20
Ol i makim ol taun bilong ol man i go hait insait long ol
Bihain + Bikpela i tokim Josua olsem, “Yu tokim ol Israel, ‘Yupela i mas makim ol sampela taun bilong ol man i ken i go hait insait long ol, olsem mi bin tokim Moses long tokim yupela. Sapos wanpela man i no gat tingting bilong kilim narapela man, tasol em i kilim dispela man i dai, orait em i ken ranawe i go long wanpela bilong ol dispela taun na hait. Na wanpela wanblut bilong man i dai pinis bai i no inap i go insait long taun na kilim dispela man, bilong bekim rong em i bin mekim. Taim wanpela man i ranawe na em i kamap long dispela taun em i laik hait long en, orait em i mas i go long ples bilong kot long bikpela dua bilong taun, na tokaut long ol hetman long ol samting em i bin mekim. Na bai ol hetman i tokim em long i go insait long taun na bai ol i larim em i stap wantaim ol. Na sapos man bilong bekim rong i bihainim em na i kam kamap long dispela taun, orait ol hetman i no inap givim dispela man long han bilong em, long wanem, em i no bin birua long dispela man em i bin kilim na em i no gat tingting long kilim em. Olsem na ol manmeri bilong taun bai i lukautim dispela man. Na em i mas i stap long dispela taun inap ol i harim kot bilong em long ai bilong olgeta man bilong taun. Na sapos kot i painimaut olsem em i no gat rong, orait em i mas i stap long dispela taun inap hetpris bilong dispela taim i dai. Na bihain em i ken i go bek long as ples bilong en, em ples bipo em i bin lusim na ranawe.’ ”
Ol manmeri i harim dispela tok bilong Bikpela, orait ol i makim Kedes, dispela taun i stap long distrik Galili long ples maunten bilong Naptali, na ol i makim taun Sekem, long ples maunten bilong Efraim, na Kiriat Arba, narapela nem bilong en Hebron, long ples maunten bilong Juda. Na long hapsait bilong wara Jordan, long ol ples maunten long hap sankamap bilong Jeriko long ples drai, ol i makim taun Beser long graun bilong lain Ruben, na taun Ramot long distrik Gileat long graun bilong lain Gat, na taun Golan long distrik Basan, long graun bilong lain Manase. Em ol dispela taun bilong hait ol man i makim bilong olgeta Israel na bilong ol man bilong narapela ples i stap wantaim ol. Olsem na sapos wanpela man i kilim narapela man, tasol em i no birua long em, orait em i ken i go na i stap gut long wanpela bilong ol dispela taun. Na man i bihainim em bilong bekim rong, em i no ken kilim dispela man, inap dispela man i kamap long kot long ai bilong olgeta manmeri pastaim.
+ 20:1 Nam 35.6-32, Lo 4.41-43, 19.1-13