Siyawatagili
Walo bagubagunana
Buki bwaitete Siyawatagili ginauli lalakina tomo Yudiya meuloili kolili kaiwena iwalowalo-masala tomo Yudiya tubuliyao ali miya panpanna Itipita koina yo yanuwane silogabaen siyawatagili Mosese ana sauga mena.
Buki bwaite sowasowana tayakasa yakasa yaiyona kolili
(1) Tomo Isileli (tomo Ibeliu) ali livasi panpanna koina
(2) Ali lau koya Sainai koina
(3) Yaubada ana loinao sanaulu iwolegili na kolili simiya dudulai
Buki bwaite iyakenayagila Yaubada ana paisowa ana tomoyao kolili na siyamala boda lalakina sauga muli mena. Tomo lalakina buki bwaite kalona mena iya Mosese iya mwa Yaubada igite-sipwai na ana tomoyao ikalaili Itipita silogabaen siyawatagili. Loina sanaulu iyaele peina 20 koina wasana ilalakisosi.
Nuwatu lalakiliyao buki bwaite kalona mena bwaite siyaele
Edeededeli toweya talobai?
Isileli livasi silobai 1:1—15:21
Ali miya panpanna Itipita koina 1:1-22
Mosese ana kabi yo ana lalaki 2:1—4:31
Mosese yo Eloni silau Pelo koina 5:1—11:10
Mwalelikwa soina yo ali yawatagilima 12:1—15:21
Kalita balabalagiyana kanasiga koya Sainai 15:22—18:27
Loina sanaulu 19:1—20:21
Buki Siyawatagili meuloina nige kabubui woli bwaimwanamo peina 1 kanasiga 20:21.
1
Itipita tomo Isileli siyakamkamnali
Yakobo natunao mekanakavao silau Itipita koina mekalikavao natuliyao siya bwaite esaliyao, Luben, Simion, Libai, Yuda, Isako, Sebulon, Beniyamina, Dani, Napitalai, Gada yo Aseli. Siya bwaite Yakobo natunao yo tubunao kali baibaiwa sebenti. Na natuna Yosepa iyaele Itipita. Simiyamiya ee kabo Yosepa yo kanakavao siya yaso bwaine siboita, na tubuliyao Isileli sikabikabi, na sibaibaiwasosi yo sikaiwe kabo Itipita siyakalapowon.
Bolime sibaibaiwasosi mulina mena kabo kin waluwaluna yabo itolo yo Itipita iloinayan, iya Yosepa wasana nige ibebenalan, nige ikakatai yakato Yosepa iya tomo Isileli yabo yo Itipita tomo isaguili. Kin iwalo ana tomoyao Itipita kolili iba, “Eei, Isileli sidebalala yo sikaiwesosi bwaite ala kaba nae yabo iyawatagili. 10 Yamatausi yo kategu iwakaka tem kaleya iyawatagili kani Isileli kala tokalomagigiliwo sisaguili siyaboda kaigeda na silaoma sikaleya kolila kabo sikaiwe-gabaegila na siyabubu. Mwa koina sauga bwaite ilonamwayagila tem loina kolokolololi taginauli kolili kisi ali boda idebalala yo sibaibaiwa.”
11 Kabo tomo Isileli siyamala Itipita ali topaisowa panpanli na Itipita tomo Isileli siyakamkamnali paisowa polopoloweli siwolegili yakato yaluyaluwali siyakamkamnali. Mwa kaba gite bwaite, Itipita siloina kaiwe na Isileli wauwau sisepali kabo taon lalakili sikabili esali Pilom yo Lamesese, kin ana gogo kaba kalakalaina. 12-14 Bwagana Itipita Isileli siyakamkamnali, na iyamo siya Isileli kali boda idebalala isaesae yo ali yanuwa siyalalaki yoi. Kabo Itipita simatausi Isileli kolili mwa siwalo paisowa polopoloweli siginaulili yo siwalo sipaisowa nume kana kabi koina yo tano koina, nige sikakate-kamkamna-yagili. Kabo Itipita tomo Isileli ali miyamiya sisibayanae.
15 Yo Itipita ali kin iedeedede sinesineo labui kolili esali Sipila yo Puwa, siya ali paisowa Ibeliu sinesineoliyao sisaguili kabi kana sauga koina.* 16 Iwalo, “Saugana Ibeliu sinesineoliyao kwasaguili ali sauga kabi koina, tem sikabi na tau wakoyamate, na tem sine, kwapei meyawasina.” 17 Na tosagu labuine simatausi Yaubada koina kabo kin ana walo nige sibebenalan kabo tatao nige sikokoyamateli. 18 Na kin ibenalan yakato melumelu tataoliyao nige siuunuyamateli kabo walo iyawasa tosagu labuine silaoma mwa ineli-yagili iba, “Tawae kaiwena kwapaisowai besiele? Tawae kaiwena kwatalam tem tatao meyawasili?” 19 Kabo kin kainana siyamaisa siba, “Ibeliu sinesineoliyao nige besiele Itipita sinesineoliyao, ali kabi imalaesosi, sikabi kabo muli mena kayawatagilima kolili.” 20-21 Koinaele Yaubada sinesineo labuine isaguili siboma natuliyao iwolegili kolili kaiwena Yaubada simatausan na Isileli kali boda idebalala isaesae yo sikaiwe. 22 Kabo kin loina kaikaiwena iginauli iwaloba, “Ibeliu melumeluwo kikiuli siya tatao wakalaili wagabaegili waila Naile koina sigalomwasi, na siya melumelu sinesineo kwatalamwagili meyawasili.”
* 1:15 Walo Ibeliu yo walo Isileli kali bui kaigeda