3
Maika i krosim ol hetman bilong Israel
Yupela ol hetman bilong Israel, harim. Yupela i gat wok bilong laikim stretpela pasin na mekim, tasol yupela i laikim tumas pasin nogut na yupela i no laikim tru stretpela pasin. Dispela ol pasin bilong yupela i olsem yupela i rausim skin bilong ol manmeri bilong mi taim ol i stap laip yet. Na i olsem yupela i katim mit long ol bun bilong ol, na yupela i kaikai olgeta. I olsem yupela i rausim skin bilong ol na brukim bun bilong ol na yupela i katim katim mit bilong ol long naip bilong kukim long sospen. Bihain wanpela taim bai i kamap na bai yupela i krai long Bikpela, tasol em bai i no inap harim yupela. Em bai i no ken harim prea bilong yupela, long wanem, yupela i bin mekim pasin nogut.
Sampela profet i save promis long ol man i save givim mani long ol, long ol bai i gat gutpela taim. Tasol ol i giamanim ol. Na sapos ol man i no givim mani long ol, orait ol profet i save mekim tok bilong pretim ol. Ol i tok bai ol birua i kam pait long ol. Orait Bikpela i gat tok long ol dispela profet olsem, “Yupela i bin giamanim ol manmeri bilong mi, olsem na nau yupela i no ken kisim tok profet moa long samting olsem driman, na bai yupela i no inap tok long ol samting i laik kamap bihain. Taim bilong yupela i laik pinis nau. I olsem san i laik go daun na tudak bai i karamapim yupela.” Na dispela ol profet i save tokaut long ol samting i laik kamap bihain, ol bai i sem na bel nogut, long wanem, God i no harim prea bilong ol na i no larim ol dispela samting i kamap.
Tasol mi, spirit bilong Bikpela i givim bikpela strong long mi, na em i givim mi tingting bilong mekim stretpela pasin. Na em i save strongim bel bilong mi bilong tokaut long ol Israel long olgeta sin bilong ol. Yupela ol hetman bilong Israel, harim. Yupela i no save laikim stretpela pasin. Yupela i lukim gutpela pasin olsem samting nogut. 10 Yupela i save mekim pasin bilong kilim ol manmeri na olkain pasin i no stret, na long dispela pasin yupela i ting ol manmeri bilong Jerusalem, em taun bilong God, ol bai i kamap strongpela lain. 11 Ol man bilong Jerusalem i save givim mani long ol hetman bilong grisim ol long mekim ol kain kain pasin nogut. Na ol pris i ting long kisim pe tasol na ol i autim as bilong lo long ol manmeri. Na ol profet i ting long kisim mani na ol i autim tok long ol samting i hait. Olgeta i mekim olsem, na ol i save tok, “Bikpela i stap wantaim yumi. Olsem na i no gat wanpela samting inap bagarapim yumi.”
12 Olsem + na long asua bilong yupela ol hetman na pris na profet tasol, bai God i bagarapim Jerusalem. Olgeta samting bilong Jerusalem bai i bagarap na i kamap olsem ol hip pipia. Na Saion bai i kamap graun nating na ol man bai i wokim gaden long en. Na bus bai i kamap long dispela maunten, haus bilong God i stap long en.
+ 3:12 Jer 26.18