26
Yaubada iyawatagili Aisake koina yo ana waloyameli ikabi-yakaiwe yoi
Sauga yabo guliyam lalakina iyawatagili dedeinane koina besiele beyabeyana Abelamo ana sauga koina, mwa Aisake ilau yanuwa Gelal koina. Na tomo Pilistiya ali kin Abimeleki imiyamiya bwaine koina. Kabo Yeoba iyawatagili Aisake koina yo iwaloba, “Tabu kulau kulolobi Itipita, na kumiyamiya dedeine yawawalowenne koliwo koina. Kumiyamiya dedeine bwaite koina kabo yau yamiyamiya koliwo yo kani yawalo-muloloiwo. Dedeine bwaite meuloina kani yaeyawa kowa koliwo yo tubumwao kolili na yagu waloyameline yakawalulu-wanako tamam Abelamo koina kani iyamala yawasosi. Na kani tubumwao meuloili yayadebalalali sibaibaiwa besiele utu bulibuli mena, na yanuwa bwaite meuloina kani yaolena tubumwao kolili. Tabe siya kolili kani kaba loinao uloili meuloili yanuwa yaulina mena walo-mulolo silobai. Kaiwena tamam Abelamo iobigaiyau yo yagu loina lalakili yo kikiuli ibenalagili yo imuliya.”
Aisake Abimeleki imwakotayan
Kabo Aisake imiyamiya Gelal. Na saugana yanuwane tomonliyao silau Aisake koina sineli wainena kaiwena kabo kainali iyamaisa iwaloba, “Dugu bwaite.” Ana walone besiele kaiwena imatausi tem iwaloba, “Wainegu bwaite” ana nuwatu kisi siunuyamate na wainena sikalai, kaiwena Libeka kana koleya inamwanamwasosi. Aisake imiya mamalawe tomo Pilistiya ali dedei koina, kabo sauga yabo Abimeleki ilau ana tomlape mena iboe manna ilau igitai Aisake Libeka isapwali. Kabo Abimeleki iwalo Aisake siyoganama koina, iwalolau koina iwaloba, “Tomala wainem Libeka, na tawae kaiwena kuwalo yakato dum?” Mwa Aisake Abimeleki kainana iyamaisa iba, “Kaiwena tem yawaloba, ‘Wainegu bwaite’ kani kwaunuiyau.” 10 Kabo Abimeleki iwaloba, “Mumuga tawatawaena uginauli kolimai? Nuwana tem yagu topaisowa yabo mekanakava wainem sikeno, kani naenaena kana maisa ilaoma kolimai na pwanoline yaina kowa.” 11 Kabo Abimeleki ana tomoyao meuloili iyanuwapeili tem analiyao siya mumuga naenaena siginauli Aisake koina o nuwana wainena Libeka koina kani loina polopolowena silobai na siboita.
Aisake ana wasawasa ilalaki isaesae
12 Aisake bwatanone koina ipelipeli like yo bolimenane koina kanna ilobai idebalala yo ilalakisosi.* Yeoba iwalo-muloloi, 13 mwa Aisake ana wasawasa iyatubu ilalaki ilaulau kanasiga ana wasawasa ilalakisosi. 14 Ana bulumakau, sipi yo gouti sidebalala sibaibaiwasosi besiele tabe ana topaisowao sibaibaiwa na iya kaiwena mwa Pilistiya tomonliyao Aisake silamwa-polowe-yani. 15 Na waila keline siya beyabeyana Abelamo ana topaisowao sikelili Aisake iyapayapaisowaili kabo tomo Pilistiya silaoma yo sipuluili. 16 Yo Abimeleki iwalo Aisake koina iba, “Kulau, ama yanuwa kulogabaen kaiwena am wasawasa yo am kaiwe ilalakisosi kabo muli mena kai.”
