27
Ribka kedi-ira Isak fo fee babaꞌe-babatik neu Yakob
Neu Isak nambalasi ena, matan nita sambu-sambuk ka ena, boe ma noke ana ulun fo ana sue nalan seli naa nae, “Sau! O mai ia dei!”
Esau naselu nae, “Tao hata papa?”
Isak nafada nae, “Talo ia! Au lasik ena. Au ta bubuluk faik hida au mate. De muu haꞌi o tee-kokoum mara, fo muu sombu fee au banda fui esa dei. Basa naa, tunu-nasu malan malada tungga au hihiing, fo munin mai au. Au uꞌa basa, dei fo au fee memak babaꞌe-babatik neu o. Mete ma au fee babaꞌe-babatik basa neu o ena, na, leo mae au mate oo malole boe.”
Basa boe ma Esau laꞌo neu sombu. Tehuu Ribka oo namanene Isak kokolan naa boe. Boe ma Ribka neu nafada Yakob nae, “Ako, ee! Nenene matalolole! Bebeik kara ia au bei fo amanene amam kokolak no Esau nae talo ia: ‘O muu sombu mala banda fui esa, fo tunu-nasu malan malada fee au. Mete ma au uꞌa basa ena, na, dei fo au fee babaꞌe-babatik neu o nai MANETUALAIN matan.’ Dadi nenene matalolole! Tao matetu au parendang ia. Hatematak ia o muni ita bibi hiek ma bibi lombon mamanan muu, fo here mala bibi hiek maao tenak dua. Basa boe ma tunu-hala sara fo haꞌi mbaan nara, ma muni sara fee au. Dei fo au tunu-nasu tungga o amam hihiin. 10 Mete ma au tunu-nasu basa ena, na, munin neni o amam neu fo naꞌa. Boe ma neu ko ana fee babaꞌe-babatik neu o dei, dei fo ana mate. No dalak naa, o ndia hambu babaꞌe-babatik naa. Ta o kaꞌam.”
11 Tehuu Yakob kokolak no inan nae, “Mama! Masalan talo ia. Kaꞌa Sau ao-inan kabuluk, tehuu au ao-inang bulu taak. 12 Boso losak papa nafaroe laꞌe au ao-inang, na, ana bubuluk memak au kedi-ira ndia. De ana nakatoo au.”
13 Inan naselu nae, “Ako, ee! O boso babati. Dei fo mama ndia koladu! Mete ma o amam nakatoo o, na, elan fo mama ndia lemba-nasaan! Hatematak ia o muu humu mala bibi hiek naa leo.”
14 Boe ma Yakob neu humu bibi hiek kara raa, de ana tunu-hala sara fo neni feen neu inan. Basa boe ma Ribka tunu-nasu tungga Isak hihiin. 15 Basa de Ribka neu haꞌi nala Esau bua-loꞌa neulaun nara, de ana fee Yakob pake. 16 Ana oo mbambalu Yakob liman, ma boliin pake bibi hiek naa bulun. 17 De ana fee Yakob nanaꞌa malada naa, no roti fo ana tao nalak ena.
18 Basa boe ma Yakob neni nanaꞌak naa fee aman. Ana kokolak nae, “Papa! Au mai ndia ia ena.”
Boe ma Isak naselu nae, “Weeh? Te o ia see?”
19 De Yakob naselu nae, “Au ia, papa ana ulun, Esau! Au tao tungga hata fo papa nadenuk bebeik kara ia ena. Mambadeik fo muꞌa leo. Au tunu-nasu ala mbaa fo au sombu alak numa lasi dale naa ena. Muꞌa, fo basa, na, papa fee babaꞌe-babatik neu au leo!”
20 Basa boe ma Isak kokolak nae, “O ia ta hohoꞌak, ee! Te o bisa hambu banda lai-laik talo naa!”
De Yakob naselu nae, “Au hambu ia, nahuu MANETUALAIN fo papa nakaluku-nakatele neuk naa, Ana tulu-fali au.”
21 Boe ma Isak noke Yakob nae, “O deka-deka ia mai, fo au afaroe sudik o! O ia Esau tebe, do?”
22 Basa boe ma Yakob deka neni aman matan neu, de tou lasik mulai nafaroen. Boe ma ana kokolak nae, “Harak ia, leo Yakob haran! Tehuu limak ia, Esau liman.” 23 Tehuu Isak ta nalela Yakob, nahuu liman kabuluk sama leo Esau. Neu ana nae fee babaꞌe-babatik neu Yakob, 24 ana natane seluk bali nae, “O ia tebe-tebe Esau, do?”
Yakob naselu nae, “Tebe, papa!”
25 Basa boe ma Isak kokolak nae, “O soro mbaa naa mai fo au uꞌa. Basa, dei fo au fee babaꞌe-babatik neu o.” Boe ma Yakob soro mbaa naa neu aman, ma ana feen anggor fo ninu. 26 Basa boe ma aman kokolak nae, “Ana, nggee! Deka-deka ia mai, fo idu au dei.”
