3
Adama yo Ibe Yaubada ana loina silikwai
Yakayakan meuloili Yaubada iyamayaleli na kaloli mena weso isonoga-gabaegili na sonogane naenaena. Mwa wesone ineli-mwakomwakota sine koina iba, “Gubesi, Yaubada mayau meuloili tano kalona mena kanliyao iyakasisi-yagili tabu wakakanli?” Kabo sine weso kainana iyamaisa iba, “Sowasowana bwaite mayau meuloili tano kalona mena kanliyao kakanli, bwaimwanamo mayau bwaite ikin tano luwaluwalina mena kanna nige sowasowana kakan. Yaubada iwalo kolimai iba, ‘Mayaune bwaite kanna tabu wakakan, tem wakabi-tonan kani kwaboita.’ ” Mwa wesone iwalolau sinene koina iwaloba, “Nigele, kani nige kwaboboita. Yaubada iwalo bwaite besiele kaiwena ikatai tem saugana wakan, kani manimiu silala na ginauli meuloina namwanamwana yo naenaena wakatai yo komiu kani besiele Yaubada.” Sinene mayau igitai kana koleya inamwanamwa yo kanna inamwanamwa kekan kaiwena kabo inuwanuwatu iba, “Inamwanamwamo tem yakan kabo meyagu nuwamayale.” Kabo mayaune kanna ikalai ikan na tupwana iwolena wainena ikan. Kabo manli ilala yo sigitaili yakato sikowakowa kabo fig* liguli sikalaili yo sikonali yoli kali kokaukausi.
Dabwelo isuguko lolau molosi mena Yaubada ilalaoma daguguna sibenalan tanone kalona mena kabo silau sikeno-wadam mayau luwali mena. Kabo Yaubada iyoga taune koina iba, “Toweya kowaele?” 10 Taune kainana iyamaisa iba, “Kaekaem daguguna yabenalan kulalaoma tanone kalona mena, kabo yamatausi mwa yakeno-wadam kaiwena yakowakowa.” 11 Kabo Yaubada iba, “Gubesi mwa ukwatai yakato kowa ukowakowa? Yaiya am wasa iyeyawa? Nuwana mayauwa yayayakasisi-yanwa kanna ukwan?” 12 Mwa taune iba, “Sinewa kuyeyeyamawa mekaukava, iya mwa mayaune kanna tupwana iyeyama yakan.” 13 Kabo Yaubada iwalolau sinene koina iba, “Gubesi mwa uginauli besiele?” Mwa sinene iba, “Weso imwakota-yagau mwa yakalai yakan.”
Yaubada tomo yo weso kali maisa iwalowen
14 Mwa Yaubada iwalo wesone koina iba, “Kaiwena ginauli bwaite kupaisowai kabo sauga bwaite yakawa-gulaiwo maisam yawalowen. Kam polowe yakayakan sokasokali yo manamanasamli meuloili kali polowe ilalaki-gabaegili yawasim ana miyamiya meuloina koina, kani diyam koina kunene bwatano mena yo kau koina ukekan sauga meuloina. 15 Na yawalo koliwo kowa mekamkava sine kwaekalokalomagigi-lagimiu, besiele tabe natumwao yo sinene natunao siekalokalomagigi-lagili. Natunao kulukulum yo natumwao kulukululi kani sikogaogaoli yo kowa yo natumwao kae kelukeluli kani kwaletaili.”
16 Kabo iwalo sinene koina iba, “Kani am siumane koina polowe sibaibaiwa kulobaili yo am kabi koina kamkamna lalakina kulobai. Na iyamo wainem kana nuwanuwatu ilalaki koliwo na kani iya iloiloina-yagiwo.”
17 Kabo iwalo Adama koina iba, “Kowa wainem ana edeedede kumuliya mwa mayau kanna bwaite yayakasisi-yan ukwan. Kaiwena bwaite kupaisowai kabo sauga bwaite bwatano yakawa-gulai. Yawasim ana miyamiya meuloina koina kupaisowa kaikaiwe yo kamkamna kulobai muli mena kabo kanna ukwan. 18 Kabo bwatanone koina samasamali yo kawasi naenaeli kani sikinma na kowa kani mayaune sikinkin bwagabwaga tanone koina kolili kani ukekan. 19 Kani am paisowane koina ukwamweyai kabo kan kulobai kanasiga kupileyoi bwatano mena iya koina mwa yayamayalewo. Kaiwena kowa bwatano kauna mwa kani kupileyoi kaune koina.”
20 Adama wainena esana ipei Ibe kaiwena iya tomo meuloili meyawasili sinali. 21 Kabo Yaubada yakayakan kwapina ikalai Adama yo wainena kali kaleko ipaisowaili mwa iyalikwali. 22 Mwa Yaubada iba, “Tomo ginauli meuloina namwanamwana yo naenaena sikatai besiele kita. Nige sowasowala yawasi mayauna kanna tatalamwan tabe sikalai sikan na yawasili simiyayai.” 23 Kabo Yaubada itawoili siyawatagili tano Ideni koina, mwa bwatanone iyayamayalene koina iwalo ilau igiyali. 24 Saugana yoli labuine itao-yawatagilagili imwawasi kabo aneloseyao me ali kaleya kelepana wedowedolili ipeili tano Ideni tete bomatu mena. Kaleya kelepana wedowedoliline siyagayaga-keikeile-yagili tanone dedeina meuloina koina. Siya sitotolo tanone sigite-kalatan tabu tomo yabo ilalau yawasi mayauna koina.
* 3:7 Mayau fig kana koleya besiele damaya 3:20 Kaina Ibeliu koina esanane Ibe daguguna besiele meyawasina