15
Kristin xil lakila mei lamal pe met Hi nggo neketen nae e Iesu Kristo kestang e taxo rae na Siu xil ti
Melele xa Pol xal Banabas ludi tamu e taon te hal Antiok, rut moletin xil langgo provins te hal Sudea lamei tengan lasao ni Kristin xil. E melele xa lamei, di lapispisi mi Kristin xil te hal Antiok labit, “Rae xil na Mosis biteni bit Hi misakras vateh meulien e xamim xosxa munave vexahu ti.” Melele xa Pol xal Banabas lulonge mak, xalu lungor pupu del xil usil rin ak. Misak ni, Kristin xil te hal Antiok labosei Pol, Banabas, del rute sav xil mun tengan lihe Serusalem e ha lisep tetavoe usil rin te vexahu itel eloheoh xil e elda xil te Sias. Melele xa ngan xil te sias te hal Antiok lasil xil e di lakakao laba, lasao ni Kristin xil e rute xil vus e tan te hal Ponisia del provins te hal Sameria. E melele xa lapus xil, labit mesen ni mi xil tetep iaxa moletin hao xa latave Siu ti di latehiles meulien nae e mei laling neketen nae e Iesu. Longeongen ak misak ni Kristin xil ngasen ak labesi pupu ni xil.
Melele xa laduxoh Serusalem, eloheoh xil, elda xil, e moletin sav xil mun te sias langgur pilei xil. Di, Pol xal Banabas lutumul usil holesok xil vus xa Hi tepol ni mi ngan xil xa latave Siu ti texo xalu. E melele xa xalu di tamu lusepin, rut Farasi xil xa mei latehe Kristin xil lasoh e labiteni labit, “Xosxa ngan xil xa latave Siu ti iexil bei tengan mei lamos e xir, bos xa xil mun lihe vexahu e lilong xat rae xil na Mosis.”
Di, eloheoh xil del elda xil mei ladotan vituei e kaonsel tei tengan lalepis rin te vexahu ak del rin te rae xil na Mosis mun. Lasep tetavoe usili be nousav. Di, Pita misoh e biteni mi xil bit, “Tuxoli xil, xamim vus mukila xa, tetiamu, Hi tehosei nou ra xamim tengan ha nihithiten longeongen hos usil Iesu mi ngan xil xa latave Siu ti tengan lilonge e liling neketen nae en. E Hi, xa mikil vuol ni nenemien na moletin xil, tepisen ni xa xi temaen ngan xil ak xa latave Siu ti mei labe moletin nan xil melele xa tesa Ninin Eo mi xil texoni ngan xa tesa ni mi xir. Naha xa Hi di pol ni mi xil pipin tang ni naha xa tepol ni mi xir. Nggoni xir, xi mikas moten meulien nae ra tesaen vengan xa laling neketen nae e Iesu. 10 ?Ma taxeak, veneh ma di musak pis Hi melele xa mubit muling rae na Siu xil mei vameas xat vatuvu ngan xil latave Siu ti? Vengan rae xil ak lameas pupu, e xir del avu nar xil tetiamu rasakras rapoe. 11 !Rinapol ni ti namak! Xir xa raling neketen nar e Iesu, di rake reitin xa rihur meulien sal ixo eheien hos nan kestang. Ma xil mun imak tang.”
12 Melele xa Pita misa sepinien xil ak bus, ngan xil vus te kaonsel ak ladit votei e lamaen Banabas xal Pol lutumul usil merekel xil e holesok xil xa tellep xa Hi tepol ni texo xalu mi moletin xil xa latave Siu ti. 13 E melele xa xalu lusepin bus, vat na elda xil te sias, hisen Temis, mea e misepin mi xil bit, “Tuxoli xil, muteong ni nou. 14 Saemon Pita misep kila ngamu tetep iaxa Hi tepisen eheien nan tetiamu mi ngan xil xa latave Siu ti e teleh rerat rute e xil tengan mei lihe moletin nan xil e ti lipet rat hisen. 15 Sepinien na Saemon Pita nggoni sepinien xa Hi tehit lelen ni texo provet xil tetiamu tehit,
16  ‘Itutou ni holesok xil ak, inou nitilomun
e nipol ni vatimol na suv toto Deved isoh rilomun.
