5
O rono ta̱ a̱za̱ o utsuru atsuvu
A̱za̱ o utsuru, zuwai atsuvu a̱ ɗu. I ta̱ shon na̱ yisaali adama a̱ a̱tsuma̱lima̱ a na a̱ ri lo a̱ ta̱wa̱ ɗu. Utsuru u ɗu u ta shama, waru aran a ta tama itana i saꞌani yi ikebe i ɗu. Gogo zinariya na̱ azurufa oo oꞌwo ili shi. Ili yi ikebe i na i zuwayi ucira, a̱ ta̱ lungusa̱ lipu ɗu a̱tsuma̱ a akina.† Ili yi ikebe i na i ɓolotoi nda suru, e te isawan a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ ɗu o una̱ wi ili i na i yuwain o urana wu ugeꞌetosu. A̱ɗu ɗa nda gba i ɓolotoi utsuru u ɗu a rana vu ukosu u nda. Zuwai atsuvu a̱ ɗu gogo! Yu uwwa mesun ma aza a zamalinga aza a na i ꞌyuwain a tsupa. I ꞌyuwan ta̱ a tsupa melen me le, ikebe i ɗaɗa n nda a yuwusan adanshi a aci a̱ ɗu. A̱sulazuva a uwwa ta̱ mesun ma aza a zamalingaꞌa. I da̱nu ta̱ a̱tsuma̱ o uvaɗi babu linga, na̱ ne suru yu uwwa ta̱ uyoꞌo u na i cigai. I yuwan ta̱ waru mgbain gogo i foɓo ta̱ aciya̱ɗu adama o urana u mapaɗa. I yuwaan ta̱ ama a saꞌani ugeꞌetosu wu uwuyanu, reve i ka̱mba̱to le a̱za̱ o unusu, reve yu una le, agba a yuwaan ɗu ili i ro shi.
I yuwan ankuri na̱ a̱tsuma̱lima̱
A̱za̱ a̱ va̱, i yuwan ankuri ana wo oꞌwoi i ta pura uka̱mbu wu Zagbain. I jiyan aza a na a tsu yuwusan cimba, aza a na o tsu puro mini mo ujuvu, waru a tsu yuwan ta̱ ankuri hali mantsa mo ugasa. I cuwan cine a tsu yuwan ankuri, reve o puro itana yu uɗuma̱ i kutsa ulobonu. Ne ɗa fo yaa yuwaan ankuri. I gbama asuvu adama a na Zagbain ta̱ lo a̱ ta̱wa̱ gogo. A̱za̱ a̱ va̱, she i yuwan adanshawuya e ekere a̱za̱ a̱ ɗu wan. Na̱ ne ɗa shi A̱sula̱ e te geꞌeto ɗu. I ka̱lyuwa̱ ulobonu! Za vu ugeꞌetosu u gbain u ta̱ lo a̱ ta̱wa̱. U ta̱ lo mishin o una̱ntsu!
10 A̱za̱ a̱ va̱, i ka̱lyuwa̱ ama a̱ A̱sula̱ aza a na a yuwusan adanshi o una̱ wa̱ yi a̱tsuma̱ o ucira wa ala a̱ yi. Ele ɗa iroci ya ama a na ya̱a̱ ka̱lyuwa̱ adama o mosowo ma̱ a̱tsuma̱lima̱. 11 Tsu tsu ca ta̱ aza a na a yuwain ankuri a̱tsuma̱ a̱ a̱tsuma̱lima̱ tsugbain. Ayuba iroci i vuma na kaɓai asuvu na ankuri ɗa lon. A̱tsuma̱ e ili i na i cina niyi, tse ene ta̱ ifoɓi ya̱ A̱sulazuva cine u kosoi ulobonu a wuma wa̱ yi, adama a na A̱sulazuva a̱ ta̱ tapu ni isaꞌani nu urocosu wi iliyali.
12 A̱za̱ a̱ va̱, u ta̱ da̱na̱ ulobonu lon she i kucina na̱ zuva wan. She i yuwan ne a̱vu i ɗe iɗa ko ili i ro wan. Ili i na yi ntsayi i yuwan a̱yi ɗa i damma “ee” ko “oꞌo” goon. Ni i yuwan ne yaa nusan shi, waru oo kototo ɗu shi.
Uritosu adama a avasa
13 A̱tsuma̱ a̱ ɗu za ro ta̱ pe na̱ a̱tsuma̱lima̱? Vuma ndolo lyuwa elime na avasa. Nanza a̱tsuma̱ a̱ ɗu u ta̱ na̱ ma̱za̱nga̱? Vuma ndolo cana ishipa yi ica. 14 A̱tsuma̱ a̱ ɗu nanza ta̱ pe nu ubanakun? Vuma ndolo banu azagbain† a̱ a̱za̱ e Itoni tsa̱ra̱ a yuwaan yi avasa. A̱ ta̱ tsuwa̱a̱n yi maniꞌin a̱tsuma̱ a ala a Zagbain. 15 Avasa a na azagbain a yuwain no okolo a̱ ta̱, avasa o ndolo a̱ ta̱ ka̱mba̱to za vu ubanakun u ndolo gbaga. A̱sula̱ a̱ ta̱ ka̱mba̱to yi gbaga. Waru nu u yuwan unusu suru, A̱sula̱ a ta yuwaan yi gafura. 16 Adama o ndolo, i dammulai unusu u ɗu, reve i yuwunlayi avasa tsa̱ra̱ A̱sula̱ a̱ ka̱mba̱to ɗu gbaga. Vuma na A̱sula̱ a uwwusa uyoꞌo wa̱ yi, avasa a̱ yi a̱ ta̱ nu ucira waru u tsu ta̱wa̱a̱ ta̱ ni isaꞌani.
17 Iliya† vuma ɗa oroci a̱ tsu. U yuwan ta̱ avasa na amayun she o roꞌo wan, waru o roꞌo e iɗa shi, hali aꞌwan a taꞌatsu na akapi. 18 Reve u yuwisan avasa, reve A̱sula̱ a yuwan iroꞌi, ɗaɗa iɗa i matsain itana yu una ulobonu.
19 A̱za̱ a̱ va̱, na̱ za ro puwa̱a̱n a̱tsuma̱ o ure wa amayun, za ro a̱tsuma̱ a̱ ɗu u ꞌya̱wa̱ u ka̱mba̱to vuma ndolo. 20 I cuwan ulobonu, vuma na ka̱mba̱toi za vu unusu na riya̱i, vuma ndolo ta wawa za vu unusuꞌu diga o ukwa̱, adama o ndolo A̱sula̱ a ta yuwaan vuma ndolo gafura vu nusu va̱ a̱bunda̱ na u yuwain.
5:18 1 Ngo. 18:41-46.