8
Weerirare wáicʉ diiré ticoré maquẽ
Yʉʉ mecʉ̃tígãrẽ apeyé mʉ́ã sãĩñáriguere yʉʉgʉda. “¿Wáicʉra dii cʉ̃́ã weerirare ticoariguere yaajãrõ booi?” jĩĩriguere yʉʉgʉda. “Weerirare cʉ̃́ã padeoré wapamaníã; teeré masĩtoaa”, jĩĩcu mʉ́ã. Teerora niiã, niirõpeja. Teero jĩĩrã, biiro jĩĩrã tiicú: “Ʉ̃sãpeja ãpẽrã́ nemorṍ masĩnetõnʉcãã”, jĩĩãmajãrã tiia. Marĩ cãmerĩ́ maĩrã́, biirope tiicú: Ãpẽrãrẽ́ tiiápucu, Cõãmacʉ̃rẽ padeonemóãrõ jĩĩrã. “Masĩnetõnegʉ̃ niiã” jĩĩgʉ̃́no ãñurõ peti masĩgʉ̃́ mee niiqui. “Biirope ãñurõ masĩrõ boocú”, jĩĩmasĩriqui. Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃rẽ maĩgʉ̃́rẽ masĩtoaqui.
Wáicʉra dii cʉ̃́ã weerirare ticoarigue maquẽpere biiro wedegʉda: Marĩ masĩã: Cʉ̃́ã weerira wapamanícua; Cõãmacʉ̃ sĩcʉ̃rã niiqui. Ãpẽrã́ cʉ̃ʉ̃rẽ padeohéra paʉ cõãpõnapere padeocúa. Ʉ̃mʉã́sepʉ niirã́rẽ, atibʉ́recopʉ niirã́rẽ padeocúa. Cʉ̃́ãrẽ marĩ Cõãmacʉ̃rẽ padeoróbiro tʉgueñacua. “Marĩ õpãrã́ niiĩya”, jĩĩcua. Marĩpe ateré masĩã: Cõãmacʉ̃ marĩ Pacʉ sĩcʉ̃rã niiqui. Cʉ̃ʉ̃ niipetire atibʉ́reco maquẽrẽ bauanéyigʉ. Marĩ cʉ̃ʉ̃ põna cʉ̃ʉ̃ dutiró tiiádara niiã. Jesucristo sĩcʉ̃rã marĩ Õpʉ̃ niiĩ. Cʉ̃ʉ̃menarã niipetire bauanénoriro niiwʉ̃. Marĩcãrẽ cʉ̃ʉ̃mena niirĩ tiirígʉ niiwĩ.
Niipetira Jesuré padeorá teeré masĩriya. Cʉ̃́ã sĩquẽrã too sʉgueropʉ weerira dícʉre padeomíwã. Mecʉ̃tígãrẽ weerirare ticoarigue diiré yaara, biiro wãcũcua: “Teeré yaara, weerirare padeorá tiia”, jĩĩcua. Padeobayíhera yaara, wapa cʉorá tiiróbiro tʉgueñacua. Teeména cʉ̃́ã wãcũrére ñañocúa. Marĩ yaaré, marĩ yaaherecã marĩrẽ Cõãmacʉ̃rẽ masĩrĩ tiinemória. Marĩ yaara, nemorṍ ãñurã́ wáaricu. Yaahera, ñañarã́ wáaricu. Teero niipacari, ãñurõ tiiyá mʉ́ã. “Niipetirere yaamasĩã” mʉ́ã jĩĩrémena ãpĩ ãñurõ padeobayíhegʉre ñañaré tiirí tiiríjãña. 10 Biiro niiã: Mʉʉ “cʉ̃́ã weerirare wapamaníã” jĩĩmasĩpacʉ, cʉ̃́ã weerigʉre súubusepeoropʉ yaagʉ wáabocu. Ãpĩ padeobayíhegʉ mʉʉ teero tiirére ĩñaboqui. Mʉʉrẽ ĩñacũgʉ̃, cʉ̃ʉ̃cã weerirare ticoariguere yaagʉ wáaboqui. 11 Mʉʉ masĩpacʉ yaagʉ, padeobayíhegʉpere “yʉʉ ñañaré tiigʉ́ tiigá” jĩĩ wãcũrĩ tiigʉ́ tiia. Cristo cʉ̃ʉ̃cãrẽ diabosarigʉ niiwĩ. Mʉʉ yaarémena cʉ̃ʉ̃ padeorére ñañorĩ́ tiibuyérijãña. 12 Ateména pʉtʉáa sáa: Mʉ́ã padeobayíhegʉre ñañaré tiibuyéra, Cristorena ñañaré tiirá tiia. 13 Teero tiirá, marĩ yaarémena marĩya wedegʉ padeobayíhegʉre ñañaré tiirí tiirá, diamacʉ̃́rã wáicʉra diiré yaanemorijãrõ booa, cʉ̃ʉ̃rẽ ñañaré tiibuyéri jĩĩrã.