15
Uꞌyosun wu Zamawawa
Ama a̱ va̱, gogo n ciga ta̱ n cuwaan ɗu na Alabari a Saꞌani a na n yuwaan ɗu ɗe alajiya. I ushi yi ta̱ ɗe, a̱vu waru yi isawan ɗe nu ucawu wo okolo a̱ ɗu. A̱yi Alabari a Saꞌani† a nda a̱yi ɗa waa wawa ɗu ni i ɓa̱na̱ yi ugbamu a̱tsuma̱ e ili i na n damma nɗu. Ni i yuwan ne shi, ucawu wo okolo a̱ ɗu wo oꞌwo ta̱ pere.
N damma ɗu ta̱ ili i na a damma numu. A̱yi ili i nda a̱yi ɗa u laꞌai ulobonu suru: Zamawawa kuwa̱ ta̱ adama o unusu u tsu, ne ɗa Adanshi a̱ A̱sula̱ a dammai. A̱ ciɗo yi ta̱, o urana wa taꞌatsu a̱vu a̱ ꞌya̱sa̱n yi wuma, cine Adanshi a̱ A̱sula̱ a dammai. U roco ta̱ aciya̱yi ya̱ Bituru, waru u roco ta̱ aciya̱yi a̱ tyo a akapi Kupanejereꞌe. Ana a̱yi ndolo kotoi, u roco ta̱ aciya̱yi a̱ tyo o otoni a̱ yi a na a laꞌai ukpakuton (500) a mantsa ma̱ ta̱. Aza a na e ene niyi na̱ a̱bunda̱ a buwa ta̱ wuma, ozo o ro gba shi a̱ kuwa̱ ta̱ ɗe. A̱vu waru u roco aciya̱yi a̱ tyo ya Yakubu, waru a̱vu u roco aciya̱yi a̱ tyo uba̱ta̱ wa ajiya suru. O ukosu suru, u roco ta̱ aciya̱yi a̱ tyo ya̱ꞌa̱ va̱, gashi za na a matsain a mantsa ma na koto wu ntsayi a matsan mu shi.
Ajiya suru a laꞌa mu ta̱. N rawa e ɗe mu aajiya shi, adama a na m ɓongi ta̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a̱ A̱sula̱. 10 Amma isaꞌani ya̱ A̱sula̱ i ka̱mba̱to mu ta̱ ili i na n ri, waru isaꞌani ya̱ yi e ekere a̱ va̱ pere ɗa shi. N dakanu ta̱ adama n laꞌa akapi a ajiya ulinga suru, waru amayun a ɗa, ni isaꞌani ya̱ A̱sula̱ i ɗa n yuwain ulingaꞌa, nu ucira u va̱ u ɗa shi. 11 Na̱ a̱mu n yuwaan ɗu alajiya ko ajiya† a yuwaan ɗu alajiya, ili i ta̱ i ɗa tsaa yuwusan, waru iliꞌi i ɗaɗa i usuyi.
A damma a̱a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱ shi
12 Na̱ tsu yuwan alajiya a na a̱ ꞌya̱sa̱n ta̱ Zamawawa diga o ukwa̱, to cine ozo o ro a̱ ɗu aa damma a̱a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱ a̱ ka̱mba̱ wuma shi? 13 Na̱ a̱yi ndolo amayun a ɗa, u to rocosu a̱ ꞌya̱sa̱n Zamawawa shi. 14 Na̱ a̱ ꞌya̱sa̱n Zamawawa shi, to, alajiya a̱ tsu pere ɗa, waru ucawu wo okolo a̱ ɗu pere ɗa. 15 Na̱ a̱a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱ shi, tsu yuwan ta̱ epen a̱ tyo e ekere a̱ A̱sula̱ ana tsu dammai a̱ ꞌya̱sa̱n ta̱ Zamawawa, agba amayun a ɗa shi. 16 Na̱ a̱a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱ shi, koto fo a̱ ꞌya̱sa̱n Zamawawa shi. 17 Na̱ koto a̱ ꞌya̱sa̱n Zamawawa shi, ucawu wo okolo a̱ ɗu pere ɗa, waru e te geꞌeto ɗu adama a̱ nusu ɗu. 18 Na̱ a̱yi ndolo amayun a ɗa, ele ama a na a̱ kuwa̱i ɗe cina a ca okolo e le uba̱ta̱ wa̱ yi a̱ puwa̱n ta̱ ana. 19 Na̱ tsu zuwa okolo Zamawawa ta wawa tsu a wuma u nda goon amma a wuma u na wa̱a̱ ta̱wa̱ shi, to, iliyali i tsu i laꞌa ta̱ akapi a ama.
