5
Adama kana kulutubu edeededena
Adama me natunao kali kulutubu edeededena besiele bwaite. Saugana Yaubada tomo iyamayale yo iya iboma makamakayauna koina iyamayale. Iyamayaleli tau yo sine kabo iwalo-muloloili kabo esaliyao ipeili “tomo”. Adama ana bolime andeledi teti (130) kabo natuna tau yaboyoi ikabi. Melumelune kana koleya besiele Adama. Kabo esana ipei Seti. Seti ana kabi mulina mena Adama imiyamiya yoi bolime 800 yo kalona mena natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao yoi ikabili. Na Adama ana bolime meuloina 930 ilobai kabo iboita.
Seti ana bolime 105 kabo natuna ikabi esana Inosi. Inosi ana kabi mulina mena Seti imiyamiya bolime 807 yo kalona mena natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. Na Seti ana bolime kana baibaiwa 912 ilobai kabo iboita. Inosi ana bolime 90 kabo natuna ikabi esana Kenani. 10 Kenani ana kabi mulina mena Inosi imiyamiya bolime 815 yo kalona mena natunao tataoliyao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 11 Na Inosi ana bolime meuloina 905 ilobai kabo iboita. 12 Kenani ana bolime 70 kabo natuna ikabi esana Malaleli. 13 Malaleli ana kabi mulina mena Kenani imiyamiya bolime 840 yo kalona mena natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao ikabili. 14 Na Kenani ana bolime meuloina 910 ilobai kabo iboita. 15 Malaleli ana bolime 65 kabo natuna ikabi esana ipei Yaledi. 16 Yaledi ana kabi mulina mena Malaleli imiyamiya bolime 830 yo kalona mena natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 17 Na Malaleli ana bolime meuloina 895 ilobai kabo iboita. 18 Yaledi ana bolime 162 kabo natuna ikabi esana Inoke. 19 Inoke ana kabi mulina mena Yaledi imiyamiya bolime 800 yo kalona mena natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 20 Na Yaledi ana bolime 962 ilobai kabo iboita. 21 Inoke ana bolime 65 kabo natuna ikabi esana Metusela. 22 Na Metusela ana kabi mulina mena Inoke ikelabilabin Yaubada koina bolime 300 yo kalona mena natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 23 Na Inoke ana bolime 365 ilobai. 24 Inoke ikelabilabin Yaubada koina kabo kaliyate yabo koina Yaubada Inoke ikalai ilawan mwa nige tabe sigigitaiyoi.
25 Metusela ana bolime 187 kabo natuna esana Lemeki ikabi. 26 Lemeki ana kabi mulina mena Metusela imiyamiya bolime 782 yo kalona mena natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 27 Na Metusela ana bolime 969 ilobai kabo iboita. 28 Lemeki ana bolime 182 kabo natuna tauna ikabi. 29 Kabo iba, “Beyabeyana Yaubada bwatano ikawa-gulai kabo tapaisowa kaikaiwe yo takamkamna. Na bwatanone ana paisowa koina melumelune bwaite kani iyakaiyawasila, kabo esana yapei Nowa.” 30 Nowa ana kabi mulina mena Lemeki imiyamiya bolime 595 yo kalona mena natunao tatao yo sinesineo tupwaliyao tabe ikabili. 31 Na Lemeki ana bolime 777 ilobai kabo iboita. 32 Nowa ana bolime 500 kabo natunao ikabili esaliyao Semi, Ami yo Yapeta.