7
Akan i mekim sin
Pastaim Bikpela i bin tok olsem, ol Israel i no ken kisim wanpela samting bilong ol samting i mas bagarap. Tasol ol Israel i sakim dispela tok, na Akan i kisim sampela samting. Olsem na Bikpela i kros tru long ol Israel. Akan em i pikinini bilong Karmi na Karmi em i pikinini bilong Sapdi na Sapdi em i pikinini bilong Sera long lain bilong Juda.
Josua i stap long Jeriko na i salim ol man i go long Ai, em wanpela taun i stap long hap sankamap bilong taun Betel, klostu long taun Betaven. Em i tokim ol long i go na lukluk raun long dispela taun. Orait ol dispela man i go na mekim olsem Josua i bin tok. Bihain ol i kam bek na tokim Josua olsem, “Yu no ken larim olgeta man i go. Salim 2,000 o 3,000 man tasol i go na pait long taun Ai. Yu no ken salim olgeta man i go pait. Em i no bikpela taun.” Orait samting olsem 3,000 soldia bilong Israel i go. Tasol ol man bilong Ai i ranim ol i kam bek. Ol i ranim ol Israel, stat long bikpela dua bilong taun Ai i go inap long ples bilong brukim ston. Na ol i kilim inap olsem 36 man long rot i go daun long maunten. Olsem na ol Israel i pret na i no moa sanap strong.
Josua i tingting long dispela na em i bel hevi tru na i brukim klos bilong em. Na em i pundaun pes i go daun long graun klostu long Bokis Kontrak bilong Bikpela. Na ol hetman bilong Israel tu ol i pundaun wantaim Josua na ol i stap olsem inap long san i go daun. Ol i bin putim graun long het bilong ol bilong makim bel hevi bilong ol. Bihain Josua i tok, “God, Bikpela, watpo yu bringim mipela i kam long dispela hap bilong wara Jordan? Yu laik givim mipela long han bilong ol Amor na bagarapim mipela olgeta? Watpo yu no larim mipela i stap long hapsait bilong Jordan? Bikpela, ol Israel i surik na i ranawe long ol birua na i kam bek pinis. Bai mi mekim wanem tok nau? Ol + man bilong Kenan na olgeta arapela manmeri long dispela kantri bai i harim tok bilong dispela samting. Na bai ol i banisim mipela na kilim mipela olgeta. Na bai yu mekim wanem samting bilong daunim ol dispela man? Nogut ol i tok bilas na daunim biknem bilong yu.”
10 Orait Bikpela i tokim Josua, “Yu kirap. Watpo yu slip long graun? 11 Ol Israel i mekim sin pinis. Pastaim mi tambuim ol long kisim ol samting bilong taun Jeriko, tasol ol i sakim tok bilong mi. Na ol i kisim pinis ol samting mi tok ol i mas bagarapim. Ol i stilim ol samting, na ol i giaman na ol i haitim ol dispela samting namel long ol samting bilong ol yet. 12 Olsem na ol Israel i no inap sanap strong na pait long ol birua bilong ol. Nau ol i ranawe long ol birua, long wanem, ol i mas bagarap. Sapos yupela i no bagarapim ol samting mi tambuim long yupela, bai mi no moa ken i stap wantaim yupela. 13 Orait kirap. Yu go mekim ol manmeri i kamap klin na bai ol i redi long kam long pes bilong mi tumora. Long wanem, mi God bilong yupela, mi gat dispela tok. Yupela Israel i kisim pinis ol samting mi bin tambuim yupela long kisim. Sapos yupela i no rausim ol dispela samting bai yupela i no inap winim ol birua.
14 “Orait long moningtaim bai olgeta lain bilong yupela wan wan i mas kamap long mi. Na sapos mi makim wanpela lain, orait olgeta lain wanblut bilong en wan wan i mas kamap. Na wanem lain wanblut mi makim, bai olgeta famili bilong en wan wan i mas kamap. 15 Na wanem man i kisim dispela ol samting mi bin tambuim, bai yupela i mas kukim em wantaim famili bilong en long paia bai ol i dai, na kukim olgeta samting bilong en wantaim. Dispela man i mekim bikpela rong, na i mekim ol Israel i sem nogut tru. Na em i brukim dispela kontrak ol manmeri bilong mi i bin mekim wantaim mi.”
16 Orait Josua i kirap long moningtaim tru na i mekim olgeta wan wan lain bilong Israel i kamap. Na em i makim lain bilong Juda pastaim. 17 Em i bringim olgeta lain wanblut bilong Juda i kam na em i makim lain bilong Sera. Na Josua i mekim olgeta wan wan famili long lain bilong Sera i kamap. Na em i makim stret famili bilong Sapdi.* 18 Orait Josua i lainim olgeta wan wan man long famili bilong Sapdi, na em i makim Akan. Akan em i pikinini bilong Karmi na tumbuna pikinini bilong Sapdi, long lain wanblut bilong Sera long lain bilong Juda. 19 Na Josua i tokim Akan olsem, “Pikinini, nau yu mas sanap long ai bilong God, Bikpela bilong yumi Israel, na yu mas tokaut klia long ol samting yu bin mekim. Yu no ken haitim wanpela samting long mi.”
20 Orait Akan i tok, “Tru, mi mekim sin pinis long ai bilong God, Bikpela bilong yumi. Nau bai mi tokim yu long dispela samting mi bin mekim. 21 Taim yumi pait na kisim ol samting bilong Jeriko, orait namel long ol dispela samting mi lukim wanpela naispela klos bilong ol Babilon na hap silva, hevi bilong en inap 4 kilogram, na hap gol inap wan kilogram. Mi mangalim tumas ol dispela samting na mi kisim ol. Mi karim i go insait long haus sel bilong mi na mi planim olgeta long graun. Na silva i stap aninit tru.”
22 Orait Josua i salim sampela man na ol i ran i go long haus sel. Na ol i lukim ol samting i stap olsem Akan i bin tok, na silva i stap aninit tru. 23 Ol i kisim ol dispela samting na bringim i kam long Josua na long olgeta Israel. Na ol i putim long graun long ai bilong Bikpela. 24 Orait Josua wantaim olgeta manmeri bilong Israel i kisim Akan wantaim ol dispela silva na klos na dispela hap gol, na ol pikinini man na pikinini meri bilong en, na ol bulmakau na donki na sipsip na olgeta samting bilong en. Ol i kisim olgeta i go long ples daun bilong Akor. 25 Na Josua i tok, “Watpo yu bringim bikpela hevi i kam long mipela? Nau Bikpela bai i givim bikpela hevi long yu tu.” Na bihain olgeta manmeri i kisim ol ston na tromoi i go long Akan wantaim olgeta famili bilong en na kilim ol i dai. Na ol i kukim ol wantaim olgeta samting bilong ol. 26 Na ol i hipim planti ston antap long bodi bilong Akan. Na dispela hip ston i stap yet. Olsem na ol i kolim dispela ples, “Ples Daun Bilong Akor.”
Ol i mekim olsem, na bel bilong Bikpela i kol.
+ 7:9 Kis 32.12, Lo 9.28 * 7:17 Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 7:26 Long tok Hibru nem Akor i klostu wankain olsem dispela tok, “Bikpela hevi.” Na dispela tok long “hip ston i stap yet” em i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.