Krais i Kamapim Tok Hait
long Jon
o
Revelesen
Tok i go pas
Ol i raitim dispela buk long taim ol man i wok long mekim nogut long ol Kristen, long wanem, ol Kristen i save bilip olsem Jisas Krais em i Bikpela bilong ol. Buk i laik strongim bilip bilong ol Kristen, bai ol i no ken larim ol bikpela hevi i daunim ol.
Dispela buk i gat planti tok piksa long ol samting bai i kamap bihain. Ating ol Kristen bilong dispela taim i bin klia long ol dispela tok piksa, tasol ol haiden nogat. As tok bilong ol dispela piksa, em i olsem. Jisas Krais em i Bikpela, na long han bilong em God bai i daunim olgeta birua, na em bai i daunim Satan tu. Na taim Jisas i pinisim wok bilong em, God bai i givim prais long ol manmeri i stap strong na i no lusim bilip bilong ol. Ol bai i stap wantaim God na ol bai i no gat hevi moa, long wanem, God bai i mekim olgeta samting i kamap nupela.
Jisas Krais i salim tok i go long ol manmeri bilong 7-pela sios
1
(Sapta 1-3)
Bipo + dispela tok em i stap hait, na Jisas Krais i bin kamapim ples klia. God i soim dispela tok long Jisas, bilong em i ken soim ol wokman bilong en long ol samting i mas kamap kwiktaim. Na Jisas i salim ensel bilong en i kam givim dispela tok long mi Jon, wokman bilong en, bai mi ken tokim ol arapela wokman bilong Jisas. Na + mi Jon, mi lukim pinis ol dispela samting, na mi tokaut klia long tok bilong God, na long dispela tok bilong Jisas Krais. Na mi tok olsem, dispela tok i tru.
Dispela + tok em i tok profet i kam long God, na man i ritim dispela tok long ol arapela, em i ken amamas. Na ol manmeri i harim dispela tok na ol manmeri i bihainim dispela tok bilong God mi bin raitim, ol tu i ken amamas, long wanem, taim i laik kamap nau, na ol dispela samting God i tok pinis long mekim, em bai i mekim.
Jon i raitim tok long 7-pela sios
Mi + Jon, mi raitim dispela tok long yupela ol manmeri bilong 7-pela sios i stap long provins Esia. God i stap nau, na bipo tru em i stap, na bihain bai em i kam, em i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi. Na ol 7-pela spirit, ol i stap long pes bilong sia king bilong God, ol tu i ken marimari long yupela na mekim yupela i stap bel isi. Jisas + Krais em i man bilong autim stret olgeta tok bilong God. Em i namba wan man i bin kirap bek long matmat, na em i bikman bilong olgeta king i stap long graun. Em tu i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi.
Em i save laikim yumi tru, na long blut bilong em yet em i bin lusim olgeta sin bilong yumi. Em + i bin mekim yumi i kamap ol pris bilong lain bilong king, na yumi stap lain pris bilong God, em Papa bilong Jisas. Oltaim oltaim Jisas Krais i gat biknem tru na strong bilong bosim olgeta samting. I tru.
Lukim. + Em i stap namel long ol klaut na i kam, na olgeta man bai i lukim em long ai bilong ol yet. Olgeta man i bin sutim em long spia samting, ol tu bai i lukim em. Na olgeta lain manmeri bilong graun bai i tingting long em, na ol bai i krai sori moa yet. Yes, dispela samting bai i kamap. I tru.
God, + Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong em i tok olsem, “Mi tasol mi stap paslain tru na mi stap las tru.” Em dispela God tasol, nau em i stap, na bipo tru em i stap, na bihain bai em i kam.
Jon i lukim Krais
Mi + Jon, mi brata bilong yupela. Mi wantaim yupela, yumi stap ol lain bilong Jisas. Mi poroman wantaim yupela long kisim hevi na pen, na mi stap long kingdom bilong God wantaim yupela. Na yumi olgeta yumi save sanap strong wantaim na karim hevi. Mi bin autim tok bilong God, na mi autim tok olsem mi bilip long Jisas. Olsem na ol i rausim mi na putim mi i stap long dispela ailan ol i kolim Patmos. 10 Long + de bilong Bikpela, Holi Spirit i kamap strong long mi, na baksait long mi mi harim maus bilong wanpela man i singaut strong, olsem krai bilong biugel. 11 Dispela man i tok olsem, “Olgeta samting yu lukim, em yu mas raitim long buk na salim i go long ol 7-pela sios. Yu mas salim i go long ol sios i stap long taun Efesus na Smerna na Pergamum na Taiataira na Sardis na Filadelfia na Laodisia.”
12 Orait + mi tanim bilong lukim dispela man i givim tok long mi. Mi tanim pinis, na mi lukim 7-pela lam gol i stap. 13 Na + mi lukim wanpela man i stap namel long ol dispela lam. Em i olsem Pikinini Bilong Man. Em i bin putim longpela klos i karamapim lek bilong en, na em i pasim let gol i raunim bros bilong en. 14 Het + + wantaim gras bilong en i waitpela tru, olsem gras bilong sipsip, na olsem waitpela klaut. Na ai bilong en i lait olsem paia i lait strong moa. 15 Lek + bilong en i lait tru, olsem bras ol i bin kukim long bikpela paia. Na mi harim nek bilong en i pairap olsem bikpela wara i pairap. 16 Em + i holim 7-pela sta long han sut bilong en. Na wanpela bainat i gat tupela sap na i sap tru, em i kam ausait long maus bilong en. Na pes bilong en i lait tumas, olsem san i lait strong moa.
17 Mi + lukim em na mi pundaun klostu long lek bilong en, na mi stap olsem man i dai pinis. Tasol em i putim han sut bilong en long mi, na em i tok olsem, “Yu no ken pret. Mi man i stap namba wan tru na i stap bihain tru. 18 Na + mi man bilong i stap laip. Bipo mi dai pinis, tasol lukim, nau mi stap laip oltaim oltaim. Na mi holim ol ki bilong Dai na bilong Ples bilong ol man i dai pinis. 19 Olsem + na yu mas raitim tok bilong ol dispela samting yu lukim, em ol samting i stap nau na ol samting bai i kamap bihain. 20 Yu + bin lukim dispela 7-pela sta i stap long han sut bilong mi, na dispela 7-pela lam gol. Dispela em i olsem tok hait, na as bilong en i olsem. Dispela 7-pela sta, em ol ensel bilong ol 7-pela sios. Na dispela 7-pela lam, em ol 7-pela sios yet.”
+ 1:1 Dan 2.28-29, Jo 3.32, 12.49, KTH 1.19, 4.1, 22.6, 22.16 + 1:2 1 Ko 1.6, 1 Jo 1.1, KTH 6.9 + 1:3 Lu 11.28, Je 5.8, 1 Pi 4.7, KTH 22.7, 22.10 + 1:4 Kis 3.14-15, Sek 3.9, Jo 1.1, KTH 1.8, 3.1, 4.5, 4.8, 5.6, 11.17, 16.5 + 1:5 Sng 89.27, Ais 55.4, Jo 15.9, 18.37, Ef 1.20, Kl 1.18, 1 Ti 6.13, Hi 9.14, 1 Jo 1.7, 4.10, KTH 3.14, 17.14 + 1:6 Kis 19.6, 1 Ti 6.16, Hi 13.21, 1 Pi 2.5, 2.9, KTH 5.10, 20.6 + 1:7 Dan 7.13, Sek 12.10, Mt 24.30, Mk 13.26, Lu 21.27, Jo 19.34, 19.37, Ap 1.11, 1 Te 4.17 + 1:8 Kis 3.14, KTH 1.4, 1.17, 4.8, 11.17, 15.3, 21.6, 22.13 + 1:9 Fl 1.7, 2 Ti 1.8, 2.12, KTH 6.9 + 1:10 Jo 20.26, Ap 10.10, 2 Ko 12.2, KTH 4.1-2 + 1:12 Kis 25.37, Sek 4.2, KTH 1.20 + 1:13 Ese 1.26, Dan 7.13, 10.5, KTH 15.6 + 1:14 Dan 7.9, KTH 2.18, 14.2, 19.12 + 1:14 Dan 10.6 + 1:15 Ese 1.24, 43.2, KTH 14.2 + 1:16 Ef 6.17, Hi 4.12, KTH 1.20, 2.1, 2.12, 2.16, 3.1, 19.15, 19.21 + 1:17 Ais 41.4, 44.6, 48.12, Ese 1.28, Dan 8.18, 10.10, KTH 2.8, 22.13 + 1:18 Sng 68.20, Ro 6.9, KTH 4.9, 5.14 + 1:19 KTH 1.1, 1.11, 2.1, 4.1 + 1:20 Sek 4.2, Fl 2.15, KTH 1.12, 1.16, 2.1, 3.1