23
Yesu iveivei pa tamtoghon pa ŋgar pakuruuŋ to ndiran tutuuŋa ve yes ŋgara to tutuuŋ
(Mk 12:38-39; Lu 11:43,46, 20:45-46)
Muri ghoro, Yesu isaav pa ival tiina toman taghoniiŋa toni ighaze: “Ndiran tutuuŋa ve yes ŋgara to tutuuŋ tikis saveeŋ to Mose, ve tigham Mose ina pa anadi tipatoot tamtoghon pa Maaron aliŋa. Tovenen saveeŋ isob to tipatoot gham pani, matamim kisini ve ataghoni. Eemoghon ŋgar to tighamghami ne, yam ataghoni malep. Pasa, saveeŋ naol to tipatoot tamtoghon pani, taudi titaghoni maau. Mal 2:7+
Yes tiseeŋ Maaron tutuuŋ toni pa tutuuŋ katindi itaghon taudi ŋgar todi, ve avodi iyaryaaŋ pa tamtoghon leso titaghon di. Tauto tigham pataŋani naol pa tamtoghon tinimale ai posaaŋ tintina to ipataŋan kat pa badooŋ di. Eemoghon lolodi pa tiuul di rita pa badooŋ di maau. Mt 11:28; Mbaŋ 15:10
Ŋgar tisob to tighamgham di ne, tigham di pasa, tighaze tamtoghon tighita di ve tipait izadi. Aghita. Mbeb todi to saveeŋ pida to Maaron ineep ilooŋ ila ve tipoos di ila ndamodi ve nimadi, nene tintina kat. Tilib pa tamtoghon pida todi. Ve nonogiiŋa to tindud di pani ne, tovene paam. Mburudi mamala. Leso tamtoghon tighita ve tipait di.*
Ighaze tila pa ghanghaniiŋ, ma tilooŋ tila rumai, yes tighaze le tineep ila watiiŋ popoiadi to tighur di pa yes to izadi tintina. Lu 14:7
Ve ighaze tilaagh ila maran ate, yes tighaze le tamtoghon tighita di ve tisavia saveeŋ popoia padi inimale pakuruuŋ di, ve tipoi di tighaze ‘Rabi’ (o ‘Patoŋaaŋ’).
“Eemoghon yam to ataghon ghou ne, tamtoghon tipoi gham tighaze ‘Patoŋaaŋ’ malep. Pasa, patoŋaaŋ tiam ee moghon kat, nene you. Tovenen yam awaghiton gham aghaze yam raratemim moghon. Pasa, yam asob anim toŋvetaz. Ve apait tamtoghon eta to taan ve apoii aghaze ‘tamamim’ malep. Pasa, Tamamim ee moghon, nene Maaron to ineep izi sambam. 10 Ve tipoi gham tighaze ‘daba tiei’ malep. Pasa, daba tiam ee moghon, nene Mesia. 11 Tovenen ighaze tamtoghon eta ighaze iza inim tiina kat ila lolomim, ye irau itatan tau iza, ve inim mbesooŋa payam. Mt 20:26; Lu 22:26; Pil 2:5+
12 Pasa, tamtoghon to ighaze ipait tau iza, nene pale titatan iza izi. Ve ighaze tamtoghon eta itatan tau iza, nene pale tipait iza inim tiina.” Lu 14:11, 18:14; 1Pe 5:6; Yems 4:10
Yesu iyaan ndiran tutuuŋa ve yes ŋgara to tutuuŋ
(Lu 11:39-46)
13-14 Yesu isaav muul ighaze: “Yam ndiran tutuuŋa ve yam ŋgara to tutuuŋ, akaria gham wa! Yam ndiran to aparim taumim sorok pa ghurla tiam. Yam taumim ataghon pooz to ndug sambam maau. Ve yes to tizuaria di tighaze titaghon pooz to Maaron ve tilooŋ tila ndug sambam, yam aŋgalsekin di, ve aponpoon ataam padi.
15 “Yam ndiran tutuuŋa ve yam ŋgara to tutuuŋ, akaria gham wa! Yam ndiran to aparim taumim sorok pa ghurla tiam! Pasa, yam alaghlaagh taan, ve aravraav irau ndug tisob, leso ayou lemim tamtoghon ve titaghon gham pa ŋgar tiam. Ve ighaze agham ŋgeu ee moghon kat, nene aghita aghaze uraat tiam ighur anoŋa wa. Eemoghon yes to agham di tinim lemim, yam ayes di pa ŋgar tiam samsamia, le tilib payam kat. Tovenen muri, yamŋa pale asob ala ndug samia.
