11
Mesaiya ana laoma kaiwena Deibida ana susu koina
Yese tuutuna mena bwasili yabo kani ikin taose yo lamna beyabeyana mena lagalaga yabo ikin-saema yo iuwe. Yo Yaubada yaluyaluwana kani ilobima itowa pwatana mena kabo sonoga yaluyaluwana yo nuwa-mayale yaluyaluwana yo kaiwe yaluyaluwana yo tokabi-yakaiwe yaluyaluwana yo Yaubada kana matausi yaluyaluwana koina imiyamiya. Yo ana yaliyaya imiyamiya Yaubada kana matausi koina. Yo nige sowana ginauli yabo ipei-yadudulai ana mankulakula koina yo nige sowana ginauli yabo ipei-yakasa ana benali koina. Iyamo mumuga dudulaina mena tobubutuma isaguili yanuwa yaulina mena. Tomo meuloili ana walo dudududulaili kani sibenali namwanamwaili, kabo sopana wayawayauna mena toyauyaule iyui-kalaili sibeku silobi sitalu. Yo mumuga dudulaina kana wakisowa yo meli yawasosi diyana kana pasa. Sauganane koina bwauwa sokasokana mekanakava lami kani sikeno toyatoyawa. Yo lepadi gouti mekanakava kani sikeno toyawa. Yo laiyon bulumakau sinena mekanakava sikeno toyawa. Na melumelu kikiuna iya kani iyogayoganli. Kabo bulumakau sinena beya mekanakava sikekan toyawa, kabo beya yo bulumakau natuliyao kikiuliyao sikeno toyawa na iya laiyon kani kawasi ikekakekan besiele bulumakau mumugana. Na melumelu susususuna inene ilau weso munamunaina ana gula salina mena ikeke-gogogogo yo melumelu susu isikotananako ilau yo nimana iyagayan ilau weso kelakelabasina kana noi mena. Yaubada kana katai yanuwa yaulina iloyakalapowon besiele kabo waila dumwakali iloyakalapowon, mwa koinaele nige yabo sowasowana isilae o nuwana isibayanae yagu koya yakayakasisina Saiyoni koina.
10 Sauganane bwaine koina kabo Yese lamna bwasilinane iya iyamala memenawa tomo kaiweli. Kaba loina uloi uloi kani silaoma siyaboda kaigeda. Yo ana kaba miyane koina ana wasawasa iloyakalapowon. 11 Kabo tabe sauganane bwaine koina Yeoba nimana iyagayan yoi ana tomoyao siya situpwa ikele-yavivilayoilima siya simiyamiya yanuwa wenala mena Asiliya, Itipita, Kusa, Elama, Babilon, Amati yo bwanabwanaliyao siyaele Kalita Mediteleiniya kalona mena. 12 Ana memenawa ikukei kaba loinao kaiweli yo Isileli ana tomoyao lolokwalaleleli yanuwa yaulina mena ikele-gogonagilima yaumai manna esopali kolili na sipileyoima Yuda dedeina mena. 13 Yeoba Epileim kali lamwapolowe kani iyasapusapuli yo tabe Yuda kana kaleyayao kani itom-gabaegili. Kabo nige sowasowana Epileim ikalomagigili yoi Yuda koina yo tabe Yuda nige sowasowana ikaleya yoi Epileim koina. 14 Kani siyaboda kaigeda yo metoyawa sisalulu-talu Pilistiya kolili tete yalasi yo sikaiwe-gabaegili. Tabe kani sisae tete bomatu mena na tomo simiyamiya bwaine koina sikaiwe-gabaegili yo ali gogo meuloina sikewalili. Imwawasi kabo silauyoi na Idoma, Mowabe yo Emoni sikaiwe-gabaegili yo siloina-yagili. 15 Yo kabo Itipita wailana ana kaba didi-yawatagili gamwana Yaubada meuloina iyaguma. Yo yaumai wedowedolina mena nimana iyamwasalili mwa Yupeleitisi wailana iunui yo iyakasa seben meuloina yo tomo sowasowana kaeli kana suma silikwali na silopanaisi. 16 Kabo Yaubada ana tomoyao situpwa simiyamiya Asiliya koina kamwasa yabo koina kani sipileyoima besiele beyabeyana Itipita koina Yaubada iwalo Mosese ikakalailimawa na igite-kalatagili.