Kaba yatubu
Walo bagubagunana
Buki bwaitete iwalo-masala bulibuli yo yanuwa yaulina kali yamayale, tomo ali yawatagili bagubagunana yo pwanoli ana tubu yo kamkamna ana laoma yanuwa yaulina mena. Yo tabe iwalo-masala gubesi na Yaubada yo tomo sikelabilabin toyawa.
Buki bwaite sowasowana tayakasa yakasa labui kolili
(1) Peina 1 ilau kanasiga peina 11 Bulibuli yo yanuwa yaulina kali yamayale yo tomo ali yawatagili yanuwa yaulina mena. Bwaite koina talobai Adama yo Ibe, Keni yo Eibeli, Nowa yo yalubwasi lalakina yo Babilon nume malamalawena edeededeli.
(2) Peina 12 ilau kanasiga peina 46 Isileli tubuliyao bagubagunali edeededeli. Baguna iya Abelamo iya tanuwatu-kalatan ana meli yo ana obiga Yaubada koina. Kabo natuna Aisake edeededena yo tubuna Yakobo esana labuina Isileli yo natunao yoli tuwelo, siya Isileli susu tuwelo kali toyatubu. Yosepa edeededena ginauli lalakina yo tabe Yakobo me natunao yo ali susuyao ali lau Itipita.
Bwagana buki bwaite iwalowalo-masala tomo kaiweli na iyamo ginauli lalakisosinaele Yaubada ana paisowa. Buki bwaite Yaubada ana yamayamayale paisowana ikawa-yawasosiyan yo ana waloyameli ana tomoyao kaiweli ikabi-yakaiwe yakato kani simiyayai nige sowana simwawasi.
Nuwatu lalakiliyao buki bwaite kalona mena bwaite siyaele
Edeededeli toweya talobai?
Bulibuli yo yanuwa yaulina yo tomo ali yawatagili 1:1—2:25
Pwanoli yo kamkamna ali tubu 3:1-24
Adama yo ilau Nowa koina 4:1—5:32
Nowa yo yalubwasi lalakina 6:1—10:32
Babilon nume malamalawena 11:1-9
Semi yo ilau Abelem 11:10-32
Abelamo yo Aisake peina 12—peina 26
Yakobo edeededena peina 27—peina 36
Yosepa yo kanakavao 37:1—46:7 yo 46:28-30
1
Kaba yatubu koina Yaubada ginauli meuloili iyamayaleli
Sauga bagubagunana koina Yaubada bulibuli yo yanuwa yaulina iyamayaleli. Baguna yanuwa yaulina gaibu molosina, waila bwagabwaga, nige mayale koina yo nige naga kana koleya iyayawatagili besiele sauga kabona. Yaubada Yaluyaluwana igayagayai-keikeile waila pwatana mena.* Kabo Yaubada iwalo iba, “Mayale, kuyawatagili.” Kabo mayale iyawatagili. Yo Yaubada mayale igitai inamwanamwa yo iyaliyaya. Kabo iyakasa mayale ipeisuwalan boniboniyai koina. Boniboniyai ipei boniyai koina yo mayale ipei kaliyate koina. Mayale koina Yaubada esana ipei Kaliyate yo boniboniyai koina esana ipei Boniyai. Kabo muli mena boniyai ilau yo malala ilaoma, kaliyate kaigeda.
Kabo Yaubada iwalo iba, “Sowasowaga kuyawatagili yo waila kuyakasali.” Mwa koina waila tupwana isae kewa mena yo tupwana imiyamiya na sowasowaga iyawatagili luwaluwalili mena. Yo iyawatagili besiele. Yo Yaubada sowasowagane esana ipei Bulibuli. Kabo muli mena boniyai ilau yo malala ilaoma, kaliyate labui.
Kabo Yaubada iwalo iba, “Waila bulibuli yaulina mena kwalaoma kwapatu-kaigeda, kabo bwatano leleyanna iyawatagili.” Yo iyawatagili besiele. 10 Mwa Yaubada bwatano leleyanna esana ipei Yanuwa Yaulina yo waila siya silaoma sipatu-kaigeda esana ipei Kalita. Kabo Yaubada ana paisowa igitai inamwanamwa. 11 Kabo Yaubada iwalo iba, “Kawasi me patuli, wakin bwatano mena. Mayau uweuwe me patuli, wakin besiele mayau kami koleya uloi uloi yanuwa yaulina mena.” Yo iyawatagili besiele. 12 Kabo kawasi me patuli sikin bwatano mena yo mayau uweuwe me patuli sikin besiele mayau kali koleya uloi uloi. Yo Yaubada ana paisowa igitai inamwanamwa. 13 Kabo muli mena boniyai ilau yo malala ilaoma, kaliyate yaiyona.
