13
Cãmerĩ́ maĩré
Marĩ ãpẽrãyére wedesemasĩpacara, ángeleayere wedesemasĩpacara, cãmerĩ́ maĩhẽ́rĩ, marĩ wedesere wapamanícu. Yucʉtuti páara o cõmequiriré páacarerabiro marĩ wedesere bʉsʉcu. Cõãmacʉ̃ marĩrẽ wededutirere wedemasĩpacara, cãmerĩ́ maĩhẽ́rã, bʉ́ri niirã́ pʉtʉáa. Marĩ niipetire basocá masĩña manirére masĩpacara, niipetire Cõãmacʉ̃yere tʉomasĩ́rã niipacara, cãmerĩ́ maĩhẽ́rã, bʉ́ri niirã́ pʉtʉáa. Marĩ bayiró padeorémena ʉ̃tãgʉ̃rẽ́ aperopʉ́ wáadutimasĩpacara, cãmerĩ́ maĩhẽ́rã, bʉ́ri niirã́ pʉtʉáa. Marĩ cʉoré niipetirere bóaneõrãrẽ ticobocu. Marĩ cʉ̃́ãrẽ maĩrípacara ticora, Cõãmacʉ̃ marĩrẽ “ãñurõ tiiwʉ́” jĩĩriqui. Marĩ Cõãmacʉ̃yere tiirí, cʉ̃ʉ̃rẽ padeohéra marĩrẽ sóedutibocua. Cʉ̃ʉ̃yere tiipacára, cãmerĩ́ maĩhẽ́rĩ, Cõãmacʉ̃ marĩrẽ “ãñurõ tiiwʉ́” jĩĩriqui.
Marĩ cãmerĩ́ maĩrã́, biiro tiia: Ãpẽrã́ marĩrẽ merẽã tiirí, cʉ̃́ã tiirére nʉcãjã́ã. Niipetirare ãñurõ tiia. Ãpẽrãrẽ́ ĩñatutiria. “Biiro biigʉ́no niiã yʉʉja”, jĩĩ wãcũria. “Ʉ̃sã ãpẽrã́ nemorṍ niinetõnʉcãrã niiã”, jĩĩ wãcũria. Ãpẽrãrẽ́ padeorémena wedesea. Marĩye niiãdare dícʉre wãcũria. Máata cúaria. Ãpẽrãrẽ́ yoari cúaĩñaria. Ãpẽrã́ ñañaré tiirí ĩñarã, ʉseniria. Cʉ̃́ã diamacʉ̃́ maquẽpere tiirí, ʉseniapua. Marĩ maĩrã́rẽ cʉ̃́ã ñañaré tiirí, maĩdúria. “Too síro cʉ̃́ãcã ãñurépere tiimasĩ́ãdacua”, jĩĩ wãcũã. Wãcũtutuarucujãã. Cʉ̃́ã ãñurére tiirí yuea.
Marĩ cãmerĩ́ maĩré petirícu. Cõãmacʉ̃ wededutirere wederé petiádacu. Ãpẽrãyére máata wedesemasĩre petiádacu. Cõãmacʉ̃yere tʉomasĩ́remena wedemasĩre petiádacu. Marĩ niipetirere Cõãmacʉ̃yere tʉomasĩ́petiria. Cõãmacʉ̃ wededutirere wedepacara, wedepetiria. 10 Jesús pʉtʉaatiri, masĩpetijããdacu; “teeré tʉomasĩ́riga” jĩĩnemoricu sáa.
11 Yʉʉ wĩmagʉ̃ niigʉ̃, wĩmagʉ̃biro wãcũ, wedesewʉ. Bʉcʉ wáagʉ, wĩmagʉ̃ niigʉ̃ tiiríguere duujã́wʉ̃. 12 Teerora sũcã atitóre marĩ ãñurõ tʉomasĩ́ria. Ẽñorṍ bʉcʉropʉ marĩ ĩñarébiro niiã; ãñurõ bauría. Too síropʉ ãñurõ bauró ĩñaãdacu. Mecʉ̃tígãrẽ marĩ péerogã masĩã. Too síropʉ cʉ̃ʉ̃ marĩrẽ masĩrõbirora masĩpetijããdacu.
13 Teero tiiró, ate itiáwãme niirucujããdacu: Cõãmacʉ̃rẽ padeoré, “cʉ̃ʉ̃ marĩrẽ ãñurõ tiigʉ́daqui” jĩĩ ʉseniyuere, cãmerĩ́ maĩré niirucujããdacu. Itiáwãme watoare cãmerĩ́ maĩrépe ʉpʉtí maquẽ niiã.