Reitin li, neta sav xa vatimol nan temot, inou nipol ni isoh ixeih mu.*
17  Nipol ni imak tengan moletin sav xil te ut etan likila limei visal nou ixo en.
Reitin, ngan xil xa latave Siu ti xa natehosei xil labe navan, xil limei visal nou.
18  Ngan ak be sepinien navan xa nabe Hi Suv xa natehit mesen ni nousav temei.’ ” (Amos 9:11-12)
19 Di, elda Temis biteni mun bit, “Ngan ak be nenemien navan. Nanemi nabit bos xa rinapol ni ti naxeih pupu mi ngan xil xa latave Siu ti xa di lasa meulien nae xil mi Hi. !E‑e! 20 E bos xa risa uvei iha mi xil, e risep xol xil tengan linaxa ti anien xil xa latesa ni tehe sanien eo teha mi nanao xil vengan xa ngan ak tamese ti pe met Hi. Linaxa ti ra, mu hisi te vongoro xil xa lasar xoteh huraexil tang e latnatei xoteh huraexil ti tengan ra valeh rani. E xil linapat ti natel atou mu tiramue sav xil xa latateli ti vatel xil. 21 Momal tengan lihusil xat rae xil ak vengan xa e taon xil vus xa Siu xil ladi en, di lapispisi ni rae xil ak na Mosis mi xil. Vengan xa, tetiamu bemei duxoh xosali, e Sabat xil vus, moletin xil di lalong kil rae xil na Mosis melele xa di labuli e nim te pispisienxil.”
Vat xil te Sias labit mesen ni xa ngan xil xa latave Siu ti linahusil rae xil na Siu xil ti tengan mei lave moletin xil na Hi
22 Di, ngan xil vus te sias te hal Serusalem lamaen ni tengan eloheoh xil e elda xil lihosei rut moletin nae xil tengan lisil xil lihe taon te hal Antiok itel xat Pol xal Banabas. Ma labosei vat lu te Sias tengan laliha, hisealu Saelas del Sudas (xa hisen tei mun Barsabas). 23 E lasa uvei ak mi xil tengan lihuri liha. Uvei ak biteni mak bit,
“Xamem, eloheoh xil del elda xil, mabit mavit bos makoe mi xamim, tua namem xil xa mutave Siu ti xa mudi taon te hal Antiok, e rute sav xil e provins te hal Siria e provins te hal Selisia.
24 “Malongeong ni xa rut moletin namem xil latehat e latesa sepinien tei xa tepol ni lemim temalili e nenemien namim tenata kat ti. Xamem matnasa ti sepinien tova mi xil tengan lavat laviteni mi xamim vamak. 25 E xamem matetotan vituei e matemei e nenemien tei takes. Matehosei moletin lu e di masil xalu lubat tengan lalihit mesen nenemien namem usil rin namim mi xamim. Xalu di luka vituei del xat Banabas xal Pol xa lube tua hos nar. 26 Ngan xalu ak, sangas meulien nalu tekesae ve polien na Iesu Kristo, Suv nar. 27 Ma masil Sudas xal Saelas lubat. Xalu lalihit rat sepinien xil taxa momal ni ngan xa madisi xiak. 28 Ninin Eo bit bos tengan nasa ti mun rae xil mi xamim, ma xamem mun mamae en tengan munasa ti mun rae xil xa meas nati xat vatuvumim. E muhusil kes ni hisit rae xil xa latellep xiak: 29 munaxa ti anien xil xa latesa ni tehe sanien eo teha mi nanao xil; munaxa ti ra; munaxa hisi te vongoro xil xa ra di tamu en; munaxa ti mun vongoro xil xa latesar xoteh huraexil tang e latnatei xoteh huraexil ti tengan ra valeh rani; e munapat ti natel atou mu tiramue sav xil xa mutateli ti vatel xil. Xosxa muhusil kuh rae xil ak, ma ihos pupu mi xamim.