14 Kabo Yaubada iwalo mayale siyawatagili bulibuli mena na siyakasali kaliyate kana mayale yo boniyai kana mayale, siya kilakilalao bolime yo waikena yo kaliyate kali sauga kaiweli. 15 Kabo Yaubada iwalo kolili iba, “Kwalala bulibuli mena na yanuwa yaulina imayale.” Yo iyawatagili besiele. 16 Yaubada dabwelo yo waikena iyamayaleli, dabwelo kaliyate mena ilala yo waikena boniyai mena ilala yo utuyao besiele, 17 ipeili bulibuli dedeina mena yakato mayale siwolena yanuwa yaulina kaiwena, 18 na tem kaliyate yo boniyai siloina-yagili silala simayale na mayale yo boniboniyai siyakasali. Yo Yaubada ana paisowa igitai inamwanamwa. 19 Kabo muli mena boniyai ilau yo malala ilaoma, kaliyate esopali.
20 Kabo Yaubada iwalo iba, “Yamayamayale meyawasimiu kwadebalala na kalita kwayakalapowon. Besiele man, kwadebalala na kwaeva-keikeile bulibuli yo yanuwa yaulina sonosonogali kwayakalapowon.” 21 Mwa koina Yaubada yamayamayale lalakili kalita mena iyamayaleli, siya kali koleya uloili uloili sinunununu-keikeile kalita mena iyamayaleli. Besiele tabe man siya sievaeva kali koleya uloili uloili iyamayaleli. Yo Yaubada ana paisowa igitai inamwanamwa. 22 Kabo Yaubada iwalo-muloloili iba, “Yamayamayale meyawasimiu, kwadebalala na kalita kwayakalapowon. Man, kwadebalala yanuwa yaulina mena.” 23 Kabo muli mena boniyai ilau yo malala ilaoma, kaliyate valigigi.
24-25 Kabo Yaubada iwalo iba, “Yamayamayale kami koleya uloi uloi, yo ginauli neneneneli kwayawatagili kwadebalala yanuwa yaulina mena.” Yo iyawatagili besiele. Mwa koina Yaubada yakayakan meuloili, sokasokali yo manamanasamli, lalakili yo kikiuli kali koleya uloili uloili simiyamiya bwatano pwatana mena iyamayaleli. Yo Yaubada ana paisowa igitai inamwanamwa.
26 Muli mena Yaubada iwalo iba, “Sauga bwaite koina tomo tayamayale makamakayaula yo kala koleya besiele. Na iya kani iye yo man yo yamayamayale meuloili iloinayagili.” 27 Yaubada tomo iyamayale iboma makamakayauna koina, kabo iyamayaleli tau yo sine. 28 Kabo Yaubada iwalo-muloloili iba, “Kwadebalala yo yanuwa yaulina kwayakalapowon yo kwaloinayan. Iye kalita mena yo man yanuwa yaulina mena yo yamayamayale meuloili yo ginauli meuloili me yawasili bwatano mena silolokeikeile kwaloinayagili.” 29 Kabo muli mena Yaubada iwaloyoi iba, “Wagitai, kawasi meuloili mepatuli yaeliwa meuloili bwatano mena simiyamiya tabe mayau meuloili mepatuli uweli kolili simiyamiya kamiu kaiwena. 30 Tabe kawasi kalakalawana meuloina yaolegili yamayamayale meuloili yo man meuloili yo ginauli sinenenene bwatano mena yo ginauli meuloina meyawasili simiyamiya kolili sikekan.” Yo iyawatagili besiele. 31 Yo Yaubada ana paisowa meuloina igitai kali koleya sinamwanamwasosi. Kabo muli mena boniyai ilau yo malala ilaoma, kaliyate sikisi.
* 1:2 Nuwana tawaloba Yaubada Yaluyaluwana ikatukatububu ana paisowa kaiwena