7
Ganu Malkisada
Malkisada† n nda a̱yi ɗa u da̱na̱i mogono ma̱ lyuci va Salem waru ganu Mogono ma̱ A̱sula̱ ma ɗa. Ana Ibrahim† unai ngono n na̱shi a̱yi a̱ ma̱ka̱mba̱a̱ o uꞌwa, a̱vu Malkisada ka̱ra̱ o uta̱ u gaꞌan na̱ a̱yi reve u zuwaa yi abaꞌun. Reve Ibrahim ca yi za ta̱ a̱tsuma̱ a kupa e ili suru a na u ka̱mba̱yi diga uba̱ta̱ o uvon. Ili yu ufaru i na tsu cigai tsu damma adama a Malkisada, a̱yi ɗa urevu wa aala a̱ yi, “mogono ma na maa yuwusan ili ya̱ a̱ɓula̱.” A̱yi ɗa waru “mogono ma asuvu nden” adama a na Salem ta̱ nu urevu “asuvu nden.” Babu za na revei dada ko mma va Malkisada, ko uba̱ta̱ u na wu uta̱i, ko mantsa ma na a matsan niyi, ko mantsa ma na u kuwa̱i. U ta̱ gashi Mawun ma̱ A̱sula̱ waru ganu ɗa babu ukotu.
I ka̱lyuwa̱ cine Malkisada da̱na̱i na̱ tsugbain! Ko Ibrahim, akaya a gbain a Israꞌila, u reve ta̱ cine Malkisada da̱na̱i na̱ tsugbain ana u ca niyi za ta̱ a̱tsuma̱ a kupa a̱tsuma̱ e ili i na u ka̱mba̱yi diga o uvon. Wila̱ u rito ta̱ mmaci ma Ibrahim a ꞌyuwan a ciga a ca aza a na a̱ ri a̱tsuma̱ a mmaci ma̱ Levi aza a na a̱ ri nan ganu za ta̱ a̱tsuma̱ a kupa e ili i na a̱ tsura̱i, ko na̱ shi wo oꞌwo edenge e le a ɗa. Malkisada diga e elentsu a̱ Levi a ɗa shi, agba u ushi ta̱ za ta̱ a̱tsuma̱ a kupa ya Ibrahim. Reve u zuwaa Ibrahim abaꞌun, za na ushiyi ɗe nzuwulai ma̱ A̱sula̱. Za suru reve ta̱ vuma na ri nu ucira u na waa zuwaa za ro abaꞌun, u laꞌa ta̱ za vu u ushishi wa abaꞌuꞌun a̱bunda̱ lon. Nan ganu a̱ tsu ushi ta̱ za ta̱ a̱tsuma̱ a kupa e ili i na ama a̱ tsura̱i, ko na wo oꞌwoi ele ama a ɗa a na a̱a̱ kuwa̱. Amma Malkisada laꞌa ta̱ cine a̱ ri, adama a na Adanshi a̱ A̱sula̱ o rito ta̱ u ta̱ wuma. Tsu ta gura damma mmaci ma̱ Levi, aza a na a̱ tsu ushi za ta̱ a̱tsuma̱ a kupa, ele fo a tsu ca ta̱ ana Ibrahim cayi Malkisada za ta̱ a̱tsuma̱ a kupa. 10 Koto a̱ shi a matsan Levi shi, amma u da̱na̱ ta̱ lo a̱tsuma̱ a akaya a̱ yi Ibrahim, ana Malkisada gaꞌain na̱ a̱yi.
11 Ko na wo oꞌwoi Wila̱ wa Musa u damma ta̱ a na nan ganu a ꞌyuwan a ciga a̱ da̱na̱ mmaci ma̱ Levi, nan ganu a nda aa gura ka̱mba̱to ko za o oꞌwo wuntsayi shi. Ili i na a lambai a̱yi ɗa ganu tsa ganu Malkisada, ganu na uta̱i o uꞌwa wa Haruna shi. 12 Waru na̱ cuꞌun va ganu ro koꞌo ta̱wa̱, na a ꞌyuwan a ciga Wila̱ꞌa̱ u vadala fo. 13 Tsu ta yuwusan adanshi adama a Zamawawa, za na ri za vu ugundo u ro. Ko za diga o ugundoꞌo koto yuwan ulinga wa̱ a̱ga̱nda̱ wa ganu a masaꞌa shi. 14 Za suru reve ta̱ a na u ta̱wa̱i diga o ugundo wa Yahuza,† Musa damma ili i ro adama a ganu a̱tsuma̱ o ugundo u ndolo shi.
