21
Sela Aisake ikabi
Yeoba Sela iwalo-muloloi besiele beyabeyana ana walo, mwa iginauli koina besiele ana waloyameli. Kabo isiuma, mwa Abelamo ana sauga tautaubala koina natuna tauna Sela ikabi. Na sauganane koina Yaubada Abelamo iwaloyameli ana sauga yawasosi koina mwa melumelune iyawatagili. Kabo Sela ikabi yo Abelamo esana ipei Aisake.* Saugana Aisake sikabi mwa ana kaliyate eit (8) ilobai, kabo Abelamo natuna Aisake yona isuna kwapina itom-gabaen, besiele Yaubada ana walo koina. Na Abelamo ana bolime kana lalaki wan andeledi (100) koina mwa natuna Aisake Sela ikabi. Kabo Sela iwalo iba, “Yaubada nuwagu iula-malumalu yamalu yo yayaliyaya. Saugana tomo meuloili wasagu sibenalan kani mekaukavao kamalu toyawa. Beyabeyana tomo sikataiyako yakato kani nige yakakabi yo nige yabo iwawalo Abelamo koina, ‘Wainem kani melumelu yabo iyasusu.’ Na iyamo Abelamo ana sauga tautaubala koina natuna tauna iyaele yakabiyako.”
Ega me natuna siyawasali silau
Kabo melumelune ilalaki sauganane koina susu siyasikotanan Abelamo kan lalakina ipaisowai kaiwena. Kaliyate yabo koina Sela igitagitai gagagiliwone sikekevenuvenu ali venune koina Isimeli, iya Abelamo natuna Ega Itipita sinena koina, itolo Aisake igamwa-kamkamna-yan. 10 Kabo iwalo Abelamo koina iba, “Sine topaisowa panpanna menatuna kuyawasali silau. Kaiwena sinene natuna kani nige am gogo wasawasa ikakalaili, natugu Aisake iyamo kani ikalaili.” 11 Walone bwaite kaiwena Abelamo katena ikamkamna lalakina, kaiwena Isimeli tabe iya natuna. 12 Na Yaubada iwalo Abelamo koina iba, “Tabu katem ikakamkamnasosi am topaisowa panpanna me natuna kaiweli. Sela ana walo koliwo uginauli besiele kaiwena tubumwao siya yawaloyameli kaiwem kani siyawatagilimaya Aisake koina. 13 Na sine topaisowa panpanna natuna tubunao sibaibaiwa kani yaolegili yo siya tabe kani siyamala kaba loina yabo, kaiwena iya tabe natum.” 14 Yanuwa ilayan malala kikiuna Abelamo kan tupwali, mekanakava waila patu yabo iya gouti kwapina siginauli ikalaili mwa ilau ipeili Ega leyaleyana mena. Mwa menatuna iyawasali silau, yo silolo-bwagabwaga Biyasiba ana dedei leleyanna koina. 15 Saugana waila imwawasi waila patune kalona mena, Ega mayau yabo kikiuna igitai lolonna kabo natuna ilawan ipei lolonne koina, 16 kabo mayaune ilogabaen ilau kana mamalawe besiele wan andeledi (100) mita kabo imiyasio, kaiwena ana nuwatu iba, “Tabu natugu yagitagitai na iboita.” Na Ega iyaele imiyasio imiyamiya yo ivalavalam. 17 Mwa Yaubada ibenalan melumelune ivalavalam, kabo Yaubada ana anelose iyoga Ega koina kainana ilobimaya bulibuli mena iba, “Ega, gubesi? Tawae am nuwapolowe? Tabu kumamatausi, Yaubada melumelune ana valam ibenalanako toweya kupeiya. 18 Kutolo kulau melumelune ukwalai kusapwali kaiwena bwaliga tubunao sibaibaiwa kani yaolena, na siya kani siyamala kaba loina kaikaiwena yabo.” 19 Kabo Yaubada waila keli yabo iyakenayan, mwa Ega ilau waila patu iloyakalapowon, kabo tupwana iwolena melumelune inuma. 20 Na melumelune ilalalalaki yo Yaubada imiyamiya koina. Imiyamiya ule dedei leleyanna koina yo iyamala gipoyo kana toula namwanamwana keloya kaiwena. 21 Saugana simiyamiya dedeine leleyanna esana Palan koina, Isimeli sinana Itipita sinena yabo ilobai mwa iyoganama Isimeli ikasolanan.
Abelamo mekanakava kin Abimeleki kelabilabin kamwasana yabo siginauli
22 Sauga yabo koina kin Abimeleki mekanakava ana tokaleyayao ali tobaguna Pikol silau Abelamo koina, yo Abimeleki iwalolau koina iba, “Yakatai Yaubada imiyamiya koliwo mwa ginauli meuloina kupaisowaili sinamwanamwa. 23 Na Yaubada manna mena ukwawalulu yakato yau, menatuguwao yo tubuguwao kani nige kumwamwakota-yagimai. Yau mumuga namwanamwana yaginauli koliwo, mwa kuwaloyameli mumuga namwanamwana tabe uginauli koliyau, yo yanuwane bwaite kumiya taumana koina kana loinao kuobigaili.” 24 Kabo Abelamo italam yo ikawalulu iba, “O inamwanamwa.” 25 Imwawasi kabo Abelamo Abimeleki iyokoiyan waila keli yabo kaiwena, beyabeyana Abimeleki ana topaisowao silaoma wailane siwalo-kausi. 26 Na Abimeleki iuvala iwalolau koina iba, “Yau nige yakakatai analiyao ali paisowa. Beyabeyana nige yagu wasa kuyeyeyama, bwaite kabona kabo yabenalan.” 27 Kabo Abelamo sipi yo bulumakau tupwali ikalaili mwa iwolegili Abimeleki koina, mwa yoli labuine ali kelabilabin kamwasana siginauli. 28 Imwawasi Abelamo ilauyoi ana sipi luwali mena kabo natuliyao sinesineo seben ikalaili ipei-suwalagili. 29 Kabo Abimeleki ineli koina iba, “Tawae kaiwena mwa sipi sebenne kupei-suwalagili?” 30 Mwa kainana Abelamo iyamaisa iba, “Sipine bwaite tem ukwalaili na koina ukawa-yawasosi yakato waila keline yau yakeli.” Mwa Abimeleki sipine ikalaili besiele Abelamo ana walo. 31-32 Kabo yanuwane esana siyogayan Biyasiba, kaiwena dedeine koina yoli labuine kelabilabin kamwasana sipaisowai. Imwawasi kabo Abimeleki mekanakava ana tokaleyayao ali tobaguna Pikol sipileyoi ali yanuwa mena dedei Pilistiya koina. 33 Mwa Abelamo mayau yabo esana tamaliski ikumai yanuwa Biyasiba koina, yo bwaine koina ipwalou Yeoba Yaubada miyamiya yaina koina. 34 Na Abelamo imiyamiya tomo Pilistiya ali dedei koina sauga imamalawe.
* 21:3 Kaina Ibeliu koina esana Aisake kana katai bwaite malu 21:31-32 Kaina Ibeliu koina esana Biyasiba kana katai bwaite waloyameli kana waila keli o tem seben kali waila keli