10
A̱a̱ da̱shi yuwan kucci ro shi
Wila̱ wa Musa u ta̱ gashi oroci o ululu e ili i saꞌani i na i ri lo a̱ ta̱wa̱. A̱yi ululu u nda a̱yi ɗa ili ya amayuꞌun shi, adama a na waa gura zuwa ama a na a yuwusan a̱ga̱nda̱ o oꞌwo cine wu ntsayi shi, ko na wo oꞌwoi a tsu ca ta̱ kucci aaꞌwan suru. Nna̱ Wila̱ u gura ka̱mba̱to asuvu e le cece cine wu ntsayi, ana a lyawa ta̱ ɗe mayan ma̱ kucci. Ana A̱sula̱ a̱ shi ta̱ a̱ za̱ꞌwa̱ nusu va aza a na a yuwusan a̱ga̱nda̱, waru asuvu e le a̱ shi a̱ ri n cuwusan na̱ nusu le shi. Agba ne ɗa u ri shi! A̱yi kucci nda tsu zuwa le ta̱ a cuwan nusu le a aaꞌwan suru. Adama a na mpasa mo ogono e inan na̱ mgbele maa gura tawa nusu shi ko keꞌen.
Ana Zamawawa ta̱wa̱i a̱tsuma̱ o uvaɗi, u damma ta̱ A̱sula̱,
“Vu ciga kucci vi inama na̱ neꞌe vi ishina shi.
Amma vu ca mu ta̱ lipu adama n yuwan tsutoni na̱ a̱vu.
Inama i na a̱a̱ kula̱tosu a masaꞌa†
waru na̱ neꞌe adama a̱ nusu tsu yoꞌonoto wu okolo shi.
Reve n damma, ‘Apa mu nda,
n ta̱wa̱ ta̱ n yuwan ili i na vu cigai, A̱sula̱,
cine a ɗanai adama a̱ va̱ a̱tsuma̱ a Adanshi a̱ A̱sula̱.’ ”
A̱tsuma̱ a Adanshi a̱ A̱sula̱ a nda u fara ta̱ damma, “Vu ciga kucci na̱ neꞌe shi. Vu ciga kucci vu ukula̱tosu shi, na̱ kucci adama a tawa nusu shi. Waru vaa uwwusa uyoꞌo u le shi.” (Ele nda kucci ɗa suru na Wila̱ u zuwai a yuwan.) Reve u damma, “Apa mu nda, A̱sula̱, n ta̱wa̱ ta̱ adama n yuwan ili i na vu cigai.” Adama o ndolo a ɗa A̱sula̱ a tawai akuci a̱ kucci suru, reve u zuwa kucci vu Zamawawa o una̱ u le. 10 Adama a na Yesu Zamawawa yuwain ili i na A̱sula̱ a ciga niyi u yuwan, tsu tsura̱ ta̱ wuza̱ꞌu diga a̱ nusu tsu adama a na u yuwan ta̱ kucci na̱ lipu va̱ yi u ta̱ o una̱ u mantsa suru.
11 Ɗe nan ganu a tsu yuwan ta̱ ulinga u le usana suru, reve waru a lyuwa elime nu ucasu u kucci na aa tawa nusu shi. 12 Amma Zamawawa† ca ta aciya̱yi kucci na ntsayi babu ukotu. Gogo u ta̱ nden o ukere usaꞌani wa̱ A̱sula̱. 13 Waru u ta̱ da̱nu ɗe hali she na̱ A̱sula̱ a zuwa nꞌyuwatan ma̱ yi za̱la̱ vu ucira va̱ yi. 14 Kucci ta̱ ndolo, u zuwa ta̱ ama o oꞌwo cine wu ntsayi a̱ da̱na̱ babu ukotu, ele ɗa aza a na A̱sula̱ a zuwai o oꞌwo aza a akiza.
15 Ruhu va Akiza fo damma tsu ta̱ adama a nda. Wu ufaru u damma:
16 “A̱sulazuva a damma ta̱, ‘A̱yi nda a̱yi ɗa akucunu
a na maa yuwan ne ele a mantsa mo ndolo.
N ta zuwa wila̱ u va̱ o okolo e le,
adama e reve le.
Waru n ta ɗana le a asuvu e le,
adama a̱ kuru le.’ ”
17 Reve u dammisa:
“Ma̱a̱ da̱shi cuwisan nusu le ni iwuya i na a yuwain shi, ko keꞌen.”
18 Na̱ A̱sula̱ a yuwan gafura vu nusu, ili yi lo waru na yaa zuwa a yuwisan kucci ro shi.
I lyuwa elime nu ucasu wo okolo
19 Adama o ndolo ama a̱ va̱, tsu ta gura uwa Upasu u na u Laꞌai Akiza† babu wovon adama a mpasa ma̱ Yesu.* 20 U ca ta̱ lipu va̱ yi adama u kpa̱tuꞌwa̱a̱ tsu ure u saꞌavu u na u tsu ꞌya̱wa̱to uba̱ta̱ u wuma! Waru ure u nda u tsu pasato tsu ta̱ nu umunaꞌa. 21 Tsu ta̱ na̱ aabara a nan ganu a gbain za na a yuwusan tsugono o uꞌwa wa̱ A̱sula̱ ɗe zuva.† 22 Adama o ndolo tsu ta gura rawa zuzu na̱ A̱sula̱. Lyawa tsu yuwain ne no okolo a̱ ta̱ nu ucawu wo okolo a̱ a̱ɓula̱. Mpasa mu Zamawawa mu za̱ꞌwa̱ ta̱ asuvu a̱ tsu a na tsu cuwan ni iwuya i na tsu yuwusain, amma a̱ za̱ꞌwa̱ tsu ta̱ na̱ mini ma na ma̱ ri kiza-kiza suru suru. 23 Na̱ tsu ꞌyuwan tsu ciga tsu guza̱ uzuwu wo okolo a na tsaa dansa tsu ta̱ na̱ a̱yi ulobonu, adama a na A̱sula̱ a ta yuwan ili i na u yuwain nzuwulai. 24 Lyawa tsu da̱na̱i aɗa a̱ a̱za̱ a̱ tsu, reve tsu kamba nle tsa̱ra̱ o roco icigi, waru adama a yuwan ili i saꞌani. 25 Ozo o ro a̱ tsu ta̱wusa̱ uba̱ta̱ wa̱ a̱ga̱nda̱ kuci shi, amma she tsu yuwain ne wan. Tsu lyuwai elime na̱ nda̱shila̱i mo okolo ugbamu, a na wo oꞌwoi i reve ta̱ urana u ma̱ka̱mba̱a̱ ma Zagbain ma ta yuwusan zuzu.
