2
Adanshi adama a Zamawawa nu ukwa̱ wa̱ yi
Ama a̱ va̱, ana n ta̱wa̱ n damma nɗu ikaka ya̱ A̱sula̱, n yuwaan ɗu adanshi nu uguru wa adanshi ko n roco n ta̱ nu ugbozu shi. Adama a na a mantsa ma na n da̱na̱i oɓolo na̱ a̱ɗu, n zuwa ta̱ aciya̱va̱ mi icina ili i na i buwai suru, she Yesu Zamawawa goon nu ukwa̱ wa̱ yi a akpata.† Ana n ta̱wa̱i uba̱ta̱ u ɗu, lipu va̱ da̱na̱ nu ucira shi, waru n da̱na̱ ta̱ e mejeꞌen adama o wovon. Waru ana n da̱na̱i o uritosu na alajiya n yuwan ta̱ adanshi hawun. N yuwan ugbozu ko adanshi o morono mo ugbozu shi. N lyawa ta̱ Ruhu va̱ A̱sula̱ roco ucira wa̱ yi. N yuwan ta̱ ne tsa̱ra̱ i ca okolo adama o ucira wa̱ A̱sula̱, agba adama o ugbozu wu vaɗilima̱ shi.
Ugbozu wa̱ A̱sula̱
Na̱ n ri oɓolo na aza a na a gbamai ɗe a̱tsuma̱ e Itoni, n tsu yuwan ta̱ adanshi nu ugbozu. Amma cuꞌun vu ugbozu vu uvaɗi u ɗa shi, waru cuꞌun vu ugbozu na azagbain o uvaɗi a cigai ɗa shi. Ele ɗa aza a na ucira u le woo oꞌwo babu a̱ɓula̱. Amma n ta yuwusan adanshi o usokowu wu ugbozu wa̱ A̱sula̱, za na u lyawai usokowu hali a̱ tyo gogo. Kafu u yuwan uvaɗi, A̱sula̱ o foɓo ta̱ ugbozu u nda tsa̱ra̱ u ta̱wa̱a̱ tsu na̱ tsugbain. A̱tsuma̱ a azagbain o uvaɗi a nda babu za na tsura̱i urevu u ndolo. Na̱ a̱ shi e reve, a̱ shi a vara Zagbain na ri na̱ tsugbain a akpata shi. Amma Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱:
“Ili i na A̱sula̱ o foɓoyi aza a na a ciga niyi
u laꞌa ta̱ ili i na ee eneshe ne esu e le,
waru u laꞌa ta̱ ili i na a uwwai na atsuvu e le.
Koto nanza jiyan ili i ndolo o okolo a̱ yi shi!”
10 Amma tsu reve ta̱ ili i ndolo suru adama a na Ruhu va̱ A̱sula̱ roco ntsu ɗe iliꞌi suru. U reve ta̱ ili suru, hali ni ili yu usokowu i na i ri a majiyan ma̱ A̱sula̱. 11 A̱vu ɗa goon vu revei ili i na i ri pe a̱tsuma̱ o okolo a̱ wu, waru Ruhu va̱ A̱sula̱ ɗa goon revei ili i na i ri pe a̱tsuma̱ o okolo a̱ A̱sula̱. 12 Amma A̱sula̱ a ca tsu ta̱ Ruhu va̱ yi. A̱yi ɗa i zuwai tsu ri na̱ majiyan ma̱ ta̱ na̱ a̱za̱ o uvaɗi a nda shi. A̱yi ɗa i zuwai waru tsu revei fo ili i na A̱sula̱ a ca ntsu fa̱a̱n. 13 Ana tsu damma nɗu ili i ndolo, tsu yuwan ulinga ni idanshi yu ugbozu wu vaɗilima̱ shi. Tsu yuwan ta̱ adanshi a na Ruhu damma ntsu tsu damma ana tsu cuɗuwai amayun a nda a̱ tyo aza a na a̱ ri na̱ Ruhu. 14 A̱yi ɗa i zuwai she vuma na ri na̱ Ruhu va̱ A̱sula̱ goon ɗa aa gura reve abaꞌun a̱ Ruhu. Vuma na ri na̱ Ruhu va̱ A̱sula̱ shi, u tsu jiyan ta̱ gashi abaꞌuꞌun tsulo tsa ɗa. 15 Vuma na ri na̱ Ruhu suru u ta gura petelyuwe ili i nda, amma babu vuma na aa gura petelyuwe vumaꞌa.
16 Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱:
“Zane ɗa gura revei majiyan ma̱ A̱sulazuva?
Zane ɗa aa gura ca yi a̱sa̱la̱?”
Amma tsu gura ta̱ reve ili i nda, adama a na tsu ta̱ no okolo a Zamawawa.
2:16 Isha. 40:3.