6
Jesuré padeorá cãmerĩ́ wedesãre
Mʉ́ã Jesuré padeorá cãmerĩ́ wedesãrã tiiáyiro. Sĩcʉ̃ ãpĩrẽ́ ñañaré tiiájĩyi. Teero tiiári siro, ¿deero tiirá Jesuré padeohérare queti beserí basocare quẽnodutíi? ¿Deero tiirá Jesuré padeorápere sʉocó, quẽnodutírii? ¿Ateré mʉ́ã masĩriite? Atibʉ́reco petiári siro, Cõãmacʉ̃rẽ padeorá atibʉ́reco macãrãrẽ beseadacua. Mʉ́ã atibʉ́reco macãrãrẽ beseadara niipacara, ¿deero tiirá teegãrẽ mʉ́ã basiro quẽnomasĩ́rii? ¿Atecã́rẽ masĩriite? Atibʉ́reco petiári siro, marĩ ángeleare beseadacu. Cʉ̃́ãrẽ beseadara niijĩrã, mʉ́ãrẽ wáarepere nemorṍ quẽnomasĩ́rõ booa. Mʉ́ã cãmerĩ́ wedesãrã, ¿deero tiirá Jesuré padeohégʉre mʉ́ã quioníremena ĩñahẽgʉ̃rẽ quẽnodutíi? Mʉ́ãrẽ boboáro jĩĩgʉ̃, teero jĩĩã. Mʉ́ã cãmerĩ́ wedesãrĩ, ¿mʉ́ã watoapʉre sĩcʉ̃ Jesuré padeogʉ́ quẽnomasĩ́gʉ̃no manidójãĩte? Cʉ̃ʉ̃rẽ besedutirono tiirá, mʉ́ã Jesuré padeorá niipacara, Jesuré padeohéra pʉtope quẽnodutíra wáacu.
Mʉ́ã basiro cãmerĩ́ wedesãrã, bayiró ñañaré tiirá tiia; mʉ́ã sĩcãrõména niimiãrigue petimasĩ́rõpejõãcu. Mʉ́ãrẽ ñañaré tiirére teero tʉgueñajãrĩ, nemorṍ ãñubocu. Mʉ́ãyere yaarí, teero ĩñajãrĩ, nemorṍ ãñubocu. Mʉ́ã teero ĩñajãrõno tiirá, mʉ́ã basirora Jesucristore padeorá mʉ́ãya wederare ñañarõ tii, cʉ̃́ãyere yaajã́cu.
¿Ateré mʉ́ã masĩriite? Ñañaré tiirá Cõãmacʉ̃ Õpʉ̃ niirṍpʉ jearicua. Wisiríjãña. Ñeeapesodeaatira, weerirare padeorá Cõãmacʉ̃ Õpʉ̃ niirṍpʉ jearicua. Teero biiri wãmosíarira niipacara ãpẽrãména ñeeapera, ʉ̃mʉã́ sesaro numiã́mena niirã́biro tiirá, numiã sesaro ʉ̃mʉã́mena niirã́biro tiirá Cõãmacʉ̃ Õpʉ̃ niirṍpʉ jearicua. 10 Yaarépira, ʉgorepira, cũmurépira, quetipíra, tiiditórepira Cõãmacʉ̃ Õpʉ̃ niirṍpʉ jearicua. 11 Tíatopʉre mʉ́ã sĩquẽrã teerora tiirécʉtimirira niiwʉ̃. Teero tiirí siro niipacari, Cõãmacʉ̃ mʉ́ã ñañaré tiirére coserígʉ niiwĩ; mʉ́ãrẽ cʉ̃ʉ̃ põna niirĩ tiirígʉ niiwĩ. Marĩ Õpʉ̃ Jesuména, Espíritu Santomena Cõãmacʉ̃ mʉ́ãrẽ “ãñurã́rã niiĩya” jĩĩ ĩñaqui.