16 “Akaria gham wa! Yam matamim pisi. Eemoghon aghaze apatooŋ tamtoghon pa ataam to Maaron. Yam aghamun tamtoghon ŋgar todi. Pasa, asavsaav padi tovene: ‘Ighaze tamtoghon eta iwaat Rumai Tiina iza pa ipariaaŋ saveeŋ toni, nene saveeŋ tonenen inim yaghur sorok. Iyaryaaŋ maau. Ve ighaze iwaat yaam gol to ineep ila Rumai Tiina lolo ne iza, nene pale saveeŋ toni iyaryaaŋ kat. Irau itoor aliŋa muul maau.’ Mt 15:14
17 Yam matamim pisi, ve lemim ŋgar maau kat! Sa mbeb to mbeb tiina kat ila Maaron mata? Rumai toni, ma yaam gol to ineep ila rumai lolo? Yaam gol, nene mbeb tiina maau. Rumai to Maaron to igham yaam tonowen inim mbeb patabuaŋ ila Maaron mata. 18 Ve yam asavsaav paam tovene: Ighaze tamtoghon eta iwaat artaal iza pa ipariaaŋ saveeŋ toni, nene pale saveeŋ toni tonenen inim yaghur sorok. Iyaryaaŋ maau. Eemoghon ighaze ye iwaat mbeb to igham pa watooŋrau ne iza, nene pale saveeŋ toni iyaryaaŋ kat. Irau itoor aliŋa muul maau. 19 Yam matamim pisi! Sa mbeb to tiina kat ila Maaron mata? Mbeb to tamtoghon tigham pa watooŋrau, ma artaal? Mbeb to tamtoghon tigham pa watooŋrau, nene mbeb tiina maau. Artaal, tauto igham mbeb tonowen inim mbeb patabuaŋ to Maaron. 20 Tovenen ighaze tamtoghon eta iwaat artaal iza pa ipariaaŋ saveeŋ toni, nene ilup artaal toman mbeb tisob to tineep izala. 21 Ve ighaze tamtoghon eta iwaat Rumai Tiina iza pa ipariaaŋ saveeŋ toni, nene inimale ye iwaat Maaron iza paam. Pasa, Rumai Tiina, nene Maaron ina to nepooŋ. 22 Ve ighaze tamtoghon eta iwaat ndug sambam pa ipariaaŋ saveeŋ toni, nene inimale ye iwaat Maaron ina to ghamuuŋ pooz, ve Maaron iza paam. Pasa, Maaron inepneep ila ina tonowen. Is 66:1; Mt 5:34
23 “Yam ndiran tutuuŋa ve yam ŋgara to tutuuŋ, akaria gham wa! Yam ndiran to aparim taumim sorok pa ghurla tiam! Pasa, mbeb tiam soroksorok inimale ndoor, nene matamim iŋgalŋgal pa valagiiŋ di tinim ndouŋ saaŋgul, ve aghamgham ndouŋ eŋaeŋa pa Maaron. Nene poia. Ŋgar tiam tonanan, apuli malep. Eemoghon tutuuŋ to tintina kat ila Maaron mata, yam lolomim imaghmaagh padi! Tutuuŋ tovene: ‘Uŋgabiiz poian saveeŋ to tamtoghon ve ugharaata le deŋia,’ ‘lolom isamin tamtoghon ve uul di,’ ve ‘usavia saveeŋ onoon moghon ve utaghon saveeŋ mbuaaŋ tiom.’ Tutuuŋ tovene, yam ataghon di paam, ghoro poia. 24 Yam matamim pisi! Eemoghon aghaze apatooŋ tamtoghon pa ataam to Maaron. Yam animale tamtoghon to mboromroom itap izila rubruub toni lolo ve itapaara ilale. Eemoghon kamel to mbeb tiina kat, ye ighita maau, ve itoona moghon. Wkp 27:30; Mika 6:8
25 “Yam ŋgara to tutuuŋ ve yam ndiran tutuuŋa, akaria gham wa! Yam ndiran to aparim taumim sorok pa ghurla tiam! Yam animale tamtoghon to imen rubruub dige le iŋgalaaŋ kat. Eemoghon lolo, muun inepneep sone. Onoon, ŋgar to yam aghamghami, nene poia ila tamtoghon matadi. Eemoghon lolomim, nene ivon pa ŋgar to yubuuŋ, ve matamim mbeb, ve aghamgham ŋgar pa taumim moghon. Mk 7:4
26 Yam ndiran tutuuŋa, matamim pisi! Yam irau agharaat lolomim le iŋgalaaŋ muuŋ. Leso ŋgar to aghamghami ila tamtoghon matadi ne iŋgalaaŋ paam. Mt 15:20; Tit 1:15
27 “Yam ŋgara to tutuuŋ ve yam ndiran tutuuŋa, akaria gham wa! Yam ndiran to aparim taumim sorok pa ghurla tiam! Yam animale naal poghodi to tamtoghon tigharaat di le paghunadi kat. Eemoghon lolodi, nene tivon pa mateeŋa tuadi ve mbeb mbuzadi naol. Mbaŋ 23:3
28 Yam animale mbeb tonowen. Pasa, ŋgar to yam aghami ila tamtoghon matadi, nene tamtoghon tighita ve tighaze pa yam ndiran deŋiamim ila Maaron mata. Eemoghon lolomim ivon pa kaarom toman ŋgar naol to tiyel pa Maaron tutuuŋ toni. Lu 16:15
