9
Namba 5 ensel i winim biugel
Orait + namba 5 ensel i winim biugel bilong en, na mi lukim wanpela sta i lusim heven na i pundaun long graun. Na ol i givim em ki bilong dispela hul i go daun moa na i no gat as bilong en. Orait + sta i opim dispela hul, na smok i kamap long hul olsem smok bilong bikpela paia. Na dispela smok i kamap long hul em i karamapim san na skai, na san na skai i kamap tudak. Na + planti binatang olsem ol grasopa ol i lusim dispela smok, na ol i go nabaut long graun. Ol i kisim strong olsem strong bilong ol skopion, em ol dispela binatang bilong graun i save bagarapim man. Na + ol i tokim ol dispela grasopa olsem, “Yupela i no ken bagarapim ol gras na ol kain kain samting i save kamap long graun na ol diwai. Nogat. Yupela i mas bagarapim tasol dispela ol manmeri i no gat mak bilong God i stap long pes bilong ol. Yupela + i ken givim pen long ol dispela manmeri i go inap long 5-pela mun, tasol yupela i no ken kilim ol i dai.” Na ol dispela grasopa i go nabaut na givim pen nogut tru long ol manmeri. Pen ol i givim em i wankain olsem ol skopion i save givim long ol manmeri. Long + dispela taim ol manmeri bai i wok long painim rot bilong i dai, tasol ol bai i no inap i dai. Ol bai i laikim tumas long i dai, tasol dai bai i ranawe long ol.
Mi + lukim ol dispela grasopa ol i olsem ol hos i redi long pait. Long het bilong ol, ol samting olsem ol hat gol i stap. Na pes bilong ol i olsem pes bilong man. Na + gras bilong ol i longpela, olsem gras bilong ol meri. Na tit bilong ol i olsem tit bilong laion. Ol + samting olsem ol siot kapa i karamapim bros bilong ol, na ol wing bilong ol i pairap olsem pairap bilong planti karis ol hos i pulim na ol i ran i go long pait. 10 Ol dispela grasopa i gat tel olsem bilong ol skopion, na nil bilong sutim marasin nogut bilong givim pen, em i stap long tel bilong ol. Olsem na strong bilong ol bilong givim pen nogut tru long ol manmeri i go inap long 5-pela mun, em i stap long ol tel bilong ol. 11 Ol i gat wanpela king i stap hetman bilong ol. Dispela king em i ensel bilong dispela hul i go daun moa na i no gat as bilong en. Long tok Hibru ol i kolim nem bilong dispela ensel olsem, Abadon. Na long tok bilong yumi ol i kolim em Man Bilong Bagarapim Olgeta Samting.
12 Orait + namba wan bikpela hevi em i pinis. Tasol harim. Tupela bikpela hevi i stap yet na bai i kamap bihain.
Namba 6 ensel i winim biugel
13 Orait + namba 6 ensel i winim biugel bilong en, na mi harim maus bilong wanpela man i toktok namel long ol 4-pela kom i stap long ol 4-pela kona bilong alta gol i stap long pes bilong God. 14 Em + i tokim namba 6 ensel i holim biugel olsem, “Dispela 4-pela ensel ol i kalabus i stap long bikpela wara Yufretis, yu mas lusim ol i go.” 15 Orait + em i lusim dispela 4-pela ensel, bai ol i ken tilim olgeta manmeri long tripela lain, na kilim i dai wanpela lain olgeta. Ol dispela ensel i redi pinis na ol i wetim dispela aua na dispela de na dispela mun na dispela yia tasol, bilong mekim dispela wok. 16 Na + namba bilong ol soldia i sindaun long hos em inap olsem 200 milion. Mi harim ol i kolim namba bilong ol. 17 Na + long dispela samting olsem driman mi lukim ol hos na ol man i sindaun long ol hos, na pasin bilong ol i olsem. Ol man ol i putim ol siot kapa, na kala bilong ol dispela siot em retpela na blupela na yelopela. Het bilong ol hos i olsem het bilong ol laion. Na paia na smok na ol ston salfa i paia, ol i kamap long maus bilong ol hos na i sut i go nabaut. 18 I olsem ol i tilim olgeta manmeri long tripela lain, na dispela tripela samting nogut i kilim i dai wanpela lain olgeta. Dispela tripela samting em dispela paia na smok na ston salfa i paia, ol i kamap long maus bilong ol hos. 19 Strong bilong ol dispela hos i stap long maus na long tel bilong ol. Tel bilong ol i olsem snek, na i gat het. Na ol hos i save bagarapim ol manmeri long ol tel bilong ol.
20 Ol + arapela manmeri, em ol lain dispela tripela samting nogut i no kilim ol i dai, ol i no tanim bel na givim baksait long ol giaman god ol i bin wokim long han bilong ol yet. Ol i no lusim pasin bilong lotu long ol spirit nogut na long ol piksa bilong ol giaman god ol man i bin wokim long gol na long silva na long bras na long ston na long diwai, em dispela ol samting i no save lukluk na i no save harim toktok na i no save wokabaut. 21 Ol dispela manmeri i bin kilim i dai ol arapela, na ol i bin wokim posin na yusim ol arapela kain pawa, na ol i bin mekim pasin pamuk na stilim ol samting bilong ol arapela man. Tasol ol i no tanim bel na givim baksait long ol dispela pasin tu.
+ 9:1 Lu 8.31, 10.18, KTH 8.10, 17.8, 20.1 + 9:2 Stt 19.28, Kis 19.18, Jol 2.2, 2.10 + 9:3 Kis 10.4, 10.12-15, Het 7.12, KTH 9.10 + 9:4 Ese 9.4, KTH 6.6, 7.3 + 9:5 KTH 9.10, 11.7 + 9:6 Jop 3.21, Ais 2.19, Jer 8.3, KTH 6.16 + 9:7 Dan 7.8, Jol 2.4, Nah 3.17 + 9:8 Jol 1.6 + 9:9 Jol 2.5 + 9:12 KTH 8.13 + 9:13 Kis 30.1-3, KTH 8.3 + 9:14 KTH 16.12 + 9:15 KTH 8.7-12 + 9:16 Sng 68.17, Ese 38.4, Dan 7.10 + 9:17 1 Sto 12.8, Ais 5.28-29 + 9:20 Lo 31.29, Sng 106.37, 115.4-7, 135.15-17, Ais 2.8, 2.18-20, Dan 5.23, 1 Ko 10.19-20, KTH 16.9-11