8
Ngan xa nggoni sulut sipsip bul pas siil xa be lu e he sav (7) e xil
Melele xa ngan xa nggoni sulut sipsip bul pas siil xa be lu e he sav (7) e xil, holesok xil vus xa ladi ut nesao ladit votei vuteili. Di, napus vatixar lu e he sav (7) na masxaxa xil xa, vehakut, di lasomal pe met Hi. E lasa amaru lu e he sav (7) mi xil.
Masxaxa teimun bemei e misoh visal hor te vokon eo. Xi nggur xat pesin tei xa lapol ni ni gol xa di ladin vokon eo xil en. Lasa vokon holu mini xa be sisen na moletin xil vus na Hi. Ma masxaxa ak milehi ba milingi di e hor te vokon eo xa lapol ni ni gol xa de sangas ni von xeihen na Hi. Xi po xat pesin ak e pisen ni mi Hi, e eas teni be nesao del sisen na moletin xil na Hi. Di, masxaxa nggur pesin ak e mise xati ni hatupang xil xa di tamu pili xa milehi ra hor teni. Di, mirang rati be ut etan. Ngan ak misak ni veta mirum, an bilahil, e lul milil nggeih.
Vatixar lu e he sav (7) na masxaxa xil labue xat xil tengan lavui amaru nae xil e vasak ni longpangasien xil mei vastal
Di, vatixar lu e he sav (7) na masxaxa xil labue xat xil tengan lavui amaru nae.
Melele xa vatixar xa be tei e xil bui amaru nan, saxut aes mikiri nggoni us e bemei e ut etan del upang xa ra di en. Nggo vatiei xil vus te ut etan, upang ak ngga tatit vatiei tei teni, e tatit vatiei lu kestang taxa len xil ti. E upang nen ak ngga len munae xil vus xa lameul ladi e ut etan.
Di, vatixar xa be lu e xil bui amaru nan. Melele xa bui, napus neta tei nggoni vathu tei xa mahulong xa upang di pili en xa laso ni be tas. Nggo holesok xil vus xa lameul ladi tas, tatite tei teni lalel, ma tatite lu teni kestang latalel ti. E nggo tuturil xil xa ladi e tas, tatit tuturil tei teni mei labe saxute xil tang, ma tatit tuturil lu teni kestang mei latave saxute ti.
10 Di, vatixar xa be tol (3) e xil bui amaru nan. Melele xa bui, hitu tei xa mahulong xa upang di pili en mot nggo tilang hat e bemei posou e tatite tei te oeisal e vangoei xil, ma tatite lu teni kestang tapurun xil ti. 11 His hitu ak be ‘Mikon’ e misak ni oei nen xil ak biles mei mikon e misa e moletin holu lalel vengan xa lamu oei xa mikon xiak.
12 Di, vatixar xa be hat (4) e xil bui amaru nan. Melele xa bui, neta tei mei posou e rin tei te meteneai e aveti, del tatit hitu tei mun. Ma rin lu te meteneai e aveti, del tatite lu te hitu xil kestang tapurun xil ti. Misak ni, xil latapili ti mun vaxoni tetiamu. Ma, e melengien xil vus, miehen teni minggan haoa tol e he sav (8) kestang, e haoa hat (4), miehen teni mei maluxoluk. E vongien xil vus mak tang, aveti mem haoa tol e he sav (8) kestang, e haoa hat (4), tamem ti.
13 Di, naketeh be nesao e napus vevaxum tei di ngga e mesavuol. Nalong raen xa mikei nggeih bit, “!Aue li! !Aue li! !O aue li! !Isa xa isa pupu mi ngan xil xa ladi e ut etan e melele xa vatixar xatel xa latdi tamu latihui amaru natel!”
8:3 Sam 141:2; Rev 5:8; 8:4; Eks 30:1-3; Rev 9:13 8:4 Sam 141:2; Rev 5:8; 8:3 8:5 Lev 16:12; Eks 19:16-19; Rev 4:5; 11:19; 16:18 8:7 Eks 9:23-25; Esek 38:22 8:8 Eks 7:20,21 8:11 Ser 9:15 8:12 Aes 13:10; Esek 32:7,8; Soel 2:10; 3:15; Mat 24:29; Mak 13:24-25; Luk 21:25; Rev 6:12-13