Ili ya amayun cine a̱a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱
20 Amayuꞌun a̱yi ɗa a̱ ꞌya̱sa̱n ta̱ Zamawawa a̱tsuma̱ o ukwa̱, a̱yi ɗa umatsun wu ufaru a̱tsuma̱ a aza a̱a̱ ꞌya̱sa̱n a̱ a̱kwa̱kwa̱. 21-22 Ama suru a̱ kuwa̱ ta̱ adama e ili i na vuma ta̱ yuwain, Ada̱mu† ɗa ta̱wa̱a̱ ntsu nu ukwa̱ suru. Ne ɗa fo a̱a̱ ꞌya̱sa̱n ama a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱ adama e ili i na vuma ro yuwain. Zamawawa ɗa a̱a̱ ta̱wa̱a̱ tsu na̱ wuma suru. 23 A̱ ta̱ ꞌya̱sa̱n vuma suru o ure u na wu ntsayi. Zamawawa ɗa a fara ꞌya̱sa̱in. Na̱ Zamawawa ka̱mba̱, a̱ ta̱ ꞌya̱sa̱n ama a̱ yi suru. 24 Na̱ a̱yi ndolo koto, ukosu wu uvaɗi u nda u ta̱ ta̱wa̱. Zamawawa to kototo nꞌyuwatan ma̱ yi suru suru, a̱vu u ca tsugonoꞌo e ekere a̱ A̱sula̱ Dada. 25 Na a ciga a ꞌyuwan Zamawawa yuwan tsugono she nu u lyuwa aci a nꞌyuwatan suru a̱vu u zuwa le za̱la̱ va apata a ana a̱ yi. 26 Maꞌyuwatan mo ukosu ma na woo kototo a̱yi ɗa ukwa̱. 27 Ana Adanshi a̱ A̱sula̱ a dammai a na u ta zuwa ili suru za̱la̱ vu ucira va̱ yi, o ɓolo pe A̱sula̱ shi. A̱sula̱ a ɗa a zuwai ili suru za̱la̱ vu ucira wu Zamawawa. 28 A̱vu, nu u lyuwa aci e ili suru, Mawuꞌun u ta zuwa aciya̱yi za̱la̱ va̱ A̱sula̱, za na zuwai iliꞌi suru za̱la̱ va̱ yi. A̱vu A̱sula̱ a yuwan tsugono tsi ili suru.
29 Cine tsa ɗa gba adama a ama a na a̱ rumbuyi adama a aza a na a̱ ri ukwa̱? Cine tsa ɗa ulobonu wa̱ yi? Na̱ a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱ shi ko keꞌen, cine tsa ɗa a̱a̱ rumbu ama adama e le?
30 Adama a̱ nye tsu zuwai aciya̱tsu a̱tsuma̱ e meleshe rumu suru? 31 A̱za̱ a̱ va̱, usana suru n ta gashi n ta̱ kuwa̱. Amayun a ɗa maa dansaa ɗu. Cine i revei maa lapusa ma̱ka̱ka̱n na̱ a̱ɗu na amayun adama e ili i na Zagbain Yesu Zamawawa yuwaan nɗu, ne ɗa maa dansa ili i ndaꞌa. 32 Na̱ a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱ shi, nye i ɗa ma̱a̱ tsura̱ na̱ n yuwan nla̱ngi na ama a Afisu aza a na a̱ ri nlyayi? Na̱ a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱ shi nye i zuwai tsaa yuwan cine a dansa shi?