Mʉ́ãye õpʉ̃ʉ̃rĩ Cristoya õpʉ̃ʉ̃mena cãmeyioa
12 Mʉ́ã sĩquẽrã biiro wedesecu: “Marĩ tiidʉgárere tiimasĩ́ã”, jĩĩcu. Teerora niiã, niirõpeja. Apetó tiiró, marĩ tiidʉgáre marĩrẽ tiiápuricu. “Marĩ tiidʉgárere tiimasĩ́ã” jĩĩré diamacʉ̃́ niipacari, marĩ tiidʉgáre marĩrẽ dutirijããrõ. 13 Apeyé cʉ̃́ã wedesere diamacʉ̃́ niiã: “Yaaré páaga maquẽ tiirígue niiã; páagape yaaré boocú”. Cõãmacʉ̃pe tee pʉarópʉre petirí tiigʉ́daqui. Apeyepé diamacʉ̃́ niiria. Cõãmacʉ̃ õpʉ̃ʉ̃rĩrẽ tiigʉ́, ñeeapesodeaatiadari õpʉ̃ʉ̃rĩrẽ tiiríyigʉ. Marĩye õpʉ̃ʉ̃rĩ Jesús booró tiiádare õpʉ̃ʉ̃rĩ niiã. Jesupé teeõpʉ̃ʉ̃rĩ Õpʉ̃ niiĩ. 14 Cõãmacʉ̃ Jesuré masõrigʉ niiwĩ. Teerora cʉ̃ʉ̃ tutuaremena marĩcãrẽ masõgʉ̃daqui.
15 ¿Ateré mʉ́ã masĩriite? Mʉ́ãye õpʉ̃ʉ̃rĩ Cristoya õpʉ̃ʉ̃mena cãmeyioa. ¿Marĩ Cristoya õpʉ̃ʉ̃rẽ ñeeape wapatári basocoya õpʉ̃ʉ̃mena cãmeyioadari? Tiirídojãã. 16 ¿Atecã́rẽ masĩriite? Ʉ̃mʉ ñeeape wapatári basocomena niigʉ̃, cʉ̃́ã pʉarã́ sicaõpʉ̃ʉ̃ tiiróbiro pʉtʉácua. Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ tee maquẽ jóanoã: “Cʉ̃́ã pʉarã́ sicaõpʉ̃ʉ̃ tiiróbiro pʉtʉáadacua”,* jĩĩ jóanoã. 17 Teerora sũcã sĩcʉ̃ Jesucristo marĩ Õpʉ̃mena niigʉ̃, cʉ̃ʉ̃ wãcũrémena cʉ̃ʉ̃mena cãmeyioqui.
18 “Ãpẽrãrẽ́ ñeeapedʉgamiga” jĩĩ wãcũrõno tiigʉ́, teeré dutiwáya. Apeyé marĩ ñañaré tiiré marĩye õpʉ̃ʉ̃rĩrẽ ñañorícu. Marĩ ñeeapesodeaatirape, marĩye õpʉ̃ʉ̃rĩ petire ñañorã́ tiia. 19-20 ¿Mʉ́ã masĩriite? Marĩrẽ Cõãmacʉ̃ Espíritu Santore ticorigʉ niiwĩ. Marĩye õpʉ̃ʉ̃rĩ Espíritu Santoya wiibiro niiã. Cʉ̃ʉ̃ marĩmena niiĩ. Cõãmacʉ̃ wapapacáremena marĩrẽ wapatírigʉ niiwĩ. Teero tiirá, marĩye õpʉ̃ʉ̃rĩmena marĩ booró tiimasĩ́ña maniã. Marĩye õpʉ̃ʉ̃rĩ, marĩ wãcũré Cõãmacʉ̃ye niiã. Marĩye õpʉ̃ʉ̃rĩmena ãñuré tiiáda, ãpẽrã́ Cõãmacʉ̃rẽ ãñurõ wãcũãrõ jĩĩrã.
* 6:16 Génesis 2.24.