19
Ol manmeri i amamas long Babilon i bagarap
Bihain long dispela, mi harim samting olsem bikpela singaut bilong bikpela lain manmeri i stap long heven. Ol i tok olsem, “Yumi litimapim nem bilong God!* God bilong yumi em wanpela tasol i bin kisim bek yumi. Em i gat biknem na strong. God + i save skelim pasin bilong ol manmeri long kot, na kot bilong en em i tru na i stret olgeta. Dispela bikpela pamukmeri em i bin bagarapim olgeta manmeri bilong graun long pasin pamuk bilong en. Olsem na God i bekim pe nogut long em. Dispela meri em i gat asua bilong kilim i dai ol wokman bilong God, na God i bekim pinis dispela asua bilong em.”
Na + ol i singaut gen olsem, “Yumi litimapim nem bilong God! Smok bilong paia i kukim dispela biktaun, em i save go antap oltaim oltaim!” Na + ol 24 hetman wantaim ol 4-pela samting i stap laip ol i brukim skru na lotu long God i sindaun i stap long sia king bilong en. Ol i tok olsem, “I tru. Yumi litimapim nem bilong God!” Na + long sia king bilong God maus bilong wanpela man i singaut olsem, “Yupela wokman bilong God, em yupela ol lain i save pret long God na aninit long en, yupela ol man nating wantaim yupela ol man i gat nem, yupela olgeta litimapim nem bilong God!”
Pikinini Sipsip i marit na bikpela kaikai i kamap
Orait + mi harim samting olsem toktok bilong ol bikpela lain manmeri i bung i stap. Na em i olsem nois bilong bikpela wara i pairap. Na em i olsem ol klaut i wok long pairap strong tru. Ol i singaut olsem, “Yumi litimapim nem bilong God! Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong, nau em i stap king tru! Nau + yumi ken belgut na amamas moa yet na litimapim nem bilong en, long wanem, taim i kamap pinis bilong Pikinini Sipsip i marit, na meri bilong en i redi i stap. God + i givim naispela waitpela klos long dispela meri, em klos i klin tru na i lait moa yet.” Dispela naispela waitpela klos em i makim stretpela pasin ol manmeri bilong God i mekim.
Na + ensel i tokim mi olsem, “Yu raitim tok olsem, ‘Ol dispela man God i bin singautim i kam long bikpela kaikai bilong marit bilong Pikinini Sipsip, ol i ken amamas.’ ” Na em i tokim mi moa olsem, “Dispela tok em i tok tru bilong God.” 10 Orait + mi brukim skru klostu long lek bilong ensel, na mi laik lotu long em. Tasol em i tok, “Yu no ken mekim olsem! Mi tu mi wanwok bilong yu wantaim ol brata bilong yu, em yupela ol lain i save bilip long tok Jisas i autim. Yu mas lotu long God wanpela tasol. Yumi save, tok Jisas i autim, em tasol i save kirapim ol man long autim tok profet.”
Jon i lukim man i sindaun antap long waitpela hos
11 Mi + lukim heven i op, na wanpela waitpela hos i stap. Na nem bilong man i sindaun long dispela hos, em i olsem, “Man i lukautim gut wok bilong en,” na “Man i save mekim pasin i tru tasol.” Taim em i skelim pasin bilong ol manmeri long kot, na taim em i kirapim pait, em i save bihainim stretpela pasin tasol na mekim. 12 Ai + bilong en i olsem paia i lait, na em i gat planti hat king i stap long het bilong en. Long skin bilong en ol i bin raitim wanpela nem, na em wanpela tasol i save long dispela nem. Ol arapela man nogat. 13 Blut + i karamapim longpela klos em i putim. Na ol i kolim nem bilong en olsem, “Tok bilong God.” 14 Ol + ami bilong heven ol i sindaun long ol waitpela hos bilong ol, na ol i bihainim em i go. Ol i bin putim ol naispela waitpela klos samting i klin tru. 15 Wanpela + bainat i sap tru, em i kam ausait long maus bilong dispela man i go pas long ol. Na long dispela bainat em bai i daunim ol manmeri bilong olgeta lain. Em bai i holim stik ain na bosim strong olgeta lain manmeri. Na em bai i krungutim ol pikinini wain long bikpela tang ston i makim bikpela belhat bilong God I Gat Olgeta Strong. 16 Long + longpela klos bilong en na long lek bilong en ol i bin raitim dispela nem, “King bilong olgeta king, na Bikpela bilong olgeta bikman.”