26 Na̱ tsu ɗangwa tsu lyuwai elime na̱ mayan mo unusu cina ɗe tsu reve amayun, kucci lo waru na aa yuwan adama a̱ nusu tsu shi. 27 Amma ili i na i buwai goon a̱yi ɗa she tsu piriyi ugeꞌetosu u na u ri lo a̱ ta̱wa̱ na̱ wuna u na a̱a̱ lungusa̱ nꞌyuwatan ma̱ A̱sula̱! 28 Nna ama e re ko ama a taꞌatsu a yuwunlai adanshi a na nanza ꞌyuwain o toni Wila̱ wa Musa, a ta gura ca vuma ndolo a̱tsuma̱lima̱ hali u kuwa̱ babu uro. 29 Na̱ vuma yuwan ili i na yoo roco u ca Mawun ma̱ A̱sula̱ tsugbain shi, u laꞌa ta̱ uwuyanu lon na̱ cine aa ꞌyuwan a yuwan tsutoni na̱ Wila̱ wa Musa. Agba waru, na̱ vuma ta̱wa̱a̱ mpasa ma akucunu na̱ wono za na tsu ka̱mba̱to tsu na akiza,† u laꞌa ta̱ uwuyanu lon na̱ cine aa ꞌyuwan a yuwan tsutoni na̱ Wila̱ wa Musa. Ne ɗa waru, na̱ vuma isula Ruhu va Akiza, za na o rocosu tsu isaꞌani, iwuya i ndolo una̱ta̱ u ɗa na akapi. 30 Tsu reve ta̱ a na A̱sula̱ a dammai, “N ta ca aza a na a nusain oforo. N ta tsupa le.” Waru u damma ta̱ fo, “A̱sulazuva e te geꞌeto ama a̱ yi.” 31 Ili i wovon i ɗa lon vuma riya̱ e ekere a̱ A̱sula̱ a wuma.
32 I cuwan na̱ rana ndeɗe, ana i fara revei amayun a̱ A̱sula̱. I yuwan ta̱ mpolo na̱ a̱tsuma̱lima̱ lon, reve gba i lyuwa elime nu ucira. 33 A mantsa mo ro a amaton ɗu ta̱ reve waru e isula ɗu a̱ ma̱ka̱ka̱n mo oɓolo a ama. A mantsa mo ro i kamba ta̱ fo aza a na o sowuso cuꞌun va̱ a̱tsuma̱lima̱ꞌa̱. 34 I roco ta̱ isaꞌani a̱ tyo uba̱ta̱ wa aza a na a zuwai o uꞌwa wa ali. Ana a usai ili i na i ri ne ele suru, i yuwan ta̱ asuvu na̱ ma̱za̱nga̱, adama a na i reve ta̱ na ili i saꞌani i ro i ta̱ lo a pura ɗu na yoo koto shi.
35 Adama o ndolo, she i lyawa cine i zuwayi Zagbain ucira wan, ko ni ili i ro i shi i fara, adama a na ni i lyuwa elime a zuwusaa yi ucira, i ta̱ ushi iliyinkapa i gbain. 36 Gogo i rito makaɓa ma asuvu, adama i gura yuwan ili i na A̱sula̱ a cigai, tsa̱ra̱ waru i ushi ili i na u yuwain nzuwulai. 37 Cine Adanshi a̱ A̱sula̱ a dammai,
“Waa jima shi za na ri lo a̱ ta̱wa̱ u ta̱ ta̱wa̱.
Wa̱a̱ lungusa̱ mantsa shi.
38 Ama a na A̱sula̱ a̱ ushiyi a ta yuwan wuma
adama o ucawu wo okolo e le.
Amma u tsu yuwan ta̱ a̱tsumola̱ngu
na̱ za na ronoi a̱ca̱pa̱.”
39 Amma a̱tsu aza a na o tso rono na̱ a̱ca̱pa̱ ɗa shi, aza a na a̱a̱ lungusa̱. Tsu ca ta̱ A̱sula̱ okolo a̱ tsu, adama o ndolo, u wawa tsu ta̱.
10:7 Ica 40:6-8. 10:17 Irm. 31:33-34. * 10:19 A̱yi umuna wu kasa ta̱ Upasu wa Akiza nu Upasu u na u Laꞌai Akiza a̱tsuma̱ o Oogodo o Ucuwusan na̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa. U karalai ta̱ mantsa ma na Zamawawa kuwa̱i adama u roco A̱sula̱ a lyawa ta̱ ama a̱ ta̱wa̱ uba̱ta̱ wa̱ yi mejege. 10:30 U.Wl. 32:35-36. 10:38 Hab. 2:3-4.