14
Ol manmeri bilong Pikinini Sipsip i singim nupela song
Mi + lukluk gen, na mi lukim Pikinini Sipsip i sanap long maunten Saion, na 144,000 manmeri i sanap wantaim em. Nem bilong Pikinini Sipsip na nem bilong Papa bilong en, dispela nem God i bin raitim long pes bilong ol. Na + mi harim gutpela nois i kam long heven, em i olsem nois bilong bikpela wara i pairap, na olsem bikpela nois bilong klaut i pairap. Mi harim dispela nois em i olsem musik. Em i olsem ol man i paitim gita na musik i kamap. Ol + dispela manmeri i sanap long pes bilong sia king bilong God na long ai bilong ol 4-pela samting i stap laip na long ai bilong ol hetman, na ol i singim wanpela nupela song. Dispela 144,000 manmeri God i bin baim bek ol namel long olgeta manmeri bilong graun, ol tasol inap long kisim save long dispela song. Na i no gat narapela man moa inap kisim save long en. Dispela + ol man ol i no bin slip wantaim ol meri na kamap doti. Nogat. Ol i stap klin tru.* Olgeta ples Pikinini Sipsip i laik i go long en, orait ol dispela man i save bihainim em i go. God i bin baim bek ol dispela lain namel long olgeta manmeri bilong graun, na ol i stap olsem namba wan lain God i kisim bek, bai ol i stap ol lain bilong em yet na bilong Pikinini Sipsip. Ol + i no bin mekim tok giaman. Nogat. Ol i no gat asua long wanpela samting.
Tripela ensel i autim tok
Orait + mi lukim narapela ensel i flai i go namel long skai. Em i gat gutnius bilong i stap oltaim oltaim, na em i gat wok bilong autim dispela gutnius long ol manmeri i stap long graun. Em i autim long ol manmeri bilong olgeta lain man na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kain skin. Em + i singaut strong olsem, “Taim i kamap pinis bilong God i skelim pasin bilong olgeta man long kot. Olsem na yupela i mas pret long em na litimapim nem bilong em. Yupela i mas lotu long God, em i bin wokim heven na graun na solwara na olgeta hul wara.”
Narapela + ensel i bihainim namba wan ensel na i kam. Dispela namba 2 ensel i tok olsem, “Bikpela taun Babilon em i bagarap pinis! Yes, em i bagarap pinis! Dispela taun Babilon tasol em i bin mekim olgeta lain manmeri ol i bihainim strongpela pasin pamuk bilong em. I olsem em i bin givim strongpela wain long ol na ol i dringim.”
Na + narapela ensel i bihainim dispela tupela ensel na i kam. Dispela namba 3 ensel em i singaut strong olsem, “Sapos wanpela man i lotu long dispela wel animal na long piksa bilong en, na em i kisim mak long pes na long han bilong en, 10 orait + bai em i mas dringim wanpela kain wain. Dispela wain em belhat bilong God. Na God bai i no inap tanim wara wantaim dispela wain pastaim. Nogat. Em bai i kapsaitim belhat bilong en long kap bilong bekim pe nogut, na dispela man i mas dringim. Na long ai bilong ol ensel bilong God, na long ai bilong Pikinini Sipsip, dispela man bai i kisim pen nogut long paia na long ston salfa i paia. 11 Na + smok i kamap long dispela paia i givim pen long ol, em bai i go antap oltaim oltaim. Ol dispela man i save lotu long wel animal na long piksa bilong en, na i kisim mak bilong nem bilong en, ol bai i no kisim malolo long san na long nait.”
12 Taim + dispela kain pasin i kamap, ol manmeri bilong God i mas i stap strong, em ol manmeri i save bihainim ol lo bilong God na holimpas bilip bilong ol long Jisas.
13 Mi + harim maus bilong wanpela man i singaut long heven olsem, “Yu raitim tok olsem, ‘Nau na olgeta taim bihain, ol manmeri i bilip long Bikpela na ol i dai, ol i ken amamas.’ ” Na Holi Spirit em tu i tok, “Ol i ken amamas tru, long wanem, ol i lusim dispela hatwok ol i bin mekim, na ol i ken malolo. Na ol i no i go nating. Nogat. Gutpela pasin ol i bin mekim, em i go wantaim ol.”
