25
Samuel i dai
Bihain Samuel i dai na olgeta manmeri bilong Israel i kam bung na krai long em. Na ol i planim em klostu long haus bilong en long taun Rama.
Abigel i helpim Devit
Bihain long dai bilong Samuel, Devit wantaim ol man bilong en i go i stap long ples drai Paran. 2-3 I gat wanpela man bilong taun Maon, nem bilong en Nabal. Em i man bilong lain Kalep. Na em i gat wanpela hap graun klostu long taun Karmel. Em i maniman tru na em i gat 3,000 sipsip na 1,000 meme. Meri bilong en, Abigel, em i naispela meri tumas na i gat planti gutpela tingting na save. Tasol Nabal em i man bilong kros na pasin bilong en i no gutpela.
Long dispela taim Nabal i stap long Karmel na ol i wok long katim gras bilong ol sipsip bilong en. Devit i stap yet long ples drai na em i harim tok long Nabal i mekim dispela wok. Olsem na em i salim 10-pela yangpela man i go lukim Nabal long Karmel. Devit i tokim ol olsem, “Yupela go long Karmel na painim Nabal, na long nem bilong mi yupela i mas givim gude long em. Na yupela i mas tokim Nabal olsem, ‘Yu wantaim ol famili bilong yu na olgeta samting bilong yu i ken i stap gut nau na bihain tu. Devit i harim tok olsem, ol man i wok long katim gras bilong ol sipsip bilong yu. Na Devit i laik bai yu save gut, taim ol wasman bilong sipsip bilong yu i bin i stap wantaim mipela long Karmel, mipela i no bin mekim nogut long ol. Na mipela i no bin stilim wanpela samting bilong ol. Sapos yu askim ol, orait ol bai i mekim wankain tok long yu. Nau yu mekim bikpela kaikai na Devit i bin salim mipela i kam long yu. Em i laik bai yu marimari long mipela. Mipela i olsem ol wokman bilong yu, na yu olsem papa bilong Devit. Olsem na sapos yu gat sampela kaikai i stap, ating yu ken givim long mipela.’ ”
Orait ol man bilong Devit i go na givim dispela tok long Nabal long nem bilong Devit na ol i wet i stap. 10 Na Nabal i bekim tok long ol olsem, “Dispela Devit, pikinini bilong Jesi, em i husat? Mi no save long em. Nau long dispela taim i gat planti wokboi nating i save ranawe long bosman bilong ol. Ating em tu i wokboi nating tasol. 11 Yupela i kam long wanem hap, em mi no save. Olsem na mi no laik kisim bret na wara na ol abus mi bin kilim bilong ol man i wok long katim gras bilong ol sipsip bilong mi, na givim long yupela. Nogat tru.”
12 Ol man bilong Devit i harim dispela tok na ol i go bek long Devit na tokim em long olgeta tok bilong Nabal. 13 Orait Devit i tok, “Yupela olgeta kisim bainat na redi long pait.” Na ol i bihainim tok bilong en, na Devit tu i pasim bainat bilong en. Na em i kisim samting olsem 400 man i go wantaim em na em i tokim 200 man long i stap na lukautim ol samting.
14 Long dispela taim wanpela wokboi bilong Nabal i go lukim Abigel, meri bilong Nabal, na i tokim em olsem, “Devit i stap long ples drai na em i salim sampela man i kam long bosman bilong mipela na ol i tok gude long em. Tasol em i givim tok nogut long ol. 15 Tasol ol i no bin mekim rong long mipela. Nogat. Ol i bin mekim gutpela pasin tasol long mipela oltaim. Na olgeta taim ol i stap wantaim mipela long ples kunai, ol i no bin stilim wanpela samting bilong mipela. 16 Na olgeta taim mipela i wok long lukautim ol sipsip, lain bilong Devit i lukautim mipela gut long san na long nait. 17 Olsem na yu mas save gut, nau Devit wantaim ol man bilong en bai i kam bagarapim bikpela man bilong yumi na olgeta manmeri i stap wantaim em. Na yu mas tingting gut bai yu laik mekim wanem samting bilong pasim dispela trabel. Mi kam long yu, long wanem, Nabal em i hambakman na em i no save harim tok bilong mipela.”
