6
Ajna'l waq erman, komo qetza nqo'onen tuky'i [te Qajaw Jesukrist], qgana tzan txik jq'uma'na ch'in etuky'i'l, tzan k'on qet exq'e'la' te aj nim b'an galan aj k'onti'l nqajo' aj ntzaj tsi' te Qtata Dios. Iktza' nyolin te aj oqet tz'ib'a' oqtxi' ikxjani: “Aj tpon or wetz owok nsi' nwi' eti'j; b'ix aj presis tuq tzan ekolet, wetz okxqet nkolo'.”* Ntons intok esi' waq enab'l: Ma'tx pon te or, ajna'l te q'ij aj presis tzan ekolet.
Aj Txik Tq'uma' Te Pa'k Kyaqil Aj Oky'ik Ti'j Tzan Tpaj Tpakb'en
Qetza k'onti'l nqet qyek'u'na jun nya'tx galan kywitz txq'anky, tzan k'on tok jun nya'tx galan ti'j te qaq'un. Qetza nqet qyek'u'na kywitz kye xjal, q'apo' qib' nqo'aq'unan te Qtata Dios tuky'i nim qpasens oj tok qen tidi'chq, iktza' oj tok qena twitz xhcho'nal, b'ix oj tpaltin tidi' qetza, b'ix oj tok qena tidi'chq aj b'an kwest, b'ix oj jqet jub'cha', b'ix oj jqex si' pres,* b'ix oj kyjaw lab'un kye xjal qi'j, b'ix oj qaq'unana nim, b'ix oj qipana watl, b'ix oj qipana wa'ij. B'ix nqob'etna tuj tume'l galan, n'el qniky' byenech [ti'j te tume'l], at nim qpasens, b'an galan qonab'lina kyuky'i txq'anky, te Txew Dios [n'onen quky'i'l], nkyeqet qgani' kye txq'anky tuky'i jun tk'u'jlal, nqoyolina tuky'i tume'l b'an'ax, nqet qyek'u'na tajwalil te Qtata Dios, [nqok'uluna kyaqil] tuky'i qaq'umb'il aj ntzaj tsi' te Qtata Dios tzan tqet te nya'tx galan qitza' b'ix tzan tqet jkolo'na qib' tuj tume'l.* Qetza atqet kye xjal nqoqetna kyjiq'b'a' b'ix atqet n'el kyin qky'exawna; atqet nkyeyolin galan qi'ja b'ix atqet nqoqet yoli'na; atqet n'ok q'uma' qetza a'o'na la'j anke nqoyolina tume'l; atqet nkyk'ulu' quky'ila iktza' k'onti'l kyotzqimo'na anke b'an otzqimo'na; atqet nqet kyb'isu' ch'inky jkamikna, per nya'tx, b'ix tzunx itz'ojo'na; atqet n'ok ksi' xhcho'nal qi'j per k'onti'l nqoqet kykansa'; 10 atqet [nqet kyb'isu'] b'an nqob'isuna per nqochalajna tuj qanim; atqet meb'a' a'o'na per nqok'ulun tzan kyok q'inon txq'anky; atqet ch'inwt tidi' qetza per ax at tidi'chq nim qetza.
11 Etetz waq erman aj Korint aj ganimix nim, qetza ma'tx xik jq'uma'na etetz b'an b'an'ax, b'ix kyaqil aj atqex tuj qanim ma'tx tz'ok echa'o'. 12 B'ix etetz k'onti'l nkx'ajnaj ti'j qanima, b'ix nim nkxqet qgani'na, per yatzun etetz, k'onti'l nkxk'ulun quky'ilana ikxji. 13 Erman waq, wetz nqet nwitz ewitz iktza' jun k'wa'lon kyuky'i tk'wa'al tzan ek'ulun quky'ila iktza'x qetza nqok'uluna etuky'i'l nkxqet qgani' tuky'i jun tk'u'jlal.
Qetz A'o' Iktza' Tnajb'il Te Qtata Dios
14 Ntons, etetz k'on tz'ok ejunb'e' etib' kyuky'i kye aj k'onti'l nkye'okslan.* Komo jun xjal aj nb'et tuj te tume'l nya'tx parej tuky'i jun xjal aj k'onti'l nb'et tuj te tume'l. ¿Komo titza' oxe'l samet [jun aj] te xhk'atun tuky'i [jun aj] te qlolj? 15 ¿B'ix titza' tzan kyten dyakwerd te Krist tuky'i te Tajaw Choj? ¿B'ix titza' pareje' jun aj n'okslan tuky'i jun aj k'onti'l n'okslan? 16 ¿Titza' parej te jay nab'il Qtata Dios tuky'i jun jay aj ja' ntzaj na'o' titzb'alil tidi'chq? [¡K'onti'l tidi' parej!] Komo qetz a'o' iktza' te jay nab'il Qtata Dios, te Qtata Dios aj at jun tanq'in.* Komo iktza'x tetz otq'umaj ikxjani: “Wetz okyinnajayon tuj kyanim, b'ix okyinqtelten kxol; okyin'okel te Dios aj otzajel kyna'o', b'ix kyetz okye'okel nxjalil.”* 17 B'ix astilji te Qajawil ntq'uma' ikxjani: “Pe'etetz waq kxol kyetz b'ix intel epawa' etib' kyi'j b'ix k'on tz'ok emako' jun tidi' aj nya'tx galan,”* b'ix “ikxji okx'elal galan tuj nwitz 18 b'ix wetz okyin'okel jun k'wa'lon te etetz, b'ix etetz okx'okel nk'wa'al.”* Ikxji ntq'uma' te Qajawil te Qtat aj at mas nim tajwalil twitz kyaqil.
* 6:2 Isa 49:8 * 6:5 Kya 16:23 * 6:7 Ax: tuky'i te qmanq'ab' b'ix qsurt. Kye xjal oqtxi' nkyekolon kyib' tuq tuky'i te ksurt b'ix nkyeq'ojin tuq tuky'i te kymanq'ab'. * 6:14 1Kor 10:6-22,27; 5:9-10; 6:1-8; 7:12-16; Deu 7:1-3; 22:10; Lev 19:19 6:15 Ax: Belial. * 6:16 1Kor 3:16; 6:19 * 6:16 Lev 26:12; Ezq 37:27 * 6:17 Isa 52:11; 1Kor 6:18; 10:14; 1Tim 6:11; 2Tim 2:22; Chaw 4:7 * 6:18 2Sa 7:14; 1Cró 17:13