18
Ol Israel i makim graun bilong ol arapela lain
Ol Israel i winim pinis olgeta ples long pait, na olgeta lain bilong ol i go bung long taun Silo. Na ol i sanapim haus sel bilong lotu. Tasol 7-pela lain i no kisim hap graun bilong ol yet. Orait Josua i tokim ol Israel olsem, “God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong yupela i givim dispela graun long yupela. Yupela i wetim wanem samting na yupela i no kisim yet? Makim tripela man bilong olgeta lain wan wan. Na bai mi salim ol i go long olgeta hap bilong graun na ol yet i ken makim graun ol i laik kisim. Na bihain ol i mas kam bek long mi. Ol i mas brukim graun long 7-pela hap. Ol lain bilong Juda bai i stap long hap saut, na ol lain bilong Josep bai i stap long hap not. Na yupela i mas raitim ripot long dispela 7-pela hap graun na bringim i kam long mi. Bihain bai mi pilai satu long ai bilong Bikpela, bilong painimaut wanem graun God i makim bilong yupela. Tasol ol lain bilong Livai bai i stap pris bilong Bikpela, olsem na ol i no ken kisim wanpela hap graun olsem yupela. Na ol lain bilong Gat na Ruben na hap lain bilong Manase i kisim graun pinis long hapsait bilong wara Jordan, em graun Moses, wokman bilong Bikpela, i bin givim long ol.”
Josua i tokim ol man bilong raitim ripot bilong graun olsem, “Yupela go lukim olgeta hap graun na raitim ripot long en na kam bek long mi. Na bai mi pilai satu bilong painimaut wanem graun Bikpela i makim bilong yupela.” Ol dispela man i harim tok bilong Josua pinis, orait ol i go. Ol i raun na lukim olgeta hap graun na ol i raitim ripot long wanpela buk. Ol i makim 7-pela hap graun na ol i raitim nem bilong ol taun i stap long ol wan wan hap. Na bihain ol i go bek long Josua long kem i stap long Silo. 10 Na Josua i pilai satu bilong painimaut wanem graun Bikpela bai i givim long ol wan wan lain. Na bihain em i tilim dispela graun long wanpela wanpela lain bilong ol Israel.
Graun ol i makim bilong lain Benjamin
11 Ol famili bilong lain Benjamin i kisim graun namel long lain bilong Juda na lain bilong Josep. 12 Long hap bilong not, mak bilong graun bilong ol i stat long wara Jordan na i go antap long liklik maunten long hap not bilong taun Jeriko. Na mak i tanim i go long ples maunten long hap san i go daun na i go olgeta long ples wesan nating bilong Betaven. 13 Na mak i go yet long hap saut inap long liklik maunten bilong taun Lus, narapela nem bilong en Betel, na i go daun long taun Atarot Adar, em i stap antap long wanpela maunten klostu long taun Bethoron Daunbilo, long hap saut. 14 Na mak i tanim i go long narapela hap. Long hap san i go daun bilong dispela maunten, long hapsait bilong Bethoron, mak i go long hap saut, na i go kamap long taun Kiriat Bal, narapela nem bilong en Kiriat Jearim. Dispela taun i bilong ol Juda. Dispela em i mak bilong graun bilong lain Benjamin long hap san i go daun.
15 Mak long hap saut i stat klostu long Kiriat Jearim na i go long hap san i go daun na i kamap long ol hul wara bilong Neptoa. 16 Na mak i go daun long arere bilong dispela maunten i sanap klostu long ples daun bilong pikinini bilong Hinom. Dispela maunten i stap long hap not, long arere bilong ples daun bilong ol Refaim. Na mak i go long hap saut na i brukim ples daun bilong Hinom, na i go long liklik ples maunten bilong ol Jebus na i go long hul wara bilong Enrogel. 17 Na mak i go long hap not long hul wara bilong Ensemes na i go long ples Gelilot. Sapos yu sanap long dispela ples Gelilot, yu inap long lukim pasis rot i go antap long maunten long ples Adumim. Na mak i go daun long bikpela ston bilong Bohan, pikinini man bilong Ruben. 18 Na mak i go long ples maunten i lukluk i go daun long raunwara Detsi, na i go daun long ples daun bilong wara Jordan. 19 Na mak i go long hap not long liklik maunten bilong Bethokla na i go kamap long raunwara Detsi long maus bilong wara Jordan. Dispela em i mak bilong graun bilong lain Benjamin long hap saut. 20 Na mak long hap sankamap i bihainim wara Jordan. Dispela em i mak bilong hap graun lain bilong Benjamin i bin kisim.
21 Nem bilong ol taun i stap long wanpela distrik bilong lain Benjamin i olsem, Jeriko na Bethokla na Emek Kesis 22 na Betaraba na Semaraim na Betel 23 na Avim na Para na Ofra 24 na Kefar Amoni na Opni na Geba. Long dispela distrik i gat 12-pela taun wantaim ol ples i stap klostu long ol. 25 Na nem bilong ol taun i stap long narapela distrik bilong lain Benjamin i olsem, Gibeon na Rama na Berot 26 na Mispa na Kefira na Mosa 27 na Rekem na Irpel na Tarala 28 na Sela na Haelep na Jebus, narapela nem bilong en Jerusalem, na Gibea na Kiriat Jearim. Long dispela distrik i gat 14 taun wantaim ol ples i stap klostu long ol. Dispela hap graun ol lain bilong Benjamin i kisim.