Gamwapakiki waila kaiwena
17 Kabo Aisake yanuwane ikwasa-gabaen yo ilau Gelal kalogawana yabo koina imiya. 18 Na kalogawane koina beyabeyana Abelamo me ana topaisowao simiyamiya yo waila keli sikelili. Saugana iboita na tomo Pilistiya silaoma yo waila keline sipuluili. Kabo wailane Aisake ilobaiyoili na iwalo ana topaisowao sisalayoili. Na waila keline beyabeyana Abelamo esaliyao ipeiliko mwa Aisake iyogayan yoi esa kaigedana kolili. 19 Na ali kelikeline koina yabo silobai waila namwanamwasosina ibunubunuwasi, 20 kabo siya Gelal ali yakayakan kali togite-kalatan sigamwapakiki Aisake ana yakayakan kali togite-kalatanwo kolili siwalo kolili siwaloba, “Wailane bwaite kai kama waila.” Mwa Aisake waila keline bwaite esana ipei ‘Gamwapakiki wailana’. 21 Kabo ana topaisowa waila keli yaboyoi sikeli na tabe besiele sigamwapakiki yoi kabo Aisake waila keline esana ipei yoi ‘Kalomagigili wailana’. 22 Kabo dedeine ikwasa-gabaen ilau dedei yaboyoi koina yo waila keli yaboyoi sikeli. Na waila keline kaiwena nige gamwapakiki yaboyoi iyayawatagili, kabo esana ipei ‘Kaba miya sowasowana wailana’ yo iwaloba, “Yeoba kaba miya sowasowana iyeyama mwa dedeine bwaite koina kani tawasawasa yoi.”
Yeoba iyawatagili yoi Aisake koina
23 Aisake ikwasa yoi ilau Biyasiba. 24 Kaliyatenane iyawatagili bwaine koina boniyainane koina Yeoba iyawatagili koina yo iwaloba, “Yau tamam Abelamo ana Yaubada, tabu kumamatausi kaiwena yau mekaukava kowa sauga meuloina yo tabe kani yawalo-muloloiwo yo tubumwao kani yayadebalalali besiele yagu waloyameli yagu topaisowa Abelamo koina.” 25 Kabo Aisake kaba pwaoli ipaisowai yanuwane koina mwa ipwalou Yeoba koina. Na dedeinane koina ana palai iyatolo yo ana topaisowao waila keli yabo sikeli.
Aisake yo Abimeleki kelabilabin kamwasana siginauli
26 Kabo Abimeleki mekanakavao kana tosagu lalakina Aiyusa yo ana tokaleyayao ali tobaguna Pikol silaomaya Gelal koina yo silau Aisake koina. 27 Saugana Aisake igitaili ineli kin koina iwaloba, “Gubesi mwa kwalaoma koliyau? Beyabeyana wakalomagigi-lagau na dedeine koina kwatawoiyau.” 28 Kainana siyamaisa siwaloba, “Kaiwena kagitai Yeoba mekamkava kabo nuwanuwamai kelabilabin kamwasana taginauli kowa yo kai, 29 na mesabana tabu nae yabo ugiginauli kolimai. Tauna kona kai nige nae yabo kagiginauli koliwo yo nuwadaumwali koina kayawasao kulau yo sauga bwaite kabo Yeoba imulolo lalakina koliwo.” 30 Mwa Aisake kan lalakina ipaisowai kaiweli kabo sikekan yo sinuma. 31 Yanuwa ilayan malala kikiuna kabo ali kelabilabin kamwasana siginauli na sikawalulu yo siwaloyameli tabu kaleya yaboyoi. Mwa Aisake Abimeleki yo kanakavao iyawasali silau nuwadaumwali mena. 32 Kaliyatena kaigedana koina Aisake ana topaisowao silaoma yo ana wasa siwolena wailane sikekeline kaiwena siwaloba, “Waila kalobaiyako.” 33 Kabo wailane esana ipei Siba yo saugana yanuwane simiya-yalalaki kabo yanuwane esana sipei Biyasiba yo esane imiyamiya kanasiga kabona.
Isowa ana kasole
34 Saugana Isowa ana bolime poti (40) ilobai kabo Iti sinesineoliyao labui ikasolanagili, yabo esana Diudit iya Bili natuna yo yabo tabe esana Basimata iya Eloni natuna. 35 Na sinesineone yoli labuine mumugali yo ali paisowa naenaeli kolili Aisake me wainena siulaula-munamunaili.
* 26:12 Kaba gite bwaite besiele, tem like libwa sanaulu (10) ipelili kani ana kelikeli koina idebalala na wan tausan (1000) ilobai