11
Lamatuak Yesus asa maso reni Yerusalem reu, ma basa hatahori koa-kion sama leo hatahori moꞌo-inahuuk
(Mateos 21:1-11; Lukas 19:28-40; Yohanis 12:12-19)
Neu ara sangga deka kota Yerusalem, boe ma ara losa nggorok dua, ndia Betfage ma Betania, rai letek Setun tatain.* Numa naa, Yesus asa hahae taak. Boe ma Ana nadenu ana nunin dua laꞌo rakahuluk. Ana helu sara nae, “Ei dua ngga makahuluk, meni nggorok naa miu. Mete ma ei maso, neu ko ei mete-mita banda keledei esa anan neni paꞌak nai naa. Hatahorir bei ta saꞌe ritan. Miu sefi heni