23
Devit i helpim ol Keila
Bihain sampela man i tokim Devit olsem, “Ol Filistia i wok long pait long ol man bilong taun Keila. Na ol i stilim wit bilong ol Keila long ol ples ol Keila i bin hipim wit long en bilong kisim kaikai bilong en.” Devit i harim dispela tok na em i askim Bikpela olsem, “I orait long mi go pait long ol dispela Filistia, o nogat?” Na Bikpela i tokim em, “I orait. Yu go pait long ol na helpim ol Keila bai ol i no bagarap.”
Tasol ol man i stap wantaim Devit i tokim em olsem, “Harim. Nau yumi stap long Juda na i gat planti samting i save mekim yumi i pret. Na olsem wanem bai yumi go long Keila na pait long ol Filistia? Mipela i no inap i go.” Ol i tok olsem, orait Devit i askim Bikpela gen. Na Bikpela i tokim Devit olsem, “Yupela kirap i go long Keila na pait long ol Filistia. Long wanem, mi bai helpim yupela na bai yupela i winim ol.” Orait Devit wantaim ol man bilong en i go long Keila na i pait long ol Filistia. Na ol i kilim i dai planti Filistia na kisim ol bulmakau bilong ol. Long dispela pait Devit i kisim bek ol manmeri bilong Keila na ol i no bagarap. Taim Abiatar, pikinini man bilong Ahimelek, i ranawe long King Sol na i kam long Devit, Abiatar i kisim dispela laplap pris i gat tupela ston ol i save yusim bilong painimaut laik bilong God, na i karim i kam. Na taim ol i go long Keila, orait Abiatar i karim dispela laplap i go wantaim ol.*
Na sampela man i tokim Sol olsem, “Devit i go i stap long taun Keila.” Orait Sol i tok, “Gutpela tumas, nau bai God i givim em long han bilong mi. Devit i go insait long taun i gat banis na strongpela dua na long dispela pasin em i kalabusim em yet. Olsem na bai mi no gat hatwok long holimpas em.” Orait bihain Sol i singautim olgeta soldia bilong en i kam na ol i wokabaut i go long Keila bilong banisim Devit wantaim ol man bilong en. Tasol Devit i harim tok long Sol i tingting long mekim nogut long em. Olsem na em i tokim pris Abiatar, “Kisim dispela laplap pris na bringim i kam.” 10 Em i bringim pinis, orait Devit i beten olsem, “God, Bikpela bilong mipela Israel, mi wokboi bilong yu, mi bin harim tok olsem, Sol i save mi stap hia long Keila. Olsem na em i tingting long kam na bagarapim dispela ples. 11 Na mi laik save, bai ol man bilong dispela ples i givim mi long Sol, o nogat? Na dispela tok long Sol bai i kam, em i tru, o nogat? God, Bikpela bilong mipela Israel, mi laikim tumas bai yu bekim dispela askim bilong mi.” Na Bikpela i tokim em olsem, “Sol bai i kam.” 12 Na Devit i askim Bikpela gen, “Bai ol man bilong Keila i givim mi wantaim ol man bilong mi long Sol, o nogat?” Na Bikpela i tok, “Ol bai i mekim olsem.” 13 Devit i harim dispela tok, orait wantu em i kisim ol lain man bilong en, nau namba bilong ol i samting olsem 600. Na olgeta i kirap na lusim Keila na i go. Ol i wokabaut nabaut long planti hap. Taim Sol i harim tok long Devit i lusim Keila na i ranawe pinis, orait Sol i no moa ting long i go long Keila.
Devit i stap long ples maunten
14 Devit i go i stap long ol gutpela ples hait long ol maunten klostu long taun Sif. Dispela hap i ples nating na i no gat man i stap. Na Sol i wok long painim Devit oltaim, tasol God i no larim Sol i kisim em. 15 Devit i save olsem Sol i kam bilong kilim em i dai, olsem na long dispela taim Devit i go i stap long ples Hores klostu long Sif. 16 Na Jonatan i go lukim em na mekim gutpela tok long em bai Devit i bilip strong long God. 17 Jonatan i tokim em olsem, “Yu no ken pret. Papa bilong mi i no inap bagarapim yu. Bihain bai yu kamap king bilong Israel, na mi bai stap namba 2 bilong yu. Na papa bilong mi tu i save pinis long dispela samting.” 18 Na + long ai bilong Bikpela, tupela i mekim strongpela promis gen long i stap pren tru oltaim. Na bihain, Jonatan i go bek long ples bilong en, na Devit i stap yet long Hores.
19 Orait + sampela man bilong Sif i go lukim Sol long taun Gibea, na ol i tokim em olsem, “King, harim. Devit i hait i stap long hap bilong mipela long maunten Hakila long hap saut bilong ples drai bilong Juda. Ol i stap long ol ples hait bilong pait, klostu long ples Hores. 20 Mipela i save, yu laikim tumas long holimpas dispela man, olsem na yu mas i kam kisim em. Na mipela yet bai i givim em long han bilong yu.”
21 Na Sol i tokim ol, “Yupela i mekim gutpela pasin bilong helpim mi. Olsem na mi laik bai Bikpela i ken mekim gut long yupela. 22 Tasol ol man i tok, Devit i smatpela man na em i inap giamanim yumi. Olsem na mi laik yupela i go wanpela taim moa na lukim gut ples em i stap long en na painimaut nem bilong ol man i bin lukim em. 23 Yupela i mas save gut long olgeta ples em i save hait long en na kam kwik na tokim mi. Na bai mi go wantaim yupela, na sapos em i stap yet long dispela hap, orait bai mi go painim em gut. Na maski sapos mi mas ranim em i go long olgeta hap bilong Juda, orait bai mi go inap mi kisim em.”
24 Sol i tok pinis na ol Sif i lusim em na i go paslain long em long ples bilong ol. Na ol i painimaut olsem, Devit wantaim ol lain man bilong en i stap long ples drai bilong Maon, long bikpela ples daun long hap saut bilong Juda. 25 Sol i harim pinis, orait em wantaim ol lain man bilong en i kirap i go long dispela hap long painim Devit. Tasol ol sampela man i kam tokim Devit. Olsem na em i go i stap long wanpela ples nogut i gat planti ston, long narapela hap bilong ples drai Maon. Taim Sol i harim tok long Devit i go long dispela hap, orait Sol i go bihainim em. 26 Na Sol wantaim ol lain man bilong en i stap long wanpela sait bilong kil bilong maunten, na Devit wantaim ol lain man bilong en i ranawe long Sol na i stap long narapela sait. Na Sol wantaim ol man bilong en i kam klostu tru na ol i laik holimpas Devit wantaim ol man bilong en. 27 Orait wanpela man i kam tokim Sol olsem, “Harim. Ol Filistia i kam pait long kantri bilong yumi. Yu mas hariap i kam bek kwiktaim.” 28 Orait Sol i harim dispela tok na em wantaim ol man bilong en i lusim Devit na i go bek long pait long ol Filistia. Olsem na ol i kolim dispela ples, Ples Nogut Bilong Brukim Pait. 29 Na Devit i lusim dispela hap na i go i stap long ol gutpela ples hait long graun bilong Engedi.
* 23:6 Sampela man bilong bipo yet i bin tanim dispela buk long tok Grik, na ol i ting mining bilong tok Hibru i olsem. Tasol tok Hibru yumi gat nau i tok olsem Abiatar i kamap namba wan taim long Devit long Keila. + 23:18 1 Sml 18.3 + 23:19 Sng 54 Het tok