16
Iesu mea rilomun ra maten
Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Sion 20:1-10
Melele xa eai ba minu e Sabat bus, Meri te hal Makdela, Meri nine Sioses xal Temis, xatel Salome latoba latnggal vokon tatei xil tengan ha latitehi iha xat tiei na Iesu.
Di, e Sande makoe roroh, melele xa ut di milan vuteili, atou xatel ak latkakao latoba tengan latosao ni vangihat te tehinen na Iesu. E melele xa di latoba, di latsis xatel latobit, “?Visi iaxa itivin rat hat xa mahulong xa dakoe xol puiteh te vangihat?” E melele xa latomei sangas, latketeh ba e latpus hat xa mahulong xiak, ladivin rati ngamu be reling puiteh. E melele xa latbe vangite, uliatel mikan pupu vengan xa latpus horam maxoe tei dotan de riatel metu, e eising nan xil mieh xa mieh.
Xi biteni mi xatel bit, “Ulimitel nakan ti. Nakila xa di mutlang ni Iesu te hal Nasaret, xa lateti xati tete eivave. Xi tara ti mun inggak. Xi mea rilomun tuei ra maten. Toketeh topus ti rute xa lateling tiei nan teta en. Ma taxeak, mutiha muthit mesen ni mi moletin nan xil, e mutihit xati mi Pita mak mutihit, ‘Iesu itiamu ni xamim ha ite provins te hal Kaleli. Xamim ha mupusi e rute ak ixoni ngan taxa tehiteni tuei mi xamim.’ ”
Ma atou xatel ak latobe reling vangihat e latoloh temanon latoba vengan xa uliatel mikan pupu e tineatel mulul. E vengan xa uliatel mikan mak, melele xa latoba latbe vut, ma latasepin ti mi moletin tova.*
E rut vanuvei te Mak, 16:9-20 tovuol en
Iesu pisen xi mi Meri te hal Makdela
Mat 28:9-10; Sion 20:11-18
E makoe roroh e Sande, melele xa Iesu mea rilomun ra maten, xi mistal kokot mi Meri te hal Makdela, ngan xa tehol rerat ninin tesa lu e he sav (7) latehe relingi. 10 Di, Meri ba bit mesen ni mi moletin xil na Iesu xa di ladang e di lamuis. 11 E melele xa lalonge xa Meri bit pus Iesu xa mea rilomun ra maten, xil latake reitin ti en.
Iesu mistal mi moletin nan lu xa di lunggusil suse lube Emeas
Luk 24:13-35
12 Dutou ni, Iesu ba mistal mi moletin nan lu e melele xa di lukakao lube reling taon te hal Serusalem. E lutapus kil ti vengan xa valnaon biles. 13 E melele xa ludilomun e lubit rati mi rut moletin na Iesu xil mun, xil latake reitin ti en.
Iesu mei mistal mi moletin nan xil
Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Sion 20:19-23; Pol 1:6-8
14 Di, Iesu mei mistal mi moletin tei e le tei (11) nan e melele xa xil ladotan e di langganien, e bul xat xil vengan xa vatixil nggeih pupu. Reitin, bul xat xil vengan xa neketen nae tapin ti e latake reitin ti e sepinien na ngan xil xa latehiteni xa latepusi temea rilomun ra maten.
15 Di, Iesu biteni mi xil bit, “Ha muhe rute xil vus e ut etan e muhithiten longeongen hos na Hi mi moletin xil vus. 16 Ngan xil vus xa laling neketen nae en e ba labaptaes ni xil tengan vapisen reitinen te neketen nae, ma Hi iteh meulien e xil. E ngan xil xa lataneket ti, ma Hi ihit rati xa xil lapin tengan lihur longpangasien ve tesaen nae xil. 17 E ngan xil xa laneket e nou likila lipol ni merekel xil xa lamak: e hisok, lihol rerat ninin tesa xil, e lisepin ni sepinien hu xil xa latnakil ti mu tetiamu. 18 Tave ti neta xa xil lileh tetal xil mu limu hangan, linamonout ti. E xosxa xil liling hexil e ngan xil xa lamesei, ma lital rat xil ra mesien nae e xil mei lihos rilomun.”
Iesu be ut nesao
Luk 24:50-53; Pol 1:9-11
19 Melele xa Suv Iesu bit sepinien ak bus, e xil dit tamu lapusi, Hi nggur rat Iesu be ut nesao, e ba dotan de ri metu na Hi.
20 E eloheoh nan xil, laba e labithiten longeongen hos na Hi e rute xil vus. E Suv Iesu dutou ni xil e misak ni merekel xil di mistal. Merekel xil ak lasak ni moletin xil mei lake reitin e sepinien nae.
 
Ngan ak be hoxalite te longeongen hos usil Iesu Kristo xa Mak tetisi. Reitin.
16:5 Rev 7:9,13 16:7 Mat 26:32; Mak 14:28 * 16:8 Rut vanuvei matu xil te Mak be bus tak e vas 8. E rut vanuvei matu xil lasorin sepinien ak xa nggoni Mat 28:9-10 e Sion 20:11-18 xa bit, “Xatel lattemanon latoba e latobit mesen naha xa latpusi e latlonge mi Pita del ngan xil xa ladi visali. E dutou sung, Iesu misil rerat moletin nan xil tengan ha lihe rin xil vus te ut etan, e ti lihithiten longeongen hos xa be eo e misakras vavus. Longeongen hos ak di miteh meulien e ngan xil xa laling neketen en tengan ti lihur meulien sal ixo en.” 16:16 Pol 2:38; 16:31,33 16:17 Pol 8:7; 16:18; 2:4,11; 10:46; 19:6; 1Kor 2:2-4 16:18 Luk 10:19; Pol 28:3-6; 4:30; 5:16; 8:7; Tem 5:14-15 16:19 2King 2:11; Pol 1:9-11; 1Tim 3:16; Sam 110:1; Mat 22:14; 26:64; Mak 12:36; 14:62; Luk 20:42; 22:69; Pol 2:33,34; 5:31; 7:55,56; Rom 8:34; Efes 1:20; Kol 3:1; Hib 1:3,13; 8:1; 10:12; 12:2; 1Pit 3:22 16:20 Pol 14:3; Hib 2:3-4