3
Momalen xa be reitin pe met Hi nggo suse te neketen
Misak ni, tuxoli e hinoxoli xil, neta sav xa naha imei, muhesi xamim vengan xa di mubisti del Suv. Taxeih ti minou tengan nasel xat rilomun ni xamim usil holesok xil ak, vengan nakila xa di misikoe xol kuh meulien namim.
Muketeh kuhi ve titsa te luvosen xil xa lasa langgoni kuli reran xil. Moletin xil ak latamese ti pe met Hi. Xil di labiteni xa moletin itihi purun rut tenben ixo sexien te vexahu tengan mei ihe moletin xati na Hi. E xir rataling nenesien nar ti e sexien xil xa di lapol ni e tenbe moletin tang nggot hale tengan vapol ni moletin tei mei vahe moletin xati na Hi. E‑e, xir ranggur vexahu xa be reitin nggo tinexir, vengan xa di ramot mi Hi nggo Ninin Eo nan e rabesi xir vengan xa di rabisti del xat Iesu Kristo.
Xosxa ieok bei, inou mun nikila niling nenesien navan e holesok xil xa mak xa moletin xil di lapol ni del tenbexil. Reitin, xosxa moletin tei di minemi bit xi mikila valing nenesien nan e neta xil xa xi di pol ni del tenben tengan vasak ni mei vamal pe met Hi, inou natepol ni mak mu teli. Vengan inou natehe vexahu melele xa melengien navan tehe tol e he sav (8).* Melele xa latepes inou, natehe ngan Isrel tei ngamu e nanggo vatimol xa mahulong na Bensamin. Reitin xa nabe Hibru xati. E rin te rae xil na Siu xil, inou nabe Farasi tei xa natehusil xati texeih. E vengan xa ieok tehei pupu tengan nasak ni mosav xil mun ti lavusil rae xil ak, natesa pangasien xil holu mi ngan xil te Sias na Iesu Kristo. Natepol ni temak vengan xa natenemi natehit di lasak pisi tengan lasak ni rae xil na Hi vakesae. Ma xosxa inou nakila mei namal pe met Hi vaxo rin xa di nanggusil xat kuh rae nan xil ak, ma moletin tovuol mikila vakamet neta tova xa vasa vaha xat rin navan.
E neta sav xa holesok xil vus xa natepol ni tetiamu tengan navusil kuh rae xil na Hi latehe holu pupu, melele xa mei nabisti del Iesu Kristo, napus kila xa holesok xil ak be neta sav tang. E tave holesok xil ak ti kestang. Inou nanemi xa holesok xil vus e meulien navan tehe neta sav tang. Vengan melele xa mei natekil Iesu Kristo, natepus kila xa xi be eilep mak mu mili holesok sav xil vus. Misak ni, tengan nihusil xati, di naso rerat holesok sav xil vus e meulien navan ba nggoni tisok tang tengan nikila nihusil kes ni Iesu Kristo ixeih mak mu. Reitin, ieok bei mak mu tengan Hi ipus kila xa di nabisti del Iesu, e natamei ti namal pe meten vaxo longxatien navan e rae nan xil. E‑e, taxeak namal pe meten vengan xa neketen navan de Iesu Kristo. Reitin, Hi di misa momalen mi ngan xil kestang xa di laling neketen nae e Iesu Kristo. 10 Inou ieok bei pupu tengan nakil ti mu Iesu Kristo e nakil kuh xeihen na Hi e meulien navan. Ngan ak be xeihen xa Hi tepisen ni e melele xa tesak ni Iesu Kristo temea rilomun ra maten. E ieok bei mun xa namur rut longpangasien vaxoni ngan xa xi tehuri, neta sav xosxa nimat ixoni. 11 Vengan xosxa imak, ma nikila nihur naha xa nateling nenesien navan en, xa inou mun nimea rilomun ra maten.
Selxatien tengan ti riloh ixeih e rihur huit neketen nar
12 E nataviteni ti xa namal tuei mu natehur sen huit neketen navan ngamu. E‑e. Di nasak pisi tengan niloh ixeih mak mu tengan huite ak mei ihe navan, vengan Iesu Kristo tepol texeih tengan vahur nou name nan. 13 Tuxoli e hinoxoli xil, nakila xa natahur sen huit neketen navan ti mu. E di napol ni neta tei, ieok di bovorong ni naha xa di pe touk, e di naloh nggeih tengan namur naha xa di diamu ni nou. 14 Reitin, di naloh nggeih tengan nituxoh hoxalit lohen te neketen navan e nihur huite teni. Huit neketen ak be tengan nihe ut nesao reitin vengan xa Hi tekes inou mei nabisti del Iesu Kristo.
15 Xir vus xa ramatu ngamu e neketen nar, ti rihur hisit nenemien xa natesep usili nesao. E xosxa rute e xamim langgur nenemien sav, ma Hi ipol ni xil mei lipus kil kuh reitinen teni. 16 E ngan xa be eilep mak mu iaxa ti rihusil xat reitinen xa Hi tepisen ni ngamu mi xir.
17 Tuxoli e hinoxoli xil, xamim vus ti muhusil xat sexien e nenemien navan xil. E muhusil xat ngan xil mun xa mupusi xa sexien nae nggoni sexien namem. 18 Vengan xa, nggoni ngan xa natehiteni mi xamim melele holu ngamu, e di nabiteni mun del simetok, sexien na moletin xil holu di pisen ni xa labe elu mi longeongen hos usil maten na Iesu Kristo e eivave. 19 E Hi ihu lelen xil vengan xa di langgusil xat kes ni naha xa tenbexil di iexil bei nggoni ngan xa be hi nae, e holesok xil xa momal tengan lihe unoun ven, xil di lasep koai ven sung. Reitin, xil di lanem usil holesok xil te ut etan tang. 20 E xir, rabe hortan xil te ut nesao. E di radatil moletin te teh meulien en nar xa ixo ut nesao imei, ngan ak be Suv Iesu Kristo. 21 E melele nen ak, Iesu ihiles tenbexir te ut etan xa memel tang, e ipol ni xil mei lixoni tenben hos te ut nesao xa minehinen te xeihen nan da en. E ipol ni imak itel hisit xeihen nan xa di pol ni holesok xil vus mei ladi pe hen.
3:1 Plp 2:18; 4:4 3:2 Sam 22:16,20; Rev 22:15 3:3 Rom 2:29 3:4 2Kor 11:18 * 3:5 Sen 17:1-27 di biteni xa Hi tesemae ni Ebraham e horamue xil vus te vatimol nan tengan lihe vexahu melele xa melengien nae xil ihe tol e he sav (8) tengan vapisen hitxatien te xeih nan dela. 3:5 Luk 1:59; 2:21; 2Kor 11:22; Pol 23:6; 26:5 3:6 Pol 9:1-2 3:6 Pol 8:3; 22:4; 26:9-11 3:7 Mat 13:44,46; Luk 14:33 3:9 Rom 3:21-22 3:10 Rom 6:3-5; 8:17; Kal 6:17 3:11 Pol 4:2; Rev 20:5-6 3:12 1Tim 6:12,19; Pol 9:5-6 3:14 1Kor 9:24 3:15 Mat 5:48; 1Kor 2:6 3:16 Kal 6:16 3:17 1Kor 4:16; 11:1; 1Tes 1:7; 1Pit 5:3 3:18 1Kor 1:23; Kal 6:12 3:19 Rom 16:18; 8:5-6 3:20 Efes 2:6,19; Hib 12:22 3:21 Rom 8:29; 1Kor 15:43-53; 15:28