18 Abigel i harim dispela tok na kwiktaim em i bungim 200 bret na tupela skin meme ol i bin pulapim wain long en, na 5-pela sipsip i kuk pinis na 20 kilogram wit ol i bin kukim long paia na 100 mekpas pikinini wain ol i bin mekim drai na 200 mekpas pikinini fik ol i bin mekim drai, na em i putim olgeta dispela kaikai long sampela donki. 19 Na em i tokim ol wokboi bilong en olsem, “Yupela kisim ol donki i go pas. Bai mi bihainim yupela.” Tasol em i no tokim man bilong en long dispela samting em i mekim.
20 Na Abigel i sindaun long wanpela donki na wokabaut i go bihainim wanpela rot bilong painim Devit. Na Devit wantaim ol lain man bilong en i kam long dispela rot tasol. Na Abigel i bihainim rot i go raun long wanpela kil bilong maunten na i bungim Devit. 21 Devit i bin ting olsem, “Bilong wanem mi bin lukautim gut ol samting bilong dispela man long ples drai? Mipela i no bin stilim wanpela samting bilong en. Nogat. Olgeta samting bilong en i stap gut. Na nau em i bekim pasin nogut long mi. Pasin bilong en i no stret. 22 Olsem na mi bai kilim i dai olgeta man bilong dispela lain long nait yet. Sapos nogat, God i ken kilim ol birua bilong mi i dai.”*
23 Abigel i lukim Devit na kwiktaim em i lusim donki na kalap i go daun long graun. 24 Na em i go klostu long Devit na brukim skru na putim het i go daun long graun. Na em i tokim Devit olsem, “Bikman, mi laik toktok wantaim yu. Na ating yu inap harim tok bilong mi? Yu mas ting dispela samting i bin mekim yu i kros, em i asua bilong mi tasol. 25 Na yu no ken ting long tok bilong Nabal, long wanem, pasin bilong en i nogut tru. Mining bilong nem bilong en i olsem, krankiman. Na pasin bilong en i wankain tasol. Na bikman, mi yet mi no bin lukim ol yangpela man yu bin salim i kam long mipela. Nogat tru. 26 Harim. Bikpela yet i bin pasim yu na yu no bin bekim rong bilong ol birua bilong yu na kilim ol i dai. Na long nem bilong Bikpela i stap oltaim mi tok strong olsem, bai God i ken mekim save long ol birua bilong yu, olsem em bai i mekim long Nabal. 27 Olsem na bikman, mi laik bai yu kisim dispela presen mi bringim long yu na givim long ol lain man bilong yu.
28 “Sapos mi bin mekim samting i no stret long ai bilong yu, orait mi laik bai yu lusim dispela rong bilong mi. Mi save, taim Bikpela i laik yu go pait long ol birua, orait yu save go pait long ol. Na yu no man bilong mekim pasin nogut. Olsem na Bikpela bai i mekim yu i kamap king, na ol king bilong Israel bai i kamap long ol lain tumbuna bilong yu. 29 Sapos sampela man i kam pait long yu bilong kilim yu, orait God, Bikpela bilong yumi, bai i lukautim yu gut, olsem man i save lukautim gut ol gutpela samting bilong en. Tasol bai em i rausim ol birua bilong yu, olsem man i save putim ston long katapel bilong en na sutim ston i go. 30 Na Bikpela bai i mekim olgeta gutpela samting em i bin promis long mekim long yu. Na em bai i mekim yu i kamap king bilong mipela Israel. 31 Sapos yu no kilim nating sampela man o yu yet yu no bin mekim rong long wanpela man, orait long taim Bikpela i mekim yu i kamap king bai yu no gat wanpela samting bilong mekim yu i bel hevi o bilong mekim yu i sem. Na taim Bikpela i mekim gut long yu, orait mi laik bai yu tingim mi na mekim gut long mi.”
