Buk bilong Profet
Maika
Tok i go pas
Profet Maika i bin autim tok bilong em long wankain taim olsem profet Aisaia. Tasol Aisaia em i man bilong Jerusalem, na em i bin autim tok long ol bikman. Profet Maika em i kam long wanpela liklik taun bilong Juda. Em i tokim ol manmeri olsem, God bai i mekim save long ol, long wanem, ol i bin givim baksait long God na ol i lusim pinis ol stretpela pasin.
Namel long ol tok profet bilong Maika i gat ol gutpela promis tu i stap. Em i bin tok, bihain God bai i mekim gut tru long ol manmeri bilong en. Em bai i makim wanpela man bilong lain bilong Devit bilong bosim ol long gutpela pasin tru.
Wanpela hap tok bilong Maika i olsem as tok bilong planti tok ol arapela profet tu i bin autim. Dispela tok i olsem, “Bikpela i tokim yumi pinis long ol gutpela pasin, na em i laik bai yumi mekim pasin olsem tasol. Yumi mas bihainim stretpela pasin, na laikim tru ol arapela man, na daunim tingting bilong yumi yet na i stap wanbel wantaim God bilong yumi, na bihainim em wanpela tasol.” Dispela tok i stap long Maika 6.8.
God bai i mekim save long ol manmeri bilong en
1
(Sapta 1-2)
Taim + Jotam na Ahas na Hesekia wan wan i stap king bilong Juda, Bikpela i givim dispela tok long Maika, em wanpela man bilong taun Moreset. Bikpela i tokim Maika long ol samting bai i kamap long taun Samaria na Jerusalem.
God bai i mekim save long Samaria na Jerusalem
Yupela olgeta lain manmeri, harim dispela tok. Yupela olgeta man i stap long graun, putim yau long tok bilong God. God, Bikpela em i kotim yupela. Yupela harim. Bikpela i stap long haus bilong en long heven na em i mekim dispela tok. Bikpela i lusim gutpela ples bilong em yet na i laik i kam. Em bai i kam daun na wokabaut antap long kil bilong ol maunten. Na bai ol maunten i kamap olsem wara aninit long lek bilong en, olsem kandel i lait na gris bilong en i save kamap wara. Bai ol dispela maunten i kapsait i go daun long ples stret olsem wara i save ran i kam daun long maunten.
Dispela olgeta samting bai i kamap, long wanem, ol Israel i bin mekim sin na sakim tok bilong God. Dispela bikhetpasin i stap long Israel, em i asua bilong husat? Bilong ol Samaria tasol. Na pasin bilong lotu long ol giaman god long Juda, em i asua bilong husat? Bilong ol Jerusalem tasol.* Olsem na Bikpela i tok, “Bai mi bagarapim taun Samaria na em bai i kamap olsem hip pipia long ples klia. Na bai em i kamap ples bilong planim ol kru bilong diwai wain. Na bai mi brukim nabaut olgeta haus bilong en na ol pipia ston tasol bai i stap. Na bai mi kapsaitim ol dispela pipia ston i go long ples daun. Na bai mi brukim nabaut olgeta piksa bilong giaman god na tromoi i go long paia. Olsem na ol dispela piksa bai i kamap hip pipia tasol. Ol Samaria i bin givim baksait long God na ol i lotu long ol dispela giaman god, olsem meri i lusim man bilong en na i pamuk nabaut. Olsem na sampela lain bai i kam daunim Samaria na kisim ol dispela samting ol Samaria i bin kisim long pasin nogut bilong ol, na bai ol i karim ol dispela samting i go long narapela kantri na givim long ol giaman god bilong ol.”
Orait Maika i tok olsem, “Dispela ol samting bai i kamap, olsem na mi mas bel sori na krai. Na bai mi no ken putim su na mi mas pasim laplap nogut tasol. Bai mi krai sori olsem dok i krai, na bai mi bel sori na singaut nogut olsem muruk. Long wanem, ol sua bilong Samaria i no inap i drai. Na klostu bai ol Juda tu i kisim wankain sua. Na Jerusalem, em ples bilong ol manmeri bilong mi, liklik taim tasol na bai em tu i bagarap.”
Ol birua i kam klostu long Jerusalem
10 Yupela i no ken tokim ol manmeri bilong taun Get, em ol birua bilong yumi, long God i bagarapim yumi. Yupela i no ken larim ol i lukim yupela i krai. Yupela manmeri bilong Bet Leafra, yupela i mas bel hevi tru na krai na putim das bilong graun long skin bilong yupela. 11 Yupela manmeri bilong ples Safir, yupela i mas sem tru na wokabaut as nating na i go long narapela kantri olsem ol kalabus. Ol manmeri bilong taun Sanan i pret nogut tru na ol i no inap lusim taun na i kam ausait. Sapos yupela i harim ol manmeri bilong ples Betesel i krai, yupela i ken save i no gat ples bilong hait i stap long dispela hap. 12 Ol manmeri bilong taun Marot i bel hevi na i wetim ol man i kam helpim ol, long wanem, klostu Bikpela bai i bagarapim Jerusalem. 13 Yupela ol manmeri bilong taun Lakis, yupela kisim ol karis na pasim long hos i save tumas long ran, na ranawe i go. Long wanem, yupela i bin bihainim pasin nogut bilong ol Israel, na yupela i pulim ol Jerusalem long mekim ol wankain sin. 14 Yupela Juda, yupela i mas sori long taun Moreset Get, long wanem, ol arapela lain bai i kisim dispela taun na bai em i no moa bilong yupela. Na bai ol manmeri bilong taun Aksip i no inap helpim ol king bilong Israel.
15 Yupela manmeri bilong taun Maresa, bai Bikpela i givim yupela long han bilong ol birua na bai ol i kisim taun bilong yupela. Na bai ol lida bilong Israel i go hait long hul bilong ston long taun Adulam. 16 Ol dispela birua bai i kisim ol pikinini yupela i laikim tumas na karim i go. Olsem na yupela i mas krai sori long ol pikinini, na rausim olgeta gras bilong het na kamap het kela.
+ 1:1 2 Kin 15.32-38, 16.1-20, 18.120.21, 2 Sto 27.1-7, 28.1-27, 29.132.33 * 1:5 Taun Samaria em i biktaun bilong kantri Israel na taun Jerusalem em i biktaun bilong kantri Juda. 1:10 Dispela taun Bet Leafra wantaim ol arapela taun na ples long lain 10-15, ol i stap klostu long Jerusalem. Sapos ol birua i laik i go pait long Jerusalem, ol bai i kamap long ol dispela taun na ples pastaim. I luk olsem profet i kolim ol dispela nem, long wanem, em i laik mekim samting olsem tok pilai long dispela hap tok. Long tok Hibru nem Bet Leafra, em i klostu wankain olsem dispela tok “haus bilong das”. Olsem na profet i tok long ol i mas putim das long skin bilong ol. Nem Sanan (lain 11) i klostu wankain olsem dispela tok “lusim”, na profet i tok long ol i mas lusim taun bilong ol. I luk olsem profet i mekim ol wankain tok pilai long ol arapela nem tu, tasol tok Hibru i no klia tumas long sampela hap. 1:11 Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.