“Ngan ak be hoxalit sepinien namem. Bos mahis mi xamim vus.”
30 Ma sias te hal Serusalem lasil Sudas, Saelas, Pol del Banabas latobe Antiok. Melele xa laduxoh rute ak, lakes viton Kristin xil vus e lasa uvei ak mi xil. 31 Melele xa moletin xil labuli, labesi xil himetu ve sepinien te selxatien xil xa di en. 32 Sudas xal Saelas lube provet, e lusepin teviei del xil. Lupet rat nenemien nae e lusak ni xil lasoh nggeih mu e neketen nae. 33 Sudas xal Saelas ludi vituei del Kristin xil te hal Antiok be nousav vuteili. E melele xa lubit laloha rilomun e Serusalem, Kristin xil lasil xalu del xat tomat na Hi tengan laltilomun lalihe visal ngan xil xa latesil xalu lutemei. 34 E Saelas bit ita tamu visal xil.
35 E Pol xal Banabas ludi nousav vuteili e Antiok. E melele xa ludi tamu e rute ak, xalu del moletin sav xil holu mun di lapispisi mi moletin xil xa e di lasetu ni sepinien na Suv mi xil.
Pol xal Banabas luseti xalu
36 Melengien holu mei mitavi, e vatei, Pol biteni mi Banabas bit, “Bos xa ralitilomun ralihe taon xil xa ratehithiten sepinien usil Suv Iesu en, e ha ralisao ni ngan xil xa di laling neketen nae e Iesu e ralipus ti xa ladi midep.” 37 Banabas mae en, e bit bos xa lalihur Sion Mak ihe xatel. 38 E Pol minemi xa tamal ti tengan lalihuri, vengan xa, tetiamu, melele xa tehusil xat xalu lattehe taon te hal Pampilia, Sion Mak tehiles nenemien nan e testokovein polien nan xa tepol ni tetel xalu teta nga. Di, telesae reling xalu e tetilomun tehe tim san e Serusalem. 39 Ngongoren na Pol xal Banabas mei nggeih e misak ni luseti xalu. Ma Banabas nggur Sion Mak ba lubut e tuturil tei lube aelan te hal Saepras. 40 E Pol bosei Saelas tengan ihe xalu. Di, Kristin xil lasis ve xalu tengan Hi Suv te eheien hos ilaxat kuh polien nalu. 41 Di, Pol xalu ba di lukapis e provins te hal Siria e Silisia e di lusao ni Kristin xil e sias xil. E lusak ni xil mei lasoh nggeih mu e neketen nae.
15:1 Kal 5:2; Lev 12:3 15:2 Pol 11:30; Kal 2:1 15:4 Pol 14:27; 15:12 15:7 Pol 2:4; 10:1-44; 11:15 15:9 Pol 10:34-35 15:10 Pol 15:19; Kal 5:1 15:11 Kal 2:16; Efes 2:5-8 15:12 Pol 14:27; 15:4 15:14 Pol 15:7-9; Luk 1:68 * 15:16 Vatimol na suv toto Deved di misep usil Iesu, xa Hi tesak ni temea rilomun ra maten. E Hi tesak ni Iesu mei be suv toto na moletin xil ngasen, Siu xil e ngan xil mun xa latave Siu ti. 15:18 Aes 45:21 15:19 Pol 15:10 15:20 Sen 9:4; Lev 3:17; 17:10-14 15:21 Pol 13:15 15:24 Pol 15:1 15:28 Mat 23:4 15:29 Sen 9:4; Lev 3:17; 17:10-14 15:32 Pol 11:27; 13:1; 14:22; 18:23 15:37 Pol 12:12,25 15:38 Pol 13:13; Kol 4:10 15:39 Pol 4:36; 13:4 15:40 Pol 14:26