11
Nume malamalawena sikabi kabo Yaubada tomo kainali iula-pwanopwano
Beyabeyana yanuwa yaulina tomonliyao meuloili kainali kaigeda yo kainane kana walo nige sibabaibaiwa. Tomo sikwasakwasa-keikeile dedei tete bomatu mena kabo kwabu lalakina yabo silobai dedei Babilon koina* kabo simiya bwaine koina. Siyatubu siedeedede nume kabikabi kaiwena kabo siba, “Kwalaoma bwatano takalai na biliki tapaisowai na tagabuli na sikaiwe.” Besiele siginauli, kabo bilikine koina nume sikabili yo koluta sikalai siyapatu-kalatagili. Kabo siba, “Kwalaoma ala yanuwa lalakina tapaisowai yo luwaluwalina mena nume yabo takabi saliyana malamalawena isae itupa yaloyaloi mena, ala kaba gagasa. Tapaisowai besiele kabo esala ilalaki na tabu tamimiya-tatagwaligwali yanuwa yaulina dedeina meuloina kolili.” Sikabikabi kabo Yaubada ilobima yanuwane lalakinane yo numene malamalawenane igitaili. Kabo iwaloba, “Tomo bwaite siya boda kaigeda yo kaina kaigeda koina siedeedede, sauga bwaite koina iyaele siyatubu sipaipaisowa, na sauga muli mena tem tawae nuwanuwali sipaisowai ee sowasowali kani sipaisowai besiele. Kwalaoma talobi kainali taula-pwanopwano na tabu kalikavao ali edeedede sikakatai.” 8-9 Bwaine kamwasane koina Yaubada tomo itawo-gwaligwalili silau yanuwa yaulina dedeina meuloina kolili. Yo ali paisowa kabikabi silopei. Kabo yanuwa esana sipei Babeli, kaiwena yanuwane koina Yaubada tomo meuloili kainali iula-pwanopwano.
Abelem kana kulutubu ilaomaya Semi koina
10 Semi menatunao yo tubunao edeededeli besiele bwaite. Semi ana bolime 100 kabo natuna ikabi esana Alipakisadi. Bwaite iyawatagili bolime labui yalubwasi lalakina mulina mena. 11 Alipakisadi ana kabi mulina mena Semi imiyamiya tabe bolime 500 kabo iboita. Natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao ikabili. 12 Alipakisadi ana bolime 35 kabo natuna ikabi esana Sela. 13 Sela ana kabi mulina mena Alipakisadi imiyamiya tabe bolime 403 kabo iboita. Natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 14 Sela ana bolime 30 kabo natuna ikabi esana Ebe. 15 Ebe ana kabi mulina mena Sela imiyamiya tabe bolime 403 kabo iboita. Natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 16 Ebe ana bolime 34 kabo natuna ikabi esana Pelegi. 17 Pelegi ana kabi mulina mena Ebe imiyamiya tabe bolime 430 kabo iboita. Natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 18 Pelegi ana bolime 30 kabo natuna ikabi esana Liu. 19 Liu ana kabi mulina mena Pelegi imiyamiya tabe bolime 209 kabo iboita. Natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 20 Liu ana bolime 32 kabo natuna ikabi esana Selagi. 21 Selagi ana kabi mulina mena Liu imiyamiya tabe bolime 207 kabo iboita. Natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 22 Selagi ana bolime 30 kabo natuna ikabi esana Nao. 23 Nao ana kabi mulina mena Selagi imiyamiya tabe bolime 200 kabo iboita. Natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 24 Nao ana bolime 29 kabo natuna ikabi esana Tila. 25 Tila ana kabi mulina mena Nao imiyamiya tabe bolime 119 kabo iboita. Natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 26 Tila ana bolime 70 kabo natunao ikabili esaliyao Abelem, Nao yo Alan.
Tila mekanakavao Abelem yo Lota yanuwa Ula silogabaen
27 Na Tila me natunao yo tubunao edeededeli bwaite besiele. Tila natunao tatao ikabili esaliyao Abelem, Nao yo Alan. Kabo Alan natuna tau ikabi esana Lota. 28 Lota dunao Milika yo Iska sikabili kabo tamali Alan iboita yanuwa Ula, dedei Kolodiya koina, yanuwane bwaine koina Alan sikabi. 29 Abelem ikasole wainena esana Sele yo Nao ikasole wainena esana Milika iya Alan natuna. 30 Na Sele iya sine miyamiya yaina nige ikakabi. 31 Tila itolo natuna Abelem yo tubuna Lota yo bwasiyana Sele ikalaili mwa yanuwa Ula dedei Kolodiya silogabaen yakato silau Kenani. Na saugana siyawatagili yanuwa esana Alan koina bwaine koina simiya. 32 Tila ana bolime 205 ilobai kabo iboita yanuwa Alan koina.
* 11:2 Babilon esana labuina Sina