6
Ngan xa nggoni sulut sipsip bul papas siil xil xa misak ni longpangasien xil lastal
Di, napus ngan xa nggoni sulut sipsip bul pas siil tei ra siil lu e he sav (7). Melele xa bul pasi, nalong tei e neta hat (4) xa lameul mikei del rae tei xa nggeih nggoni veta bit, “!Amei!” Melele xa naketeh ba, napus hos tei xa mieh. E ngan xa dotan en di nggur xat his te vaeen nan e vat luvoluv te lelaxatien de vatin. Kei miloh ba tengan vavae vatel ngan xil xa labe elu nan e vahas tan ni xil.
Di, ngan xa nggoni sulut sipsip bul pas siil xa be lu e xil. Melele xa bul pasi, nalong ngan xa be lu nen e neta hat (4) xa lameul mikei bit, “!Amei!” E napus hos tei mun xa pipili mei mistal. E ngan xa dotan en, lasa xeihen mini tengan vasak ni vaeen xil mei vastal e rute xil vus te ut etan tengan vasak ni moletin xil ha lihas vin xil mun tang. Misak ni, lasa tiei te vaeen mini xa mahulong pupu.
Di, ngan xa nggoni sulut sipsip bul pas siil xa be tol e xil. Melele xa bul pasi, nalong ngan xa be tol (3) nen e neta hat (4) xa lameul mikei bit, “!Amei!” Melele xa naketeh ba, napus hos teimun xa maluxoluk mei mistal. E ngan xa dotan en di po xat sikel tei de hen. Di, rae tei misel e nalonge nggoni ngan xa rae ak nggo hilaep te neta hat (4) xa lameul ladi. Rae ak biteni mi ngan xa de hos bit, “Uha usak ni anien ihe tamure e ut etan xa moletin ipol melengien tevi tei tengan ixal anien ihe hokorong tang. E onapurun urvatiei te olip mu grep xil ti xa lapol ni oel e uaen nggo huit xalu.”
Di, ngan xa nggoni sulut sipsip bul pas siil xa be hat (4) e xil. Melele xa bul pasi, nalong ngan xa be hat nen te neta hat (4) xa lameul ladi mikei bit, “!Amei!” E melele xa naketeh ba, napus hos tei xa kala teni misa nggoni neta xa mat tuei e bo. E ngan xa dotan en, hisen Maten, e teimun xa lakesi ni Hedis di nggusil xati. Nggo moletin xil vus te ut etan, Hi maen rat tatit moletin tei mi xalu tengan lalihas vin xil ixo vaeen, mu mae kekaten, mu mesien, mu vuran xil. E tatit moletin tol (3) kestang lalnatuxol xil ti.
Di, ngan xa nggoni sulut sipsip bul pas siil xa be lim e xil. Melele xa bul pasi, naketeh ba be pe hor te sanien eo, e napus nini moletin xil xa latehas vin xil vengan xa latehithiten sepinien na Hi e ulixil tenakan ti tengan lavit rati xa Iesu be Suv nae. 10 Xil lakei be nesao ba mi Hi labit “!Hi Suv te xeihen, obe eo e obe reitin! ?Vilieh vari mei ulepis rin na moletin xil te ut etan e usa rilomun ni pangasien mi ngan xil xa latehas vin xamem?”
11 Misak ni, mi xil kekes, Hi misa eising xa mieh e biteni mi xil bit, “Mungel vuteili mu. Vengan xa pupuluen xa nateling xati ve ngan xil xa limat ixoni xamim tavus ti mu. Nave nousav ti, moletin xil mei lihas vin moletin te polien sav xil navan xa labe tuemim e hinemim xil ve neketen nae.”
12  Di, napus ngan xa nggoni sulut sipsip bul pas siil xa be tei e he sav (6) e xil. Melele xa bul pasi, lul tei xa mahulong milil e ut etan. Eai taxan ti mun e ut xil vus mei maluxoluk nggoni eising te maten. Mem te aveti biles mei pili nggoni ra. 13 Hitu xil lakiri lamei e ut etan langgoni huit fik xil xa latamen ti mu e votiang te xeih tei mei mulul lelen xil lakiri labe tan. 14 Napus tilang hat mesel be rin lu, e lukalu ni xalu ba luduxoh hoxalite te xalu. Vathu xil vus e aelan xil vus mun, lamea reling vonexil. 15 Melele xa holesok xil ak mistal mak, moletin xil vus te ut etan lalesae labe vathu xil e langgus e vangihat xil mu seri hat xil xa mahulong: suv toto xil te ut etan del eilep sav xil, vat xil na moletin xil te vaeen del ngan xil mun xa langgur xeihen, ngan xil xa holesok nae holu del moletin votei xil mun, e ngan xil xa labe slev del ngan xil xa vexil mase. 16 Ve ulikanen nae, xil vus lakei be nesao ba mi vathu xil e mi vatihat xil labit, “!Mukiri mumei musoson xamem tengan ngan xa dotan de von xeihen te ut nesao napus ti mun xamem! !Musoson xamem ra ekaten na ngan xa nggoni sulut sipsip tengan napangei xamem ti! 17 ?Vengan xa melele te ekaten xa mahulong nalu di bemei li, visi vari ikila ihisu ni e imeul? Moletin tovuol.”
6:2 Sak 1:8; 6:3,6; Rev 19:11 6:4 Sak 1:8; 6:2 6:5 Sak 6:2,6 6:8 Rev 1:18 6:8 Ser 14:12; 15:3; Esek 5:12,17; 14:21; 33:27 6:10 Dut 32:43; 2King 9:7; Sam 79:10; Rev 19:2 6:11 Rev 3:5,18; 4:4; 7:9,13; 19:14 6:12 Aes 13:10; Esek 32:7,8; Soel 2:10; 3:15; Mat 24:29; Mak 13:24-25; Luk 21:25; Rev 8:12 6:12 Soel 2:31; Pol 2:20 6:13 Aes 34:4 6:14 Rev 16:20; 20:11 6:15 Aes 2:10,19,21; Ser 4:29 6:16 Hos 10:8; Luk 23:30; Rev 9:6; 1King 22:19; 2Kron 18:18; Sam 47:8; Aes 6:1; Esek 1:26-27; Rev 4:2,9; 5:1,7,13; 7:10,15; 19:4; 21:5 6:17 Soel 2:11; Neh 1:6; Mal 3:2