31
Sol wantaim ol pikinini bilong en i dai
Ol Filistia i pait long ol Israel long maunten Gilboa na planti man bilong Israel i dai long dispela pait. Na ol arapela Israel i lusim pait na i ranawe. Sol wantaim ol pikinini man bilong en tu i ranawe, tasol ol Filistia i ranim ol na kilim i dai ol tripela pikinini man bilong Sol, em Jonatan na Abinadap na Malkisua. Ol man i ranim Sol na pait i kamap strong tru. Na sampela Filistia i sutim ol supsup long Sol na sampela supsup i kisim em na em i laik bagarap. Olsem na em i singautim dispela yangpela man i save karim ol samting bilong pait bilong en, na i tokim em olsem, “Kisim bainat bilong yu na kilim mi i dai. Nogut ol dispela haiden Filistia i kam na hambak long mi na kilim mi i dai.” Tasol dispela yangpela man i pret nogut tru na em i no sutim Sol long bainat. Olsem na Sol i holim bainat bilong em yet na pundaun antap long sap bilong bainat na bainat i sutim em na em i dai. Taim dispela yangpela man i lukim Sol i dai pinis, orait em i tromoi em yet antap long sap bilong bainat bilong en na em i dai wantaim Sol. Olsem na long dispela de tasol Sol wantaim ol tripela pikinini man bilong en na dispela yangpela man tu, na ol soldia i was long Sol, olgeta i dai pinis. Na ol Israel i stap long hapsait bilong ples daun Jesril na long hap san i go daun bilong wara Jordan, ol i harim tok long ol soldia bilong Israel i ranawe long ol Filistia. Na tu ol i harim olsem, Sol wantaim ol pikinini man bilong en i dai pinis. Orait ol i lusim taun bilong ol yet na ol i ranawe. Na bihain ol Filistia i kam kisim ol dispela taun bilong ol Israel na i stap long en.
Pait i pinis, orait long de bihain ol Filistia i go bilong rausim ol klos pait na kisim ol samting bilong ol man bilong Israel i dai pinis. Na ol i lukim bodi bilong Sol wantaim ol tripela pikinini man bilong en i slip i stap long maunten Gilboa. Orait ol i katim het bilong Sol na kisim klos pait bilong em. Na ol i salim sampela man i go nabaut long kantri Filistia bilong bringim dispela gutnius i go long ol haus bilong ol giaman god bilong ol na long ol pipel bilong ol. 10 Na ol i putim klos pait bilong Sol long haus lotu bilong god meri Astarte. Na ol i kisim bodi bilong Sol wantaim bodi bilong ol pikinini bilong em na karim i go long taun Betsan na nilim long banis bilong taun. 11 Na ol Israel bilong taun Jabes long graun Gileat i harim tok long dispela samting ol Filistia i bin mekim long Sol. 12 Olsem na ol strongpela strongpela man bilong Jabes i wokabaut long nait na i go kamap long Betsan. Na ol i go long banis bilong taun na kisim bodi bilong Sol na bilong ol pikinini man bilong en, na karim i kam long Jabes na kukim ol bodi long paia. 13 Na ol i kisim bun bilong Sol na bilong ol pikinini bilong en na planim long as bilong wanpela diwai long taun Jabes. Na ol i sori long ol na tambu long kaikai inap 7-pela de.