32 Devit i harim dispela tok, na em i tokim Abigel olsem, “God, Bikpela bilong yumi Israel, i bin salim yu i kam nau, na yu bungim mi. Olsem na mi amamas na litimapim nem bilong en. 33 Mi tenkyu long God long gutpela tingting na tok bilong yu, na em i ken mekim gut tru long yu. Long wanem, nau yu bin pasim mi na mi no kilim i dai sampela man na bekim rong bilong Nabal long han bilong mi yet. 34 Na Bikpela i bin pasim mi long mekim nogut long yu. Tasol long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tok tru tumas, sapos yu no bin kam kwiktaim long mi, orait long moningtaim bai i no gat wanpela wokman bilong Nabal inap i stap laip.” 35 Na Devit i kisim olgeta samting Abigel i bringim, na em i tokim Abigel olsem, “Nau yu ken i go bek long haus, na bel bilong yu i ken i stap isi. Bai mi mekim olsem yu bin tok na mi no ken kilim i dai Nabal.”
36 Orait Abigel i go bek long Nabal. Na em i kamap long haus na i lukim Nabal i mekim bikpela pati i wankain olsem ol king i save mekim. Na Nabal i spak tru na i amamas i stap, olsem na Abigel i no tokim em long wanpela samting inap long moningtaim. 37 Tulait pinis na het bilong Nabal i klia gen, orait na Abigel i tokim em long olgeta dispela samting i bin kamap. Nabal i harim dispela tok na wantu klok bilong en i bagarap liklik na skin bilong en i dai. Na em i pundaun na i slip i stap olsem ston. 38 Na samting olsem 10-pela de i go pinis na Bikpela i kilim Nabal i dai.
39 Devit i harim tok long Nabal i dai pinis, na em i tok olsem, “Mi amamas long Bikpela. Em yet i tingim dispela pasin nogut Nabal i bin mekim long mi, na em i bekim pinis. Nabal i bin mekim pasin nogut na Bikpela i mekim save long em. Na Bikpela i bin pasim rot bilong mi, wokboi bilong en, na mi no bin mekim pasin nogut.”
Orait bihain Devit i salim ol wokman i go tokim Abigel long Devit i laik maritim em. 40 Na ol wokman i go kamap long ples Karmel na tokim Abigel olsem, “Devit i laik maritim yu. Olsem na em i salim mipela i kam bilong kisim yu i go long em.”
41 Abigel i harim dispela tok, orait em i brukim skru na daunim het i go long graun. Na em i tok olsem, “Mi olsem wokmeri nating tasol bilong en. Na mi ken wasim lek bilong ol wokman bilong dispela bikman bilong mi.” 42 Na kwiktaim em i kirap na kisim donki bilong en na i sindaun long en. Na em i tokim 5-pela wokmeri bilong en bai ol i mas i go wantaim em. Orait em wantaim ol wokmeri i go wantaim ol wokman bilong Devit. Ol i go kamap long Devit pinis, orait Abigel i kamap meri bilong en.
43 Pastaim Devit i bin maritim Ahinoam bilong taun Jesril, na nau em i maritim Abigel tu. 44 Na + Mikal, pikinini meri bilong Sol, em tu i bin i stap meri bilong Devit. Tasol Sol i kisim em na i givim em long Palti, pikinini man bilong Lais, bilong taun Galim.
* 25:22 Bipo tru ol i bin tanim dispela tok Hibru long tok Grik, na tok Grik i tok olsem, “God i ken kilim mi yet i dai.” Planti saveman i ting pastaim dispela tok “mi yet” i bin i stap long tok Hibru tu, na bihain ol i ting long Devit em i gutpela king bilong ol, na ol i bin senisim na putim “ol birua bilong mi.” + 25:44 2 Sml 3.14-16