16
Ol i kapsaitim ol 7-pela dis
i gat belhat bilong God
Orait + mi harim maus bilong wanpela man i kamap insait long haus bilong God. Em i singaut strong long dispela 7-pela ensel olsem, “Yupela i mas kisim dispela 7-pela dis i gat belhat bilong God, na go kapsaitim i go daun long graun.”
Na namba wan ensel i go kapsaitim dis bilong en antap long graun. Na ol kain kain strongpela sua nogut tru i kamap long skin bilong ol man i gat mak bilong wel animal na i save lotu long piksa bilong en.
Na + namba 2 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long solwara. Na solwara i kamap olsem blut bilong man i dai pinis. Na olgeta samting i stap laip long solwara, ol i dai.
Na + namba 3 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long ol bikpela wara na ol hul wara. Na dispela olgeta wara i kamap blut. Na + mi harim ensel i bosim ol wara i tok olsem, “God, yu stap nau, na bipo tru yu stap. Pasin bilong yu em i gutpela na stretpela olgeta, na yu holi tru. Yu skelim pinis pasin bilong ol dispela man, na taim yu tok long ol dispela samting nogut i mas kamap long ol, dispela tok bilong yu em i stret olgeta. Ol + dispela man ol i bin kilim i dai ol profet na ol manmeri bilong yu, na mekim blut bilong ol i kapsait. Olsem na yu givim blut long ol dispela man nogut, bai ol i dring. Na dispela blut ol i dringim, em i bekim stret pasin nogut ol i bin mekim.” Na + mi harim alta i singaut olsem, “Bikpela, yu God I Gat Olgeta Strong. Yu save skelim pasin bilong ol manmeri long kot, na tru tumas, kot bilong yu em i tru na i stret olgeta.”
Orait + namba 4 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long san, na God i larim paia bilong san i kamap strong tru na i kukim ol man. Dispela + bikpela paia bilong san em i hat moa yet, na i kukim nogut ol dispela man. Na ol i tok nogut long nem bilong God, em God i gat strong bilong bosim ol dispela samting nogut i kamap long ol. Tasol ol i no tanim bel na litimapim nem bilong em. 10 Na + namba 5 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long sia king bilong wel animal. Na tudak i kamap long ol lain man i stap aninit long strong bilong wel animal. Na pen ol i kisim em i kamap nogut tru, olsem na ol i kaikaim tang bilong ol. 11 Ol + i ting long pen bilong ol na long ol sua i bin kamap long skin bilong ol, na ol i tok nogut long God bilong heven. Tasol ol i no tanim bel na givim baksait long ol pasin nogut ol i save mekim.
12 Na + namba 6 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long bikpela wara Yufretis. Na wara em i drai olgeta, bilong redim rot bilong ol king i kam long hap sankamap. 13 Na + mi lukim tripela spirit nogut olsem rokrok, ol i kamap long maus bilong dispela traipela snek na long maus bilong wel animal na long maus bilong giaman profet. * 14 Ol + dispela spirit nogut tru i save wokim ol kain kain mirakel, na ol i go nabaut long ol king bilong olgeta kantri bilong graun. Ol i laik mekim ol king i bringim ol ami bilong ol i kam bung, bai ol i ken kirapim pait long dispela bikpela de bilong God I Gat Olgeta Strong i kotim ol manmeri.
15 “Harim. Wantu + bai mi kam long yupela olsem ol stilman i save kam. Olsem na sapos man i no slip, na em i putim ol klos samting bilong en i stap klostu long em, orait dispela man i ken amamas, long wanem, em bai i no inap wokabaut as nating na ol manmeri bai i no inap lukim sem bilong en.”
16 Orait + ol spirit nogut i bringim ol king i kam bung long dispela hap, long tok Hibru ol i kolim Armagedon.
17 Na + namba 7 ensel i kapsaitim dis bilong en long skai. Na insait long haus bilong God, maus bilong wanpela man i kamap long sia king bilong God, na i singaut strong olsem, “Em i pinis nau.” 18 Na + lait bilong klaut i sut i go nabaut na bikpela nois i kamap na klaut i pairap na bikpela guria i kamap. Dispela guria em i bikpela tru, na long olgeta taim ol manmeri i stap long graun, i no gat kain bikpela guria olsem i bin kamap bipo. 19 Orait + bikpela taun Babilon em i bruk tripela hap, na ol taun bilong olgeta lain man ol i bagarap olgeta. God i tingim pasin bilong bikpela taun Babilon, na em i mekim Babilon i dring long kap wain bilong em, em dispela wain bilong bikpela belhat tru bilong God. 20 Na + olgeta ailan ol i ranawe i go pinis, na i no gat wanpela maunten moa i stap. 21 Na + bikpela ren ais i kam daun. Olgeta hap ais wan wan i gat hevi inap 50 kilogram samting. Dispela ren ais i kam long skai na i pundaun antap long ol man na bagarapim ol nogut tru. Olsem na ol i tok nogut long God i salim dispela ais i kam bagarapim ol.
+ 16:1 Sng 69.24, Ais 66.6, Jer 10.25, Ese 22.31, Sef 3.8, KTH 14.10, 15.1, 15.7, 16.17 + 16:3 Kis 7.17-21, KTH 8.8-9 + 16:4 Kis 7.17-21, Sng 78.44, KTH 8.10 + 16:5 Sng 119.137, KTH 1.4, 1.8, 11.17, 15.3 + 16:6 Sng 79.3, Ais 49.26, Mt 23.34-35, KTH 11.18, 13.15, 18.20 + 16:7 Sng 19.9, KTH 13.10, 15.3, 16.14, 19.2 + 16:8 KTH 8.12, 14.18 + 16:9 Dan 5.22-23, KTH 9.20-21, 11.13, 14.7, 16.21 + 16:10 Kis 10.21-22, Ais 8.22, KTH 9.2, 11.10, 13.2 + 16:11 KTH 9.20-21, 16.21 + 16:12 Ais 11.15, 41.2, 41.25, Jer 50.38, KTH 9.14 + 16:13 1 Jo 4.1-3, KTH 12.3, 12.9, 19.20, 20.10 * 16:13 Dispela giaman profet em namba 2 wel animal tasol. Em i stap olsem profet bilong namba wan wel animal, na em i bin tokim ol manmeri long lotu long piksa bilong dispela namba wan wel animal. Lukim Kamapim Tok Hait 13.11-16. + 16:14 2 Te 2.9, 1 Ti 4.1, Je 3.15, KTH 16.7, 17.14, 19.6, 19.15, 19.19-20 + 16:15 Mt 24.43-44, Lu 12.39-40, 2 Ko 5.3, 1 Te 5.2, 2 Pi 3.10, KTH 3.3, 3.18 + 16:16 Het 5.19, Sek 12.11, KTH 19.19 16:16 Dispela nem Armagedon em i olsem, “maunten bilong Megido.” Bipo ol birua i bin pait long ol Israel na kilim i dai King Josaia klostu long taun Megido. Lukim 2 King 23.29-30 na 2 Stori 35.20-24. Olsem na sampela saveman i ting dispela nem i no tok long Megido stret. Ol i ting em i tok bokis na i makim ples ol ami bai i go long en na ol bai i bagarap na lus olgeta. + 16:17 KTH 16.1 + 16:18 Dan 12.1, KTH 4.5, 8.5, 11.13, 11.19 + 16:19 Ais 51.17, Jer 25.15-16, KTH 14.8-10, 17.18, 18.5 + 16:20 KTH 6.14 + 16:21 Kis 9.23-24, KTH 11.19, 16.9-11