39
Yosepa yo Potipa wainena
Kabo Yosepa siyogan mekalikava silobiko Itipita yo Potipa kaleya kana taubala yabo Yosepa iyamaisa togimwalane kolili. Potipa iya tabe Pelo, Itipita kana kin, ana tomo lalakina yabo. Yaubada Yosepa mekanakava mwa koina me ana katai imiyamiya ana taubala ana nume mena. Saugana ana taubala igite-lobai yakato Yosepa Yaubada mekanakava yo Yaubada Yosepa ana paisowa meuloili ikabi-yamalamalaeli, kabo Yosepa kana meli ipei mwa iya ana esimili gabuna, yo Potipa ipeiyoi natunao, ana topaisowao yo ana gogo meuloili kali toloina yo kali togite-kalatan. Yosepa ana sauga loina kana sauga koina, Yaubada Potipa yo natunao yo ana topaisowa iwalo-muloloili Yosepa kaiwena. Walo-mulolo bwaite Potipa ana nume kalona yo besiele ana kaba loina simiyamiya dagela mena, meuloili silobai. Yo ginauli meuloili ilogabaegili Yosepa nimana mena yo iloina kolili. Nige ana golu ilalau ana gogo yabo koina bwaimwana kekanmo kaigeda kana nuwatu mwa koina imiyamiya. Sauganane koina Yosepa igamegame na kilakaina inamwanamwasosi. Kabo ana taubala wainena igitai, kaiwena ikaiwe mwa iba, “Kulaoma takeno.” Na iyamo isikote mwa iwalo iba, “Ginauli meuloili kali toloina yau. Yagu taubala imeliyagau mwa paisowa bwaite ipei nimagu mena. Nige tomo yabo esana ilalalaki nume bwaite koina bwaimwana yabomamo. Yagu taubala nige ginauli yabo iyayakasisi-yan koliyau, kaigedamo kowa, kaiwena wainena mwa kowa. Na tem bwaite yakasisine yalikwai kani Yaubada manna mena yalopwano.” 10 Kaliyate kaigeda kaigeda kolili sinene Yosepa isamasamalului na iyamo genuwana mekanakava sikeno. 11 Na sauga yabo koina Yosepa ibomamo ilau nume mena ipaipaisowa yo nige nume kana topaisowa yabo nume mena imiyamiya. 12 Yo sinene Yosepa kana kwama koina ikabilau yo iwalo, “Kulaoma takeno.” Na iyabubu yo kana kwama ilogabaen sine nimana mena. 13 Sauganane sinene igitai Yosepa kana kwama ilogabaen yo iyabubu-yawatagiliko nume mena, 14 kabo iyoga ana topaisowao kolili yo iwalo iba, “Wagitai. Bwaite tomo Ibeliu wainegu iyoyoganamawa isinalila kaiwena ilusaema yakato mekaukava kakeno mwa yawui. 15 Saugana ibenalan yayoga sagu kaiwena, kabo kana kwama ilogabaen saligu mena yo iyabubu iyawatagili.” 16 Mwa sinene Yosepa kana kwama ikabi-kalatan kanasiga ana taubala ivivilama nume mena. 17 Kabo ana wasa iwolena iba, “Bwaine ala topaisowawa Ibeliu mena ukwakalai-yamawa kolila nuwanuwana isinaliwo mwa ilaoma yagu biliutusi mena yakato naenaena iginauli koliyau. 18 Yo yayoga sagu kaiwena mwa kana kwama ilogabaen saligu mena na iyabubu iyawatagili. 19 Bwaite besiele am topaisowa mumugane iginauli koliyau.” Kabo wainena imunamunai lalakina, 20 ilau yo Yosepa ikabi-kalatan yo ipei deli mena, dedeinane kin ana tomo panpanli kaba peili. 21 Iyamo Yaubada Yosepa mekanakava yo iwalo-muloloi. Yo deli kana togite-kalatan Yosepa kana nuwatu katena mena ipei imiyamiya. 22 Mwa togite-kalatanne Yosepa ipei iloina siya panpanli meuloili kolili yo paisowa meuloili igite-kalatagili deli kalona mena. 23 Togite-kalatanne nige paisowa yabo nimana mena igiginauli kaiwena Yaubada mekanakava Yosepa mwa ana paisowa meuloina inamwanamwa.