14
Abelem Lota ileboi
1-9 Na bolime tuwelo kalona mena kinne yoli paibi (5) simiyamiya, yabo Bila yanuwa Sodoma kana kin, yabo Bilisa yanuwa Gomola kana kin, yabo Sinabi yanuwa Adima kana kin, yabo Semiba yanuwa Seboim kana kin yo yanuwa Bela, esana labuina Sowa, kana kin takesi siyamayamaisa kin Kedolaoma iya yanuwa Elama kana kin koina kabo bolime tetinna (13) koina nige siyayamaisa, sisikote. Bolime potinna (14) koina kabo Kedolaoma imunamunai yo ilau yanuwa Baiboni kana kin esana Amilapeli yo yanuwa Eliyesa kana kin esana Alioki, yo yanuwa Goim kana kin esana Taidali ikalaili ilaoma siyaboda kaigeda na siloina kaleya kaiwena. Ali laune koina sikaleya yanuwa kikiuli kolili, sikaleya baguna bwaimwa boda Lapaimi siyemwawasili yanuwa Asiteloti Kanaim koina yo boda Susim siyemwawasili yanuwa Ami koina yo boda Emim siyemwawasili yanuwa Kiliyataim kwabuna koina. Tabe boda Oli sikaiwe-gabaegili Seil koyana kolili mwa sitawoili kanasiga Epalan dedei leleyanna salina mena. Mwa Kedolaoma me ana bodao sitagelakeile yo sipileyoi silau yanuwa Keidesi, esana yaboyoi Enmispat, kabo boda Amaleki siyemwawasili yo ali dedei meuloina sikalai. Besiele tabe boda Amoli siya simiyamiya yanuwa Aseson Tamal koina Kedolaoma me ana bodao sitolo Amoli bodane siyemwawasili.
Imwawasi silau yanuwa Sidim kwabuna koina dedeinane koina Kalita Boiboitana imiyamiya, na bwaine koina kin yoli paibine me ali tokaleyayao silogogomako sisanasana kaleya kaiwena. Kabo Kedolaoma me ana bodao silaomayoi sikaleya kin paibi me ali tokaleyayao kolili.
10 Kedolaoma me ana bodao sikaiwe mwa Sodoma ali kin mekanakavao ali tokaleya siyabubu. Na Sidim kwabunane koina bwatano gulagulali sibaibaiwa simiyamiya na gulane kaloli mena bwatano naenaena patupatuna sipowon koluta. Kabo saugana siyabubu tokaleyayao tupwali sibeku koluta kali gula kaloli mena yo tupwaliyao siyabubu silau sikawasae koya kolili. 11 Na kin siya yoli esopaline silau Sodoma yo Gomola ali wasawasa yo kali meuloina sikalaili mwa silau. 12 Yo tabe Abelem kanakava natuna Lota tabe sipan siyogan mekanakava ana gogo wasawasa meuloina sikalaili kaiwena sauganane koina iya imiyamiya Sodoma. 13 Tomo yabo iyabubu kabo ilau ginauli meuloina iyawasayan Abelem game Ibeliu koina. Sauganane koina Abelem imiyamiya Mamele game Amoli ana mayau dedeina mena. Na Mamele mekanakavao Eskol na Anel siya Abelem kana tosaguwo kaleya koina. 14 Saugana Abelem ibenalan kanakava natuna Lota sipan silawan, kabo Abelem ana bodao kali baibaiwa 318 iyoganli kabo Kedolaoma me ana bodao siyamuli kusulili kanasiga silau siyawatagili yanuwa Dani koina. 15 Bwaine koina Abelem ana tokaleyayao iyakasali boda yo boda kolili. Ali kaba kaleya dedeili igite-sipwaili na silau kolili simiya kabo boniyainane koina sisagena-yawatagili meuloili yo sikaleya Kedolaoma me ana tokaleyayao kolili. Sikele-gwaligwalili yo sitawoili kanasiga yanuwa Oba bwaimwa Damasiko dedei teya kaluwabu mena. 16 Kabo Abelem gogo meuloina siya Kedolaoma mekanakavao sikalaili sikele-yapileyoili. Besiele kanakava natuna Lota me ana gogo wasawasa ikalaili mekanakavao sinesineo yo tomo tupwaliyao tabe.
Melekisedeki Abelem iwalo-muloloi
17 Kaleya imwawasi mulina mena kabo Abelem me ana bodao sipileyoima. Kabo Salem kana kin esana Melekisedeki yo Sodoma kana kin silau mekalikava Abelem simiya-gogo Save kwabuna koina.* 18 Melekisedeki iya Yaubada saesaesosina ana topwaoli beledi yo wain ikalailima iwolegili Abelem koina yo iwalo-muloloi, 19 iba, “Yaubada miyamiya saesaesosina iya bulibuli yo yanuwa yaulina kana toyamayale Abelem imuloloiwo. 20 Kabo Yaubada miyamiya saesaesosina tatobalan kaiwena kam tokalomagigiliwo ipeili nimam mena.” Kabo Abelem ginauli meuloina siya ikalaili kaleya koina iyakasali gwau sanaulu, kalona mena gwau kaigeda iwolena Melekisedeki koina. 21 Imwawasi kabo Sodoma kana kin iwalo Abelem koina iba, “Ginauli meuloina ukwabi-kalatan kaiwem na yagu tomoyaomo kuyelima-yapileyoili koliyau.” 22 Kabo Abelem ana walo ibenalan yo iba, “Nimagu yakeleisinan yakawalulu Yaubada koina Yaubada saesaesosina iya bulibuli yo yanuwa yaulina kana toyamayale, 23 kani nige am gogo yabo yakakalai, bwagana kikitoitoi molosina besiele buti kana maina, meuloina kani yaeyawa yapileyoili, kaiwena nige nuwagu sauga muli mena kuba, ‘Yau gogo wasawasane meuloina yaolena mwa kabona Abelem iyamala towasawasa.’ 24 Kani nige ginauli yabo yakakalai, bwaimwanamo tem yau kilakaiwo sikekan yo tawae yasoiyanako kagu tosaguwo yaiyonane Anel, Eskol yo Mamele kolili ali gogone sikalai.”
* 14:17 Save kwabuna esana labuina kin kwabuna