5
Aazne, itiŋa Maaron talup ghiit tanim ee moghon wa
Tovenen, iit to taghur ila to Krisi, taneep deŋiaad ila Maaron mata wa. Ve Tiina toit Yesu Krisi irab motin koi to muuŋ ineep ila itiŋa Maaron sosood. Ye inim ataam pait, tauto aazne itiŋa Maaron talup ghiit tanim ee moghon wa. Mbaŋ 10:36; Ro 3:28; 2Kor 5:19; Ep 2:13+; Kol 1:20
Krisi ndamo pait, tauto iit to taghur ila toni, irau tala tagharau Maaron, ve taneep ila poia toni lolo. Ve lolood poia ve tiniid iza pasa, iit taghurghur mataad pa sawa to ye igham ghiit tala taneep tomani ila ŋguruba lolo izi ndug sambam. Ep 2:17, 3:12; Hib 10:19
Ve tonene moghon maau. Lolood poia ve tiniid iza pa pataŋani naol to tivotvot pait ne paam. Pasa, iit tawatag: Pataŋani toit ipariaaŋ ghiit, leso tayoon ariaŋa. Mbaŋ 5:41; 2Kor 12:10; Yems 1:2+; 1Pe 1:5+
Ve ighaze tayoon ariaŋa pa badooŋ pataŋani, nene pale Maaron ighita ghiit ighaze iit taraua. Ve ighaze venen, nene irau taghur mataad pa nepooŋ poia to ye pale igham pait. Hib 6:18+, 10:36; Yems 1:12
Ve iit irau taghur mataad pani sorok ne maau. Ye pale igham nepooŋ poia tonowen pait. Pasa, ye igham Avuvu Patabuaŋ pait wa. Ve Avuvu tonowen izeev ghiit pa poia to Maaron, tauto tayamaana ila lolood taghaze Maaron lolo ineep toit kat. Ro 8:15; Ga 4:6
Aghita. Muuŋ, iit mataad iŋgal Maaron maau, ve leed tapiriid irau to tauul tauud maau. Eemoghon indeeŋ sawa kat to Maaron tau ighuri, Yesu Krisi imaat pa iit tamtoghon samsamiaad. Ro 4:25; Ga 4:4+; Kol 2:13
Tamtoghon eŋaeŋa avaat irau tiyokia taudi ve timaat pa tamtoghon ite. Ve irau tigham tovene pa tamtoghon soroksorok maau. Ŋgeu to ŋgar toni deŋia ve poia kat, ghoro yes irau tiyokia taudi ve timaat pani. Eemoghon Maaron ŋgar toni ite. Sawa to ŋgar to ghamuuŋ sosor ikiskis ghiit sone, Krisi imaat pait. Ŋgar toni tonowen ipatooŋ ghiit ighaze Maaron lolo ineep toit kat. Yo 3:16, 15:13; 1Pe 3:18; 1Yo 4:10
Ve ighaze venen, iit tawatag kat taghaze: Krisi pale igham mulin ghiit pa mbalmbali to Maaron to pale ivot pa Mboŋ Muri ne paam. Pasa aazne, siŋ toni igham ghiit taneep deŋiaad ila Maaron mata wa. 1Tes 1:10
10 Aghita. Muuŋ, itiŋa Maaron tawaghurun koi pa tauud. Eemoghon mateeŋ to Natu irab motin koi tonowen, tauto aazne itiŋa Maaron talup ghiit tanim ee moghon wa. Ve ighaze venen, iit tawatag kat tovene: Natu to imundig pa mateeŋ ve aazne ineep mata iyaryaar, ye pale igham mulin ghiit ve taneep pooi. 2Kor 5:18+; Ep 2:16; Kol 1:20+
11 Ve tonene moghon maau. Iit tiniid iza pa Maaron, ve tapaiti ila Tiina toit Yesu Krisi iza. Pasa, Krisi inim ataam pait, tauto aazne, itiŋa Maaron talup ghiit tanim ee moghon wa.