“Lyawa tsu lyuwai tsu sowoi,
adama a na nfaꞌan tsu ta gura kuwa̱i.”
33 She i lyawa nanza luluma̱ ɗu wan. A ta dansa, “Nꞌutsa̱ n wuya n ta̱ lungusa̱ nden n saꞌani n ɗu.” 34 I ka̱mba̱to majiyan ma̱ ɗu e ili i saꞌani a̱vu i lyawa mayan mo unusu. Yu uwwa wono a na ozo o ro a̱ ɗu koto e revei A̱sula̱ shi.
Lipu tsu na̱ A̱sula̱ a̱ ꞌya̱sa̱n tsu
35 Za ro te ece, “Cine a̱a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱ a̱ ka̱mba̱ wuma? Cuꞌun lipu ne ɗa a̱a̱ da̱na̱ na̱ a̱yi?” 36 Yeci i tsulo tsa ɗa ndoloꞌo. Na̱ vu cuꞌwa̱n cuꞌun e iɗa, u tsu kungwa shi, she nu u kuwa̱ neꞌen. 37 Icuꞌun i na vu cuꞌwa̱in i tsu rotso ca̱ꞌa̱n na uta̱i shi, nu u kungwa. Cuꞌun vu shina ɗa goon na ri uꞌyewu ko ili i na vu cuꞌwa̱in, agba ili i na vu cuꞌwa̱in a̱vuꞌun a ɗa shi. 38 A̱sula̱ a ɗa a tsu zuwa cuꞌun ndolo kungwa cine u cigai, cuꞌun suru u tsu kungwa ta̱ na̱ cuꞌun va̱ a̱vuꞌun va̱ yi. 39 Lipu na ri na̱ wuma suru a̱ ta̱ icuꞌun icuꞌun. Vaɗilima̱ gba a̱ ta̱ na̱ cuꞌun lipu ta̱. Inama waru a̱ ta̱ na̱ lipu kokoꞌo. Nnunu na̱ mugula a̱ ri ili i ta̱ shi. 40 Cuꞌun lipu ta̱, ta̱ ɗe zuva,† waru cuꞌun lipu ta̱, ta̱ pa a̱tsuma̱ o uvaɗi. Ulobonu u lipu u na u ri ɗe zuva u tawa ta̱ koꞌo na̱ cuꞌun vu ulobonu u lipu na ri pa a̱tsuma̱ o uvaɗi. 41 Urana u ta̱ nu ulobonu wa̱ yi, woto u ta̱ nu ulobonu u ro. Italyoꞌo waru a̱ ta̱ nu ulobonu u ro kokoꞌo.
42 Ne ɗa wa̱a̱ da̱na̱ na̱ a̱ ka̱mba̱to a̱kwa̱kwa̱ wuma. Lipu tsu na tsu kuwa̱ reve u shama, a̱ ta̱ da̱na̱ koꞌo na̱ a̱ ꞌya̱sa̱n le, adama a na a mantsa mo ndolo a̱a̱ kuwa̱ waru shi ko keꞌen. 43 Na̱ a̱ ciɗo lipu tsu, a̱ ri ulobonu shi waru a̱ ri nu ucira shi. Na̱ a̱ ꞌya̱sa̱n le, a̱ ta̱ da̱na̱ ulobonu nu ucira. 44 Gogo tsu te eneshe lipu va ndana, amma na̱ a̱ ꞌya̱sa̱n le, o to oꞌwo lipu na Ruhu va Akiza aa ca wuma.
