14
Ngan xa nggoni sulut sipsip te sanien eo misoh de Vathu Saeon del moletin nan xil
Di, naketeh ba, e napusi xa ngan xa nggoni sulut sipsip di misoh de Vathu Saeon. E ngan xil xa di lasoh dela labe taosen handred tei hanutap lu e hat mun (144,000). Ngan xil ak langgur simeleleen de valnaoxil xa latetis his ngan xa nggoni sulut sipsip del his Tamen di en. Di, nalong rae tei nggo ut nesao xa misel nggeih nggoni melele xa tahe xil di lamavul xat hat xil, mu nggoni melele xa veta mirum nggeih. E tangalen teni bos nggoni melele xa moletin xil lapilei ni harp nae xil. Moletin taosen tei hanutap lu e hat mun (144,000) lamea lasoh pe met ngan xil xa ladi e ut nesao: ngan xa di dotan e von xeihen nan, neta hat (4) xa lameul ladi, del elda xil mun. Melele xa lasoh mak, di lakikei ni sisien hu tei xa be na moletin handred tei hanutap lu e hat mun (144,000) kestang xa Hi teteh meulien e xil ra ut etan. Moletin sav xil lasakras lakikei ni. Ngan xil ak lamese tevi e latnapat ti vatel atou xil. Reitin, xil lapol ni nenemien nae tengan lihusil xat Hi kestang e linavituei ti natel atou tova. Langgusil xat ngan xa nggoni sulut sipsip te sanien eo e rute xil vus xa xi diamu ni xil en. Hi texal rat xil ra moletin sav xil te ut etan del re Iesu tengan mei lisoh pe met Hi e pe met ngan xa nggoni sulut sipsip tengan mei lixoni sanien eo te anien hu te naho xa iha mi xalu. E meulien nae, latnaluvos ti moletin e sexien nae xil temese tevi.
Masxaxa tol latsa selxatien ba mi moletin xil te ut etan
Di, napus masxaxa tei xa di mingga e tilang hat. Xi nggur longeongen hos xa da vehakut e di bithiteni mi moletin xil vus te ut etan: ngan xil te vatimol xil vus, ngan xil te sepinien xil vus, ngan xil te kantri xil vus, e mi hisit moletin xil vus mun. Xi di mikei be nesao bit, “!Mumerere ni Hi e mupet rat hisen xa be eilep mak mu! Vengan melengien di bemei tengan xi mei ilepis rin na moletin xil vus. !Ma mumei mumot mi Hi xa tepeas ni ut nesao, ut etan, tas e oeisal xil vus!”
Dutou ni ngan ak, masxaxa xa be lu nen mingga e tilang hat e mikei bit, “!Taon xa mahulong xa lakesi ni Babilon* mikiri lel! Hi misa pangasien te ekaten nan mi moletin xil teni vengan lasak ni moletin te kantri xil vus tengan lastokovein sexien hos xil e langgusil sexien tesa xil nggoni sexien na hoeaso tei xa misa uaen mi moletin ngan tengan vapol vasa vatela.”
Dutou ni ngan ak, masxaxa xa be tol e xatel mingga e tilang hat nggusil ngan xalu xa lutetiamu, e xi mikei be nesao bit, “Xamim xa di mumot mi vongoro tesa xa diamu e mi nanao nan, e munggur simeleleen nan di e valnaomim mu e hemim, 10 xamim vari ti muhur pangasien te ekaten na Hi xa ixeih xa ixeih pupu. Hi iso xamim muhe upang te xeih e mulong pangas xamim en pe met masxaxa eo xil e pe met ngan xa nggoni sulut sipsip. 11 Reitin, xamim xa mumot mi vongoro tesa e nanao nan e munggur simeleleen te hisen, upang itit ni ngan taxa ti ia xamim iha vuma … hoxalite teni ihe tovuol e eas teni mun navus ti vatova.”
