3
Pablore judíoa niihẽrãrẽ buedutigʉ cṹũrigue
Teero tiigʉ́, yʉʉ Pablo Cõãmacʉ̃ mʉ́ãrẽ ãñurõ tiiríguere ãñurõ tʉomasĩ́ãrõ jĩĩgʉ̃, sãĩã. Yʉʉ mʉ́ã judíoa niihẽrãrẽ Jesucristoye quetire wederé wapa peresuwiipʉ niiã. Yʉʉ wãcũrĩ, mʉ́ã ateré tʉojĩ́yu: Cõãmacʉ̃ yʉʉre ãñurõ tiigʉ́, mʉ́ãrẽ tiiápudutirigʉ niiwĩ. Cõãmacʉ̃ too sʉgueropʉ masĩña maniríguere yʉʉre masĩrĩ tiiwí. Yʉʉ tee maquẽrẽ péero jóatoaawʉ̃. Mʉ́ã yʉʉ jóaariguere buera, ateré jĩĩãdacu: “Pablo Cristoye queti too sʉgueropʉ masĩña maniríguere ãñurõ masĩqui”, jĩĩãdacu. Too sʉguero macãrãpʉ tee quetire ãñurõ tʉomasĩ́riyira. Atitópʉre Cõãmacʉ̃ masĩrĩ tiiquí. Cʉ̃ʉ̃ cʉ̃ʉ̃yere wededutigʉ beserira ãñurã́rẽ, teero biiri cʉ̃ʉ̃ wededutirere wederáre Espíritu Santomena masĩrĩ tiiquí. Tee masĩña manirígue ate niiã: Cristore padeorémena mʉ́ã judíoa niihẽrã judíoabirora Cõãmacʉ̃ ticoadarere ñeeãdacu. Cristomena niijĩrã, judíoamena sicapõna macãrã niiã; Cõãmacʉ̃ judíoare “biiro tiigʉ́da” jĩĩriguere mʉ́ãcã yuea.
Cõãmacʉ̃ yʉʉre ãñuré ticogʉ, cʉ̃ʉ̃ tutuaremena yʉʉre ãñuré quetire wedegʉ́ niirĩ tiirígʉ niiwĩ. Yʉʉ Cõãmacʉ̃rẽ padeorá watoapʉ bʉ́ri niigʉ̃́ peti niipacari, ate ãñurére yʉʉre tiidutírigʉ niiwĩ: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre judíoa niihẽrãrẽ Cristoye ãñunetõjõãrere wededutirigʉ niiwĩ. “Cristo ãñunetõjõãgʉ̃ niiĩ” jĩĩrére marĩ masĩ sĩcãrĩbíria. Apeyeré Cõãmacʉ̃ yʉʉre tiidutírigʉ niiwĩ: Tee masĩña manirígue quetire niipetira tʉomasĩ́ãrõ jĩĩgʉ̃, wededutirigʉ niiwĩ. Sicato tee queti Cõãmacʉ̃ niipetire bauanérigʉ wãcũriguepʉ niiriro niiwʉ̃. 10 Teero tiiró, atitóre Jesuré padeorí põna macãrãmena biiro wáaa: Cʉ̃́ã pʉapõná niimirira sicapõna wáari ĩñarã, ʉ̃mʉã́se macãrã dutirá, teero biiri cʉ̃́ã doca macãrã dutirá biiro jĩĩãdacua: “Cõãmacʉ̃ masĩnetõneĩ; niipetire cʉ̃ʉ̃ tiirémena cʉ̃ʉ̃ masĩrére ẽñoĩ”, jĩĩãdacua. 11 Sicatopʉra Cõãmacʉ̃ “teerora tiigʉ́da” jĩĩyigʉ. Cʉ̃ʉ̃ jĩĩrirobirora wáari tiirígʉ niiwĩ marĩ Õpʉ̃ Jesucristo tiiríguemena. 12 Marĩ cʉ̃ʉ̃mena niijĩrã, cʉ̃ʉ̃rẽ padeojĩ́rã, cuiro manirṍ Cõãmacʉ̃mena wedesemasĩã sáa. 13 Teero tiirá, yʉʉ mʉ́ãrẽ wederé wapa ñañarõ netõrĩ́ tʉorá, wãcũpatirijãña. Biirope wãcũña: “Marĩrẽ maĩjĩ́gʉ̃, peresu ñeerĩquioro niipacʉ, marĩrẽ Jesuyé quetire wedetoawi”, jĩĩ wãcũ, ʉseniña.
Cristo basocáre maĩquí
14 Teeré wãcũgʉ̃, ñicãcoberimena jeacũmu, marĩ Pacʉre mʉ́ãrẽ sãĩbosáa. 15 Cõãmacʉ̃rã pacʉ niisʉguerigʉ niiĩ. Cʉ̃ʉ̃mena “pacʉ” jĩĩré nʉcãã. Cʉ̃ʉ̃ niipetire põnarĩ macãrã ʉ̃mʉã́sepʉ niirã́, atibʉ́recopʉ niirã́ sĩcãrõména niirĩ tiirígʉ niiwĩ. 16 Marĩ Pacʉra pee ãñurére cʉoquí. Teero tiigʉ́, Espíritu Santomena mʉ́ã wãcũrépʉre tutuare ticori boogʉ́ sãĩbosáa. 17 Cʉ̃ʉ̃ teeré ticori, mʉ́ã Cristore padeorí, Cristo mʉ́ãmena niirucugʉdaqui. Apeyeréja, mʉ́ã Cristore ãñurõ maĩã́rõ jĩĩgʉ̃, ãpẽrãcã́rẽ ãñurõ maĩã́rõ jĩĩgʉ̃, sãĩbosáa. 18 Teero tiirá, mʉ́ã niipetira Cõãmacʉ̃rẽ padeorámena Cristo mʉ́ãrẽ maĩrére masĩãdacu. Cʉ̃ʉ̃ marĩrẽ bayiró peti maĩquí. 19 Cʉ̃ʉ̃ maĩrére tʉomasĩ́petinoña manipacári, mʉ́ã cʉ̃ʉ̃ maĩrére tʉomasĩ́nemoãrõ jĩĩgʉ̃, sãĩbosáa. Cʉ̃ʉ̃ maĩrére tʉomasĩ́nemorã, Cõãmacʉ̃ tiiróbiro niirecʉtirere cʉonemóãdacu.
20 Marĩ “Cõãmacʉ̃ tutuanetõjõãgʉ̃ niiĩ” jĩĩãda. Cʉ̃ʉ̃ tutuare marĩpʉre niiã. Teero tiigʉ́, cʉ̃ʉ̃ niipetire marĩ sãĩré nemorṍ, marĩ tʉgueñare nemorṍ ticomasĩqui. 21 Teero tiirá, marĩ Jesucristore padeorí põna macãrã niijĩrã, teero biiri marĩ Jesucristomena niijĩrã, Cõãmacʉ̃rẽ ʉsenire ticorucuada. Atitó macãrã, too síro macãrãcã teerora Cõãmacʉ̃rẽ ʉsenire ticorucuaro. Teerora wáaaro.