Amayun lipu va ndana ɗa, waru amayun a ɗa lipu ro ta̱ lo na Ruhu va Akiza aa casu wuma. 45 Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱, “Vuma vu ufaru Ada̱mu ushi ta̱ wuma.” A̱yi vuma vu ukosu, za na a̱yi ɗa Zamawawa, wo oꞌwo ta̱ ruhu na tsu ca wuma. 46 Ili i na i fara ta̱wa̱i a̱yi ɗa lipu va ndana, a̱vu lipu ruhu ta̱wa̱ na̱ a̱ca̱pa̱. 47 A̱sula̱ e kene ta̱ ma̱bula̱ a̱vu u yuwan Ada̱mu vuma vu ufaru. Vuma ve ire gba zuva ɗa wu uta̱i. 48 Vaɗilima̱ suru ta̱ na̱ lipu cuꞌun va Ada̱mu. Waru za na ri zuva suru u ta̱ na̱ lipu cuꞌun vuma na cipa̱i diga zuva. 49 Cine tsu ri gogo tsa Ada̱mu, vuma na a yuwain na̱ ma̱bula̱, ne ɗa urana u ro tsu to oꞌwoi tsu Zamawawa, vuma va zuva.
50 A̱za̱ a̱ va̱, n ciga ɗu ta̱ i reve lipu tsu va ndana na̱ mpasa ta shama. A̱yi nda u ta dansaa tsu a̱a̱ tsura̱ tsugono tsa̱ A̱sula̱ shi, za na a̱a̱ da̱na̱ babu ukotu. 51-52 Gogo n ta damma ɗu ili yu usokowu i na A̱sula̱ o roco numu: Ozo o ro a̱ tsu a̱a̱ kuwa̱ shi, amma ne e ivula̱ aavana o ukosu, A̱sula̱ a ta vadala tsu babu usa̱n, cine vu revei igipa̱tsu ye esu i ri gogogo. Ne e ivula̱ aavana, a̱ ta̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱, waru a̱a̱ da̱shi kuwa̱ shi, a̱vu suru ntsu tsu ushi lipu saꞌavu. 53 Adama a na lipu tsu na a̱a̱ kuwa̱ a̱vu u shama, a ciga a ꞌyuwan a vadala le a̱ ka̱mba̱ lipu va zuva na a̱a̱ kuwa̱ shi suru suru. 54 Ni ili i ndolo i fara, a̱vu lipu va ndana na a̱a̱ kuwa̱ a vadala le a̱ tyo a̱ lipu va zuva aza a na a̱a̱ kuwa̱ shi, a̱vu Adanshi a̱ A̱sula̱ a shiwan:
“O kototo ta̱ ukwa̱, a lyuwa ta̱ aci a̱ yi suru suru!
55 Te ɗa uba̱ta̱ u na ukwa̱ u lyuwai aci?
Te ɗa waru ucira wu liya vu ukwa̱ na tsu taɗa na̱ mɓa̱la̱?”
56 Unusu u ɗa u tsu ta̱wa̱a̱ na̱ mɓa̱la̱ n na ukwa̱ u tsu ta̱wa̱a̱. Wila̱ waru a̱yi ɗa u zuwai unusu u tsura̱i uciraꞌa. 57 Amma tsu godyo ta̱ A̱sula̱ ana u lyawai Zagbain Yesu Zamawawa tsu u ca ntsu ulyuwu wa aci!
58 Ama a̱ va̱, aza a na n cigai, adama a na A̱sula̱ a yuwain ne, yi isawan nu ucira. She i lyawa ili i ro i jinga̱ɗa̱ ɗu tsa̱ra̱ i lyawa ure wan. I zuwa aciya̱ɗu i yuwan ulinga babu uro na̱ yaa yuwan ulinga wu Zagbain, adama a na i reve ta̱ ulinga u na i yuwain adama a Zagbain suru woo oꞌwo pere shi.