12 Mak, ma di nasel xat moletin xil na Hi xa lalong xat rae nan xil e di langgusil xat Iesu, bos xa lixulehi lisoh ixeih e neketen nae.
13 Di, nalong rae tei nggo ut nesao xa bit, “Utis sepinien ak: Xosali iha, tuxolxatien iti mi ngan xil xa limat ve neketen nae e Suv Iesu.”
Ninin bit rilomun ni bit, “Reitin li. Xil lingel kuhi ra polien te xeih nae, e lihur huite xa ihos ve polien hos xil xa latepol ni.”
Iesu di milepis rin na moletin xil
14 Di, naketeh ba, e napus momah tei xa mieh. E moletin tei di dotan en xa napusi nggoni Nat Moletin xa tenben nggoni moletin tei xa nggo ut nesao. E vatin, vatluvoluv te lelaxatien xa be gol da en, e hen, xi di nggur xat huknaef tei xa mikan. 15 Di, masxaxa teimun mistal nggo Nim Eo e mikei nggeih ba mi ngan xa dotan de momah bit, “Uhur xat huknaef nam e upol itela, vengan xosali be melengien xa holesok xil vus te ut etan men kuhi, e melele ak pipin tengan uleh viton moletin xil teni e ulepis rin nae.” 16 Di, ngan xa di dotan de momah mikuvun huknaef nan be ut etan, e mileh viton holesok xil vus xa ladi en.
17 Di, napus masxaxa teimun mistal nggo Nim Eo te ut nesao, e xi mun nggur xat huknaef tei xa mikan. 18 Di, masxaxa teimun nggo visal hor te vokon eo, ngan xa di milaxat upang teni. Xi mikei nggeih ba mi masxaxa xa nggur xat huknaef xa mikan bit, “Moletin xil te ut etan mei lamen kuhi ve lepisien. Langgoni huite te urvatiei te grep melele xa lamen kuhi tengan lata rat xil. Ma uhur xat huknaef nam e uta rat moletin xil ak imak.” 19 Misak ni, napusi xa masxaxa mikuvun huknaef nan e ut etan, e da rat huit grep xil ra vatite. Di, mileh viton xil e miso xil labe rute xa labekisi tengan sute vahe relingi xa be von pangasien te ekaten na Hi. 20 E huit grep xa be moletin xil ak, labekis xil tengan sute vahe reling xil e hale te taon te hal Serusalem. E ra nae mileh nggoni oeisal xa teviei duxoh kilomita handred tol (300 km) e huinep teni sangas duxoh mita lu (2 m).
14:1 Rev 7:4; 14:3; Esek 9:4; Rev 3:12; 7:3 14:2 Esek 1:24; 43:2; Rev 1:15; 19:6 14:3 Sam 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; Aes 42:10; Rev 5:9; 7:4; 14:1 14:5 Sam 32:2; Aes 53:9; Sef 3:13 14:7 Eks 20:11; Sam 146:6 * 14:8 Babilon be sepinien xuxus usil taon xa mahulong te hal Rom xa vatit kavmen xil ladi en. 14:8 Aes 21:9; Ser 51:8; Rev 18:2; Ser 51:7; Rev 17:2; 18:3 14:9 Rev 13:12-17; 14:11; 16:2; 19:20; 13:17; 20:4; Sam 75:8; Aes 51:17,22; Ser 25:15; Rev 15:7; 16:19; Sen 19:24; Sam 11:6; Esek 38:22; Rev 20:10; 21:18 14:11 Aes 34:10; Rev 19:3; 13:12-17; 14:9; 16:2; 19:20; 20:4 14:13 Hib 4:10 14:14 Nat Moletin be ngan xa Dan 7:13 del Dan 10:5 di misep usili xa isak ni lelaxatien na Hi mei istal. 14:14 Dan 7:13 14:15 Soel 3:13; Mat 13:39-40 14:19 Aes 63:3; Rev 19:15