17 Orait + mi lukim wanpela ensel i sanap antap long san. Em i singaut strong long olgeta pisin i flai i stap namel long skai olsem, “Yupela kam bung na wetim dispela bikpela kaikai bilong God. 18 Bai yupela i kaikai ol bodi bilong ol king na ol bodi bilong ol kepten bilong ol soldia na ol bodi bilong ol strongpela man na ol bodi bilong ol hos wantaim ol man i sindaun long ol hos. Bai yupela i kaikai mit bilong bodi bilong olgeta man, em ol man i stap fri wantaim ol wokboi nating na ol man nating wantaim ol man i gat nem.”
19 Na + mi lukim dispela wel animal na ol king bilong graun, wantaim ol ami bilong ol, ol i kam bung pinis. Ol i laik pait long dispela man i sindaun long hos na long ol ami bilong em. 20 Tasol + em i kalabusim dispela wel animal wantaim giaman profet, em dispela giaman profet i bin wokim planti mirakel long ai bilong wel animal, na long dispela pasin em i bin giamanim ol man i bin kisim mak bilong wel animal na i save lotu long piksa bilong en. Wel animal wantaim giaman profet, tupela i stap laip yet, na ol i tromoi tupela i go daun long dispela bikpela raunpela hul ol ston salfa i pulap long en na ol i paia i stap. 21 Na + dispela man i sindaun long hos, em i kilim i dai ol ami bilong ol long dispela bainat i stap long maus bilong en. Na olgeta pisin i kaikai bodi bilong ol dispela ami, na bel bilong ol i pulap tru.
* 19:1 Jon i raitim dispela buk long tok Grik, tasol long dispela lain na long lain 3 na 4 na 6 tu, em i raitim dispela tok “Yumi litimapim nem bilong God” long tok Hibru. Tok Hibru em i olsem, “Haleluya.” + 19:2 Lo 32.43, 2 Kin 9.7, KTH 6.10, 15.3, 16.7, 18.20 + 19:3 Ais 34.10, KTH 14.11, 18.9, 18.18 + 19:4 Neh 8.6, KTH 4.2-6, 4.10, 5.14 + 19:5 Sng 22.23, 115.13, 134.1, 135.1, KTH 11.18, 20.12 + 19:6 Sng 93.1, 97.1, 99.1, Ese 1.24, KTH 11.15-17, 14.2, 15.3, 21.2 + 19:7 Mt 22.2, 25.10, Ef 5.32, KTH 21.2, 21.9 19:7 Dispela Pikinini Sipsip i laik marit, em Krais tasol. Na dispela meri Krais i bin makim bilong maritim, em sios bilong Krais. Taim Krais i kam bek na kisim sios bilong en, em i olsem tupela i marit. Na em bai i bringim ol manmeri bilong sios i go long gutpela ples bilong em, na ol bai i stap gut wantaim Krais oltaim oltaim. + 19:8 Sng 45.13-14, Ais 61.10, Ese 16.10 + 19:9 Mt 22.2-3, Lu 14.15-16, KTH 21.5 + 19:10 Ap 10.25-26, 1 Jo 5.10, KTH 22.6-9 19:10 Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save tanim dispela tok olsem, “Mi tu mi wanwok bilong yu wantaim ol brata bilong yu, em yupela ol lain i save bilip long Jisas na autim nem bilong en. Yu mas lotu long God wanpela tasol. Yumi save, Holi Spirit i kirapim ol profet long autim tok bilong God, em i save helpim ol man long autim nem bilong Jisas.” + 19:11 Sng 96.13, Ais 11.4, Ese 1.1, KTH 1.5, 3.14, 6.2, 15.5 + 19:12 Dan 10.6, KTH 1.14, 2.17-18, 19.16 + 19:13 Ais 63.1-3, Jo 1.1, 1.14, 1 Jo 5.7-8 + 19:14 Mt 28.3, KTH 4.4, 7.9 + 19:15 Sng 2.9, Ais 63.3, Jol 3.13, 2 Te 2.8, KTH 1.16, 2.27, 4.8, 12.5, 14.19-20 + 19:16 1 Ti 6.15, KTH 17.14, 19.12 + 19:17 Ese 39.17-20 + 19:19 Sng 2.2, KTH 16.16, 17.13-14 + 19:20 Ais 30.33, Dan 7.11, KTH 13.1-18, 14.10, 16.13-14, 20.10, 20.15 + 19:21 KTH 17.16, 19.15-18