27 Neu Yakob deka-deka mata neu fo idun, boe ma Isak hae hambu Esau bua-loꞌan nara boon. De ana kokolak fee babaꞌe-babatik neu Yakob nae,
“Au anang boon, sama leo naꞌu mook boon fo MANETUALAIN fee babaꞌe-babatik neun ena.
28 Elan fo Manetualain nakonda dinis numa lalai mai,
fo tao nala o osi-lutum mara raisi-mina!
Elan fo Ana fee o hade heta-pepede,
ma anggor boan nara sofe ta ela luꞌa-lembaneu.
29 Hatahori nusa-nusak kara dadi neu o atam,
ma leo-leor holu ei ma fee hada-horomatak neu o.
Elan fo o parenda basa o toranoom mara,
ma ara sendek luu-langgan nara reu o matam.
See ndia fee neketook neu o, na, ara oo hambu neketook boe.
Ma see ndia fee babaꞌe-babatik neu o, na, ara oo hambu babaꞌe-babatik boe.”
Esau fali, de noke Isak fee babaꞌe-babatik neu ndia boe
30 Neu Isak fee babaꞌe-babatik basa, ma Yakob bei fo kalua laꞌo ela aman, kaꞌan Esau fali neni banda fui fo ana sombu nalak. 31 De neu tunu-nasu, basa boe ma neni fee aman. Ana kokolak nae, “Papa! Mambadeik fo muꞌa leo. Au tunu-nasu ala mbaa fo au sombu alak naa ena. Muꞌa basa, na, papa fee babaꞌe-babatik neu au leo.”
32 Boe ma Isak pangganaa, de natane nae, “Weeh! Te o ia, see bali?”
Boe ma Esau naselu nae, “Au ia Sau! Papa ana ulun.”
33 Boe ma Isak aon mulai nakabebe. De tou lasik natane nae, “Mete ma talo naa, na, bebeik kara ia see ndia neni fee au mbaa naa, de au uꞌa ena? Basa boe ma au feen babaꞌe-babatik ena. De ta bisa leꞌa falik babaꞌe-babatik naa bali.”
34 Esau namanene aman kokolak talo naa, boe ma dalen hedis, de buꞌi nakarereu ma ana kokolak nahere nae, “Awii! Papa, ee! Fee babaꞌe-babatik neu au boe, papa!”
35 Tehuu Isak nae, “O fadim mai kedi-ira nala au ena, de namanaꞌo neni o babaꞌe-babatim.”
36 Boe ma Esau kokolak nae, “Ana kedi nala au laꞌe dua ena. Makasososan, ana kedi nala au haak ana uluk. Hatematak ia ana kedi nala au babaꞌe-babating bali. Nandaa ndia naden, ‘Yakob’. Tehuu papa bei naena babaꞌe-babatik laen fee au bali, do?” (Nade Yakob sosoa-ndandaan ‘toꞌu neu ei tinggak’. Tehuu sosoa-ndandaan laen ‘mana kedi-irak.’)
37 Basa boe ma Isak naselu nae, “Au soꞌuk alan dadi neu o malanggam ena. Ma basa toranoon nara dadi reu ndia atan ena. Au baꞌe feen hade heta-pepede, ma anggor sofe ta ela luꞌa-lembaneu ena. De ana, nggee! Hatematak ia bei ela babaꞌe-babatik hata bali fo au bisa feen neu o?”
38 Esau namanene nala naa, boe ma ana honi nakandoo neu aman nae, “Papa babaꞌe-babatim kada esak ka, do? Neu ko papa bei bisa sangga babaꞌe-babatik laen fee au. Leo mae babaꞌe-babatik baꞌu anak oo malole boe!” Boe ma ana mulai buꞌi bali.
39 Basa boe ma Isak naselu mbalin nae,
“O masodam neu ko dook ka numa osi-lutu maisi-minak mai,
huu ta hambu dinis konda numa lalai mai fo tao makoe o daem.
40 O tafam ndia neu ko fee o masoda.
Tehuu leo mae talo bee oo, o dadi ata neu o fadim boe.
Kada mete ma o bisa laban neun, na, dei fo o bisa makamboꞌik numa liman mai.”
Ribka nadenu Yakob nalai
41 Esau mburuk nalan seli neu Yakob, nahuu fadin leꞌa nala ndia babaꞌe-babatin ena. Tehuu ana duduꞌa nae, “Ta dook ka bali papa mate. De nahani a leo. Mete ma beꞌe-falufii basa, au hala isan!”
42-43 Neu Ribka namanene nala Esau nanaen, boe ma ana noke nala Yakob, de nae, “O nenene matalolole! O kaꞌam sangga nae bala ndia dale hedin, fo nae nakanisa o. De o malai lai-laik muni o toꞌom Laban muu nai Haran. 44 Muu fo leo doo-doo faa nai naa, losa o kaꞌam ta namanasa o ena bali. 45 Mete ma ana lilii heni hata fo o tao neun, dei fo au adenu hatahorir reu rala falik o. Huu au ta nau au anang dua sara, mopo sara rai faik esa dalen.”
46 Basa boe ma Ribka kokolak no Isak nae, “Au doak ua Esau saon, hatahori Het asa! Mete ma Yakob sao nala ana feꞌok Het boe, na, malole lenak au mate leo.”