29
Ol Filistia i no laik bai Devit i helpim ol
Ol Filistia i bringim ol ami bilong ol i kam bung long taun Afek. Na ol Israel i wokim kem klostu long hul wara long ples daun Jesril, em ples wara i save kamap nating long graun. Ol 5-pela king bilong Filistia i brukim ami bilong ol long ol lain bilong 100 man na 1,000 man na kisim ol dispela soldia i go long ples bilong pait. Ol soldia bilong Filistia i go pas na Devit wantaim ol soldia bilong en i wokabaut bihain wantaim King Akis. Na ol ofisa bilong Filistia i lukim Devit wantaim ol man bilong en na ol i tok, “Bilong wanem ol dispela Hibru i stap hia?” Orait Akis i bekim tok bilong ol olsem, “Dispela em i Devit, bipo em i wanpela ofisa bilong Sol, king bilong Israel. Tasol em i bin i stap longpela taim wantaim mi. Na long olgeta taim em i stap wantaim mi, mi no painim wanpela rong long em.”
Tasol ol ofisa i kros long Akis na i tok, “Salim em i go bek long taun yu bin givim em. Yu no ken larim em i go wantaim yumi long pait. Nogut em i senisim tingting na i pait long yumi Filistia na kilim yumi i dai. Sapos em i mekim olsem, dispela em i gutpela rot bilong mekim King Sol i amamas na laikim em gen. Em + dispela Devit tasol, ol meri i bin singsing na singim song long em. Song bilong ol i olsem, ‘Sol i kilim planti tausen man, tasol Devit i kilim planti planti tausen.’ ” Olsem na Akis i singautim Devit na tokim em olsem, “Long nem bilong Bikpela i stap oltaim, em God bilong yupela Israel, mi tok tru long yu olsem, yu stretpela man na mi yet mi ting i gutpela sapos yu kam wantaim mi na helpim mipela long dispela pait. Mi no bin painim wanpela rong long yu taim yu bin kam long mi inap long nau. Tasol ol arapela king i no orait long yu kam wantaim mipela. Olsem na yu no ken kros long ol dispela king na mekim nabaut. Nogut ol i bel nogut long yu. Yu mas i go bek long ples na sindaun gut.”
Na Devit i tokim Akis olsem, “Tasol bikman, mi bin mekim wanem rong? Yu bin lukim mi mekim wanem pasin nogut long taim mi statim wok bilong yu, i kam inap nau? King, bilong wanem mi no ken i go wantaim yu na pait long ol birua bilong yu?”
Orait Akis i bekim tok long Devit olsem, “Long ai bilong mi, yu olsem wanpela ensel bilong God, na yu no gat asua long wanpela samting. Tasol ol arapela ofisa i tok pinis, yu no ken i go wantaim mipela long pait. 10 Orait Devit, harim. Tumora yu wantaim ol arapela soldia bilong Israel i mas kirap long hap nait yet na redim ol samting. Na taim tulait i bruk, orait yupela i mas kirap i go* bek long dispela taun mi bin givim yu. Na yu no ken bel nogut long mi, long wanem, mi yet mi ting yu gutpela man tru.”
11 Olsem na long moningtaim tru Devit wantaim ol soldia bilong en i go bek long kantri Filistia na ol Filistia i go long Jesril.
+ 29:5 1 Sml 18.7, 21.11 * 29:10 Tok i stap namel long dispela tupela mak i no i stap nau long tok Hibru. Tasol ating bipo yet dispela tok i stap na nau i lus. Na taim tok i no lus yet, sampela man i bin tanim long tok Grik, na dispela tok i stap yet long 1 Samuel long tok Grik.