Zamawawa ta̱ tsa Malkisada
15 A̱yi nda da̱shi ta̱ uta̱ a alanga e eteshe ana tse enei ganu ro ta̱wa̱i tsa Malkisada. 16 Vuma ndolo e ɗe yi ganu adama a nkaya ma̱ yi ko adama a̱ wila̱ shi, amma e ɗe yi ta̱ ganu adama a na ili i ro yi lo i na yaa gura zuwa wuma wa̱ yi u koto shi. 17 Adanshi a̱ A̱sula̱ a yuwan ta̱ adanshi adama a̱ yi,
“A̱vu ganu ɗa babu ukotu,
cine vu revei Malkisada.”
18 A zuwa ta̱ akuci a̱ wila̱ a̱ ngeꞌen, adama a na u ri nu ucira shi, waru ili ye pere i ɗa. 19 Wila̱ wa Musa u gura zuwa ili i ro yi ntsaa shi. Amma gogo A̱sula̱ a ca tsu ta̱ ili i saꞌani ya̱ a̱bunda̱ lon i ro i na tsaa zuwa okolo. Ne ɗa tsaa rawai zuzu na̱ A̱sula̱.
20 A̱sula̱ a kucina ta̱ na Zamawawa a̱a̱ da̱na̱ ganu babu ukotu, agba u yuwaan ganu ro akucunu a nda shi. 21 Yesu ɗa goon u dammai:
“A̱mu A̱sulazuva, n yuwan ta̱ akucunu a nda,
waru maa vadala okolo a̱ va̱ shi.
‘A̱vu ganu ɗa babu ukotu.’ ”
22 Yesu ɗa za na zuwai akucunu a nda o oꞌwoi amayun, akucunu a na laꞌai za na A̱sula̱ a yuwain na̱ Musa.
23 Ɗe nu ufaru, na̱ ganu kuwa̱, waa lyuwa elime nu ulinga wa ganu shi. A̱yi ɗa i zuwai nan ganu a̱ da̱na̱i lo a̱bunda̱. 24 Amma Yesu oꞌwo ta̱ ganu babu ukotu, tsuganu tsa̱ yi tsa̱ ri n koto shi. 25 Adama o ndolo, a̱yi ɗa za na ri lo gogo, waru mantsa suru, za na aa gura wawa aza a na a ta̱wa̱i uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ e ekere a̱ yi. U ta̱ da̱na̱ wuma mantsa suru adama u yuwusaan le ipati uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱.
26 Yesu ɗa cuꞌun va aabara a nan ganu na tsu cigai, adama a na u ta kambusa tsu o ure suru. Ili i na waa yuwusan u to yoꞌonotosu A̱sula̱ okolo. U ri nu unusu shi. A̱sula̱ a kakasa yi ta̱ na aza a na a̱ ri o uvaɗi aza a na aa yuwusan unusu. Waru A̱sula̱ a ca yi ta̱ uba̱ta̱ u na u laꞌai tsugbain suru suru zuva. 27 U ri tsa akapi a nan ganu shi, aza a na a casu kucci usana suru adama a̱ nusu le, waru adama a̱ nusu va ama. Amma Yesu yuwan ta̱ a̱yi ndolo u ta̱ adama a mantsa suru na u cayi aciya̱yi kucci a akpata. 28 Wila̱ u damma ta̱ ama o tso oꞌwo ta̱ abara a nan ganu, ko na wo oꞌwoi aa gura yuwan cine wu ntsayi a yuwan shi. Ili yu ufaru, A̱sula̱ a ca ta̱ Musa Wila̱. Ana a yuwain ne, reve u zuwa Mawun ma̱ yi mo oꞌwo aabara a nan ganu na akucunu. A̱yi ɗa za na gura yuwain ili i na A̱sula̱ a ciga niyi u yuwan suru.
7:1 Ufr. 14:17-20. 7:17 Ica 110:4. 7:21 Ica 110:4.