Adam inim pughu pa mateeŋ, ve Krisi inim pughu pa nepooŋ poia to taghami ila to Maaron
12 Iit tawatag: Muuŋ, ŋgeu ee moghon igham sosor, tauto ŋgar samia ivot le irau taan isob. Sosor toni, tauto igham tamtoghon tisob tisami. Ve ye to inim pughu pa mateeŋ ivot le irau tamtoghon tisob. Mbnp 3:6+; Ro 6:23; 1Kor 15:21+
13-14 Sawa to Adam, ve inim imuul sawa to Maaron isavia tutuuŋ toni pa yes Israela, tamtoghon to tineep izi taan tighamgham sosor. Onoon, tigham sosor tinimale Adam maau. Pasa, sawa tonenen, yes ledi ŋgalsekiiŋ eta inimale Adam maau. Tovenen tutuuŋ to Maaron to timalaaŋ pani, yes tighazooŋ pani maau. Ve tamtoghon to ighaze ikankaan pa tutuuŋ, nene Maaron irau mata kisin sosor toni maau. Eemoghon sawa tonenen, tamtoghon tisob tineep ila mateeŋ samba, ve timatmaat. Pasa, yes tineep ilooŋ ila Adam sosor toni lolo.
Adam ipatooŋ ghiitpa Ŋgeu to inim muri. 1Kor 15:21+,45
15-16 Pasa Adam, ye ŋgeu ee moghon. Ve sawa to izoor Maaron aliŋa ve igham sosor, nene inim pughu pa mateeŋ igham tamtoghon tisob. Yesu Krisi tovene paam. Ye ŋgeu ee moghon. Ve ila uraat toni, poia tiina to Maaron iza to ival tiina sorok, ve ireu sosor todi. Tovenen poia to Maaron ipatooŋa pait, ve pataŋani to ivot ila sosor to Adam, nene raratedi maau. Pasa, sosor ee moghon kat to Adam, to iwaghamun ghiit tasob, ve inim pughu pa Maaron ighur atia pait. Eemoghon tamtoghon tigham sosor katindi inim inim le sawa to Yesu, ghoro Maaron igham poian ghiit sorok itaghon tau poia toni, ve igham ghiit taneep deŋiaad ila mata. 17 Tovenen muuŋ, Adam izoor Maaron aliŋa, tauto inim pughu pa tamtoghon tisob tineep ila mateeŋ samba ve timatmaat. Eemoghon poia to Maaron, nene tiina le tiina kat. Ve ŋgeu ee moghon to inim ataam pait ve poia to Maaron iza toit, nene Yesu Krisi. Tovenen yes to tigham poia to Maaron ila toni, ve ye igham di tineep deŋiadi ila Maaron mata, nene pale tigham nepooŋ poia ila toni, ve tineep tinimale kinik ve tigham pooz le alok. Yo 1:16, 10:10; Syg 22:5
18-19 Tovenen onoon, Adam, ye ŋgeu ee moghon. Ve sawa to izoor Maaron aliŋa ve imalaaŋ pa tutuuŋ toni, sosor toni tonowen, tauto inim pughu pa Maaron ighur atia pa tamtoghon tisob. Krisi tovene paam. Ye ŋgeu ee moghon. Ve itaghon katin ŋgar deŋia, tauto igham ival tiina tineep deŋiadi ila Maaron mata, ve tigham nepooŋ poia ila toni. Ro 6:23; Pil 2:8; Hib 5:8+; 1Yo 2:2
20 Maaron igham tutuuŋ pait, leso samia toit ivot ighazooŋ, ve taghilaal tauud taghaze iit ndiran to ghamuuŋ sosor. Onoon kat, iit tamtoghon, sosor toit tiina. Eemoghon poia to Maaron, nene tiina le tiina kat. Ilib pa sosor toit. Ro 3:20, 7:7+
21 Tovenen muuŋ, iit taneep ila ŋgar samia samba ve samia igham pooz pait. Tauto igham mateeŋ ivot pait. Eemoghon aazne, Tiina toit Yesu Krisi igham ghiit taneep deŋiaad ila Maaron mata wa. Tauto taneep ila poia to Maaron samba, ve poia toni ighamgham pooz pait. Leso tagham nepooŋ poia ila toni itaghoni taghoni gha ila. Yo 1:17; Ro 6:23