17
Hi milepis rin na hoeaso Babilon*
Di, tei e masxaxa lu e he sav (7) xa latepo pesin lu e he sav (7) bemei visal nou e bit, “Amei, nipisen ni minuk itep iaxa Hi ilepis rin na hoeaso xa eilep. Xi be taon tei xa eilep xa lakili ni de visal oeisal xil holu. Suv toto xil te ut etan latepol ni sexien tesa tetela, e moletin xil te ut etan mun latehur sexien te hoeasoen nan texoni ngan xa lamu uaen man teha vuma … mei latetalang ni.”
Melele xa misepin minou bus. Ninin Eo mei mise xat inou, e masxaxa ak nggur nou nabe uruvuol tei. E rute ak, napus atou tei xa di dotan e vongoro tesa xa diamu. Tenben pipili, e vatin be lu e he sav (7) xa hon xil he xalu (10) ladi e xil. E ladis his tellep xil xa lakan ni ra Hi mei labe nan mikapis xol tenben. Atou nen ak mising ni eising na eilep xil xa be pepol e pipili. Misoxolen gol, hat tehos xil xa laminehin kuhi, del valit vatiei xil te tas xa bos. Di hen, xi di nggur xat kap tei xa be gol xa polu ni holesok xil xa mumu e be muis, xa labe huit hoeasoen nan xil. E valnaon, ladis his xuxus tei xa koute teni mak, “Ngan ak Babilon xa eilep, nine hoeaso xil vus e vatit sexien tesa xil te ut etan.” Atou nen ak di misak ni moletin sav xil di lamu vin moletin xil na Hi e ngan xil xa di labithiten reitinen usil Iesu. E napusi xa atou ak mitalang ni rexil nggoni ngan xa mitalang ni uaen. E melele xa napusi, natemanin pupu ni.
E masxaxa misis nou bit, “?Otemanin veneh? Inou nihit lelen koute te nenemien xuxus usil atou ak itel vongoro ak xa xi di dotan en xa vatin lu e he sav (7) xa hon he xalu (10) da en. Vongoro xa opusi, xi teta tetiamu, tara ti mun xosali ak, e nave nousav ti, ti imea reling Vangavul xa hoxalite teni tovuol. Ti, litela iha e lihu vini. Moletin xil te ut etan xa hisexil latnatisi ti vati e Vanuvei te Meulien tetiamu e melele xa Hi tepeas ni ut etan, xil litemanin ni vongoro ak. Reitin, xil litemanin melele xa lipusi xa vongoro ak teta tetiamu, tara ti mun xosali, e imei istal mun e melele xa ti imei.
“Koute te metuveen ak mei imese kuhi mi ngan xil xa nenemien te metisouen di e xil. Vatin lu e he sav (7) na vongoro ak be vathu lu e he sav xa atou ak di dotan en. Vatin lu e he sav (7) ak, koute teimun be suv toto lu e he sav (7). 10 Suv toto lim (5) e xil lakesae ngamu, tei di milaxat ut xosali, e ngan xa be kor e xil, xi tamei ti mu. Melele xa imei, Hi imaen ni ilaxat ut nave nousav ti. 11 E rin te vongoro tesa, ngan xa teta tetiamu e tara ti mun xosali, xi mun be suv toto xa be tol e he sav (8) e xil. E suv toto ak be tei e suv toto lu e he sav (7) tetiamu, e Hi itela iha e ihu vini.
12 “Hon he xalu (10) xa opusi, xil labe suv toto xil xa latahur ti mu lelaxatien nae. Xil lihur xeihen te lelaxatien nae te haoa tei takes tengan lilaxat ut xil te ut etan itel vongoro tesa. 13 Suv toto he xalu (10) nen ak, nenemien nae ihe tei takes tengan limaen xeihen te lelaxatien nae mi vongoro tesa. 14 Xil ha livae itel ngan xa nggoni sulut sipsip te sanien eo itel ngan xil xa mikes xil e bosei xil tengan lihusili vehakut. Xi ihas tan ni vongoro tesa ak itel ngan xil xa di langgusili. Ihas tan ni xil vengan xa xi be Suv Toto xa mili sen suv toto sav xil, e xi be Vat mili sen vat sav xil.”
15 Masxaxa biteni mun minou bit, “Oeisal xil xa opus atou xa be hoeaso di dotan en, xil labe vole usil moletin xil xa langgo hisit moletin savsav xil, langgo vatimol savsav xil, langgo kantri savsav xil, e langgo sepinien savsav xil te ut etan. 16 Hon he xalu (10) del vongoro xa otepusi, xil mei iexil ti iat hoeaso ak. Xil mei lileh rerat holesok nan xil vus e listokovein ni ika hon tang iha. Reitin, xil lileh rerat sen holesok nan xil e lisa upang ia len ni. 17 Suv toto he xalu (10) nen ak, Hi miling nenemien nan di e xil tengan lisak ni sepinien nan mei istal ihe reitin ixo rin xa limaen xeihen te lelaxatien nae mi vongoro tesa ituxoh melele xa lipol ni imak mi atou ak. 18 Atou xa otepusi xiak, taxeak xi be taon xa eilep xa nggur xeihen te lelaxatien xa eilep mak mu e suv toto xil vus te ut etan ladi pe hen.”
* 17: Babilon be sepinien xuxus usil taon xa mahulong te hal Rom. 17:1 Ser 51:13; Rev 17:15 17:2 Aes 23:17; Ser 51:7; Rev 14:8; 18:3 17:3 Rev 13:1; 17:7-12 17:4 Esek 28:13; Rev 18:16; Ser 51:7 17:6 Rev 18:24; 19:2 17:8 Dan 7:3; Rev 11:7; 13:1; Eks 32:32,33; Sam 69:28; Dan 12:1; Plp 4:3; Rev 3:5; 13:8; 20:12,15; 21:27 17:9 Taon te hal Rom, latekili ni tetotan tete vathu lu e he sav (7). 17:12 Dan 7:24 17:14 Dut 10:17; Dan 2:47; 1Tim 6:15; Rev 19:16 17:16 Lev 21:9; Rev 18:8