Atia to pale iza to ndiran tutuuŋa ve yes ŋgara to tutuuŋ
(Lu 11:47-51)
29 “Yam ŋgara to tutuuŋ ve yam ndiran tutuuŋa, akaria gham wa! Yam ndiran to aparim taumim sorok pa ghurla tiam! Agham ŋgar imuul ila pa yes propeta ve ndiran deŋiadi to muuŋ nditimbumim tighur koi padi ve tirab di timaat. Ndiran tonowen, to aazne yam agharaat naal todi poghodi, ve apambood di le paghunadi kat pa apakur di. 30 Ve asavsaav tovene: ‘Inimale yei nineep pa sawa tonowen, tone ŋgar samia to nditimbumai tigham pa yes propeta, yei irau nitaghoni maau.’ 31 Tovenen yam avotia taumim. Ndiran to muuŋ tirabrab yes propeta timatmaat ne, papaghu todi to yam! 32 Poia. Apasob uraat to nditimbumim tonenen le isob kat! Mbaŋ 7:52
33 “Yam moot! Yam moot samsamia ndinatudi! Pale apaghau taumim pa Maaron mbalmbali toni vena? Maau. Ye pale ighur atia payam, ve ipiyaav gham azila ndug samia. Mt 3:7
34 Tovenen you nasaav payam kat tovene: You pale nambaaŋ yes propeta, toman ndiran to ledi ŋgar popoia, ve ndiran ŋgara to tutuuŋ tilat tiam. Tamtoghon todi pida, yam pale arab di timatmaat. Ve pida, arab di tizala ai pambarooŋ. Ve pida, alos di ila rumai tiam lolodi, ve aghur pataŋani naol padi, ve anaan di taghon ndug ndug gha tila. Mbaŋ 5:40, 22:19; 2Kor 11:24; Hib 11:36+
35 Tovenen atia to pale iza tiam, nene tiina le tiina kat. Pasa, ndiran deŋiadi tisob to tamtoghon tirab sorokin di, siŋ todi atia pale iza tiam. Muuŋ, Abel, ye le sosor eta maau, ve togha Kain irab sorokini imaat. Sawa tonenen, ve inim sawa to arab Barakia natu Sakaria imaat izi bodbodaaŋ pa artaal ve Rumai Tiina. Ndiran deŋiadi tisob tonowen siŋ todi atia pale iza tiam. Mbnp 4:8; Hib 11:4
36 You nasaav payam kat: Ŋgar samsamia tisob tonenen atia pale iza to yam ndiran to aazne.”
Yesu lolo ipataŋan pa Yerusalem
(Lu 13:34-35)
37 Ghoro Yesu isaav muul toman lolo ipataŋan ighaze: “Aa Yerusalem, Yerusalem, yom ndug to urabrab propet to Maaron timaat. Ve yes uraata to ye imbaaŋ di tilat payom, yom urabrab di pa yaam ve timatmaat. Sawa naol, you naghaze nalup tamtoghon tiom tinim tiou. Leso napakud di inimale tatareek ipakud ndinatu pa bage. Eemoghon yam lolomim pa ŋgar tovene maau. Mbaŋ 7:59
38 Tovenen Maaron pale ipul rumai tiom ineep sorok, ve le tamtoghona maau. Yer 12:7; Mt 24:15
39 Ve you nasaav payom: Yom pale ughita ghou muul maau le irau ŋgar to tamtoghon tiom ivot, ve tisaav tighaze:
‘Poia to Maaron iza to ŋgeu tonene ve ipaloti.
Pasa, ye igham Maaron nagho ve inim.’ ” Mbo 118:26
* 23:5 Yes Yuda tipospoos Maaron aliŋa waaro pida ila nimadi ve ndamodi, ve tindud di pa nonogiiŋa to mburudi mamala pasa, tighaze ŋgar tonenen pale iuul di, leso matadi iŋgal Maaron irau sawa isob. Ughita Igham 13:9; Nam 15:37+; Lo 6:8, 11:18, 22:12. 23:13-14 Ndiran ŋgara pida tighaze saveeŋ waaro ite ineep ila saveeŋ tonene paam itaghon saveeŋ to Mk 12:40, ve Lu 20:47. Saveeŋ tovene: “Yes tiwatombanon yes ndinaara, ve tigham ruum todi toman mbeb tisob to tineep ilooŋ ila tinim ledi. Ve tiyotyoot suŋuuŋ todi le mala kat. Leso tamtoghon tighita di tighaze yes ndiran patabuaŋa. Tovenen atia to iza todi, nene pale tiina le tiina kat.” 23:24 Saveeŋ to Yesu tonene, pughu tovene: Tutuuŋ pida to Maaron ighita di ighaze nene tiina maau, nene ndiran tutuuŋa tighita di tinimale mbeb tiina, ve tizuaria di pa taghoniiŋ di. Eemoghon sosor todi tintina to igham di tisami kat ila Maaron mata, nene tighilaal di maau.