Taim i kamap bilong katim ol kaikai bilong graun i mau pinis
14 Orait + mi lukluk gen, na mi lukim wanpela waitpela klaut, na wanpela man i wankain olsem yumi man bilong graun i sindaun i stap long dispela klaut. Em i gat hat gol long het bilong en, na long han bilong en em i holim naip i sap tru. 15 Na + narapela ensel i kam ausait long haus bilong God. Em i singaut strong tru long dispela man i sindaun long klaut olsem, “Kisim naip bilong yu na katim kaikai. Olgeta kaikai bilong graun i mau pinis, olsem na nau em i taim bilong katim dispela kaikai.” 16 Orait dispela man i sindaun long klaut em i holim naip bilong en na em i lindaun i go daun long graun, na em i katim ol kaikai i mau i stap long graun.
17 Na narapela ensel i lusim haus bilong God i stap long heven na i kam ausait. Em tu i holim naip i sap tumas. 18 Na + narapela ensel gen em i lusim alta na i kam, em dispela ensel i gat strong bilong bosim paia. Em i singaut strong long ensel i holim naip i sap tru. Em i tok olsem, “Ol pikinini wain bilong graun i mau pinis, olsem na yu kisim dispela naip bilong yu i sap moa, na katim ol pikinini bilong ol diwai wain bilong graun, na bungim i stap long wanpela hap.” 19 Orait + dispela ensel i kisim naip bilong en na em i lindaun i go daun long graun, na em i katim ol pikinini wain bilong graun, na i bungim i stap. Na em i tromoi ol dispela pikinini wain i go insait long bikpela tang ston bilong krungutim ol pikinini wain. Dispela em i makim belhat bilong God. 20 Na + ol i krungutim ol pikinini wain long dispela tang i stap ausait long biktaun, na blut i kamap na i ran i kam ausait long tang, na i ran i go karamapim olgeta graun i go inap 300 kilomita.§ Na blut i kam antap inap long mak bilong hap ain i stap long maus bilong ol hos.
+ 14:1 Ese 9.4, KTH 3.12, 5.6, 7.3-4, 13.16 + 14:2 Ese 1.24, 43.2, KTH 1.15, 5.8, 19.6 + 14:3 Sng 149.1, Ais 42.10, KTH 5.9, 7.4, 15.3 + 14:4 2 Ko 11.2, Ef 5.27, Je 1.18, KTH 3.4, 5.9 * 14:4 Tok Grik i tok, ol i no bin slip wantaim ol meri. Tasol planti saveman i ting em i tok piksa long ol manmeri i bin bihainim gut ol pasin God i laikim na ol i no bin mekim ol kain kain pasin nogut. + 14:5 Sng 32.2, Sef 3.13, Ef 5.27 + 14:6 Ef 3.9-11, KTH 8.13, 13.7 + 14:7 Neh 9.6, Sng 124.8, Ap 17.24, KTH 10.6, 15.4 + 14:8 Ais 21.9, Jer 51.8, KTH 17.2, 18.2-3, 18.21, 19.2 14:8 Long taim Jon i raitim dispela buk, biktaun Babilon i bagarap i stap longtaim pinis. Olsem na planti saveman i ting em i no tok long Babilon tru. Ol i ting em i tingim pasin nogut ol Babilon i bin mekim bipo na em i tok bokis long narapela strongpela kantri i save mekim pasin nogut na i birua long God. Sampela i ting em i tok long kantri Rom (lukim tok i stap long 1 Pita 5.13). Na sampela i ting dispela nem Babilon i makim olgeta manmeri i save birua long Krais na long sios bilong em. + 14:9 KTH 13.12-17 + 14:10 Stt 19.24, Sng 11.6, 75.8, Ais 51.17, Jer 25.15, Ese 38.22, KTH 15.7, 16.19, 18.6, 19.20, 20.10, 21.8 + 14:11 Ais 34.10, KTH 13.12-17, 19.3 + 14:12 KTH 12.17, 13.10 + 14:13 1 Ko 15.23, 15.58, 1 Te 4.16, 2 Te 1.7, Hi 4.10, KTH 20.6 + 14:14 Ese 1.26, Dan 7.13, KTH 6.2 14:14 Lukim tok i stap long Daniel 7.13. + 14:15 Jer 51.33, Jol 3.13, KTH 14.18, 16.17 + 14:18 Jol 3.13, KTH 16.8 + 14:19 KTH 19.15 + 14:20 Ais 63.3, Kra 1.15, Hi 13.12, KTH 11.8, 19.14-15 § 14:20 Planti saveman i ting dispela biktaun em Jerusalem tasol. Na long tok Grik ol i raitim, “1,600 stadia,” na dispela em i olsem 300 kilomita bilong yumi. Tasol yumi no save gut, Jon i laik tok long mak bilong 300 kilomita tru, o dispela namba 1,600 em i raitim, em i makim narapela samting.