10
Yáa wedera, Israelya põna macãrãrẽ netõnérĩ bayiró boosã́ã. Teero tiigʉ́, bayiró Cõãmacʉ̃rẽ sãĩbosáa. Cʉ̃́ã Cõãmacʉ̃ boorére ãñurõ tiidʉgámicua. Teero tiidʉgápacara, ãñurõ tʉomasĩ́ricua. Yʉʉ masĩã cʉ̃́ã tiidʉgárere. Cõãmacʉ̃ cʉ̃́ãrẽ Jesuré padeorémenape “ãñurã́rã niiĩya” jĩĩrére tʉodʉgáricua. Cʉ̃́ãrẽ dutirére yʉʉrémenape ãñurã́rã niidʉgacua Cõãmacʉ̃ ĩñacoropʉre. Teero tiirá, Cõãmacʉ̃ “Jesupére padeoyá” jĩĩrére boorícua. Jesuré padeogʉ́no doca “dutirére tiirémenape Cõãmacʉ̃ ĩñacoropʉre ãñugʉ̃́rã niiã” jĩĩ wãcũnʉnʉseriqui; “Jesuré padeorémenape Cõãmacʉ̃ ĩñacoropʉre ãñugʉ̃́rã niiã” jĩĩ wãcũnʉnʉsequi.
Ãpẽrã́ Moisés dutirémena Cõãmacʉ̃ “ãñurã́rã niiĩya” jĩĩrére tʉodʉgáya. Moisés tee maquẽrẽ biiro jóarigʉ niiwĩ: “Ate dutiré cṹũrigue maquẽrẽ tiirucúgʉ, catiré petihére bʉagʉ́daqui”,* jĩĩ jóarigʉ niiwĩ. Ãpẽrãpé cʉ̃́ã Cõãmacʉ̃rẽ padeorémena cʉ̃ʉ̃ “ãñurã́rã niiĩya” jĩĩrére tʉodʉgáya. Tee maquẽcãrẽ Moisés biiro jóarigʉ niiwĩ: “ ‘¿Noã ʉ̃mʉã́sepʉ mʉãwagʉdari?’ jĩĩ wãcũrijãña”, jĩĩ jóarigʉ niiwĩ. Moisés biiro jĩĩdʉgayigʉ: “ ‘¿Noã ʉ̃mʉã́sepʉ marĩrẽ netõnégʉ̃dʉre sʉogʉ́ wáagʉdari?’ jĩĩ wãcũnemorijãña; atitoarigʉ niiwĩ”. Atecã́rẽ jóarigʉ niiwĩ: “ ‘¿Noã niiditidiari copepʉ diiwágʉdari?’ jĩĩ wãcũrijãña”, jĩĩ jóarigʉ niiwĩ. Biiro jĩĩdʉgayigʉ: “ ‘Cristo diarira watoapʉ niigʉ̃́rẽ ¿noã masãmʉãatiri tiigʉ́dari?’ jĩĩ wãcũnemorijãña; masãmʉãtoarigʉ niiwĩ”. Teenórẽ “wãcũnemorijãña” jĩĩ jóaari siro, ateré jĩĩ jóarigʉ niiwĩ: “Cõãmacʉ̃ basocáre netõnére queti marĩ watoapʉ niitoaa; marĩ teeréna wedea; teeréna sũcã wãcũnʉnʉsea”, jĩĩ jóarigʉ niiwĩ. (Marĩ tee quetirena wedea; “Jesuré padeoyá”, jĩĩ wedea.) “Jesucristo yʉʉ Õpʉ̃ niiĩ” jĩĩ wedegʉ́no “Cõãmacʉ̃ Jesucristo diarigʉpʉre masõyigʉ” jĩĩ padeó wãcũnʉnʉsegʉ, netõnénogʉ̃daqui. 10 Jesucristore padeó wãcũnʉnʉsegʉnorẽ Cõãmacʉ̃ “ãñugʉ̃́rã niiĩ” jĩĩqui. Cʉ̃ʉ̃rã́ “Jesucristo yʉʉ Õpʉ̃ niiĩ” jĩĩ wederi, Cõãmacʉ̃ netõnégʉ̃daqui.
11 Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ ateré jóanoã: “Cʉ̃ʉ̃rẽ padeogʉ́no ‘bʉ́ri peti padeotʉ́’ jĩĩriqui”, jĩĩ jóanoã. 12 Cõãmacʉ̃ judíoare, judíoa niihẽrãrẽ sĩcãrĩbíro ĩñaqui. Cʉ̃ʉ̃ sĩcʉ̃rã niipetira Õpʉ̃ niiĩ. Niipetira cʉ̃ʉ̃rẽ padeorémena sãĩrã́rẽ pee ãñurére ticogʉdaqui. 13 Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ biiro jóanoã sũcã: “ ‘Õpʉ̃, yʉʉre netõnéña’ jĩĩ sãĩgʉ̃́no netõnénogʉ̃daqui”,§ jĩĩ jóanoã.
14 ¿Deero tii basocá Jesuré netõnére sãĩã́dari, cʉ̃ʉ̃rẽ padeorípacara? ¿Deero tii cʉ̃ʉ̃rẽ padeoádari, cʉ̃ʉ̃ye quetire tʉorípacara? ¿Deero tii cʉ̃ʉ̃ye quetire tʉoádari, tee quetire wederí basoca manipacári? 15 ¿Deero tii cʉ̃́ã tee quetire wedeadari, sĩcʉ̃no cʉ̃́ã pʉtopʉ “wedegʉ wáaya” jĩĩgʉ̃́ manipacári? Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ tee maquẽrẽ biiro jóanoã: “Marĩrẽ ãñuré quetire wedeadara jeari ĩñarã, bayiró ʉseniã”,* jĩĩ jóanoã.
16 Paʉ judíoa ãñuré quetire tʉopacára, niipetira padeoríya. Isaías teeréna biiro jĩĩ jóarigʉ niiwĩ: “Ʉ̃sã Õpʉ̃, noãnópe ʉ̃sã wederére padeorá padeojĩ́ya. Niipetira padeopetíriya”, jĩĩ jóarigʉ niiwĩ. 17 Ateména pʉtʉáa: Tʉogʉ́no padeoré bʉaquí. Cʉ̃ʉ̃ bʉaquí Cristoye queti wederi tʉorémena.
18 Yʉʉpe ateré sãĩñáã: ¿Apetó tiirá, Israelya põna macãrãcã tʉorídojãyiri? Tʉomíjĩya. Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ ate jóanoã:
Cʉ̃́ã wederé quetire niipetiro macãrã tʉopetíjõãyira.
Cʉ̃́ã wederé atibʉ́reco niipetiropʉ sesajõãyiro,
jĩĩ jóanoã.
19 Ateré sãĩñánemoã: ¿Apetó tiirá, Israelya põna macãrã ãñuré quetire tʉomasĩ́riyiri? Tʉomasĩ́mijĩya. Yʉʉ teeré Moisés jóariguemena wedesʉguegʉda. Cʉ̃ʉ̃ Cõãmacʉ̃ wedeseriguere biiro jĩĩ jóarigʉ niiwĩ:
Judíoa niihẽrãcãrẽ ãñurõ tiigʉ́da.
Teero cʉ̃́ãrẽ tiirí, mʉ́ã ĩñatutiadacu.
Mʉ́ã “Cõãmacʉ̃yere tʉomasĩ́riya” jĩĩré dita macãrãrẽ yʉʉ ãñurõ tiirí,
mʉ́ã cúaadacu,§
jĩĩ jóarigʉ niiwĩ.
20 Too síro Isaíacã Cõãmacʉ̃ wedeseriguere cuiro manirṍ biiro jĩĩ jóanemorigʉ niiwĩ:
Ãmaãhẽrãpe yʉʉre bʉawá.
Yʉʉre “¿deero biirecʉtigari?” jĩĩ sãĩñáhẽrãpere masĩrĩ tiiwʉ́,*
jĩĩ jóarigʉ niiwĩ.
21 Isaías Israelya põna macãrãpere Cõãmacʉ̃ wedeseriguere biiro jĩĩ jóarigʉ niiwĩ sũcã: “Bʉ́recori yoaro yée wãmorĩrẽ súunucũmiwʉ̃, ‘sũnarã́rẽ, netõnʉcã́repirare boca ñeegʉ̃da’ jĩĩgʉ̃”, jĩĩ jóanemorigʉ niiwĩ.
* 10:5 Levítico 18.5. 10:8 Deuteronomio 30.12-14. 10:11 Isaías 28.16. § 10:13 Joel 2.32. * 10:15 Isaías 52.7. 10:16 Isaías 53.1. 10:18 Salmo 19.4. § 10:19 Deuteronomio 32.21. * 10:20 Isaías 65.1. 10:21 Isaías 65.2.