9
Kabo Yaubada Nowa yo natunao iwalo-muloloili iwaloba, “Kwadebalala yo kwabaibaiwa na yanuwa yaulina kwaloyakalapowon. Yakayakan meuloili, siya silolokeikeile yo siya sievaeva yo siya sinenenene yo iye meuloili kalita mena simatausagimiu mwa yapeili ami loina koina kwaloinayagili. Ginauli meuloili meyawasili kolili wakekan. Sauga bagubagunana koina kawasi patuli yo mayau liguliyao yaeliwa kamiu, na sauga bwaite ginauli meuloina yaeyawa kolimiu kekan kaiwena. Na buluma kwasikwasinena tabu ukwakan, kaiwena yawasi imiyamiya kwasinene koina. Kaiwena kwasinene meyawasina kabo yayakasisi-yan. Na tem yakayakan yabo tomo yabo kwasinena iyadidi yo yawasina imwawasi, kani maisana ilobai. Besiele tem tomo yabo kanakava kwasinena iyadidi yo yawasina imwawasi kani maisana ilobai. Tem tomo yabo kanakava yawasina ikele-gabaen, kani tomone tounuyamatene siunuyamate kaiwena yau Yaubada tomone yayamayale yaboma makamakayaugu koina. Na sowasowana kwadebalala yo kwabaibaiwa na ami boda ilalaki yanuwa yaulina mena.”
Kabo Yaubada iwalo Nowa me natunao kolili iwaloba, “Sauga bwaite koina kelabilabin kamwasana kani yaginauli kolimiu yo kabo muli mena tubumiyao kolili tabe, 10 yo yamayamayale meuloili siya meyawasili kolili, man siya sievaeva, yakayakan siya silolokeikeile yo siya mekamikavao kwayawatagilima waga mena. 11 Kabo yawaloyameli kolimiu kani nige sauga yabo yawawalo yoi yalubwasi iyayawatagili yoi yo kani nige sowasowana yakayakan meuloili yaunuiyoili nige tabe yalubwasi yanuwa yaulina isisibayanae yoi. 12-13 Kani yau gilo yapei yaloyaloi kolili kabo iyamala kelabilabin kamwasana kana kilakilala. Kani yapaisowai kolimiu yo yamayamayale meyawasili meuloili kolili sauga ilalaoma kaiwena. 14 Saugana tem yaloyaloi siyawatagili kewa mena yo tabe gilo wagitai, 15-16 kabo yagu kelabilabin kamwasana yanuwatu-kalatan bwaite yaginauli kolimiu yo yamayamayale meuloili meyawasili kolili yo kani nige yalubwasi idodoga yoi yo ginauli meuloina isisibayanae yoi. Saugana tem gilo yagitai yaloyaloi kolili kabo yanuwatu-kalatan kelabilabin kamwasanane miyamiya yaina.” 17 Na Yaubada iwalo Nowa koina bwaite besiele iba, “Gilo iya kelabilabin kamwasana kana kilakilala yapaisowai kolimiu yo yamayamayale meuloili kolili.”
Nowa oine koina inuma yauyaule
18 Nowa natunao siya siyawatagilima waga mena esaliyao bwaite, Semi, Ami yo Yapeta. Na Ami iya Kenani tamana. 19 Tomo yanuwa yaulina meuloili situbumaya Nowa natunao yoli yaiyonane kolili. 20 Nowa iya topaisowa bagubaguna molosina, oine kana tano ipaisowai yo ikumai. 21 Sauga yabo koina Nowa oine koina inuma kabaleya mwa ikeno kowakowa ana palai kalona mena. 22 Kenani tamana Ami ilusae tamana ana keno kowakowa igitai mwa iyawatagili iyawasa kanakavao labui kolili. 23 Kabo Semi yo Yapeta kaleko yabo tabatabana sikalai silusae gamwa mena isu labui koina sikabi-kalatan kabo me ali yakasisi dagelalali silaulau-wan silau tamali salina mena kabo kaleko koina siyakaboboi yo manli sipei-suwalan yakato tabu tamali ana kowakowa sigigitai. 24 Na sauganane oine ana kaiwe imwawasi yo Nowa itolo kabo wasa ibenalan natuna Ami ana paisowa kaiwena. 25 Kabo iba, “Sauga bwaite Kenani, iya Ami natuna, kani yakawa-gulai, iya iyamala topaisowa panpanna kanakavao kolili.” 26 Yo iwaloyoi tabe iba, “Yaubada yatobalan iya Semi ana Yaubada na Kenani iyamala topaisowa panpanna Semi koina. 27 Kabo yakawanoi Yaubada Yapeta ana dedei iyalalaki besiele tabe tubunao yo Semi tubunao simiya-dudulai. Na Kenani iyamala topaisowa panpanna koina.” 28 Yalubwasi mulina mena kabo Nowa imiyamiya tabe bolime 350. 29 Ana bolime meuloina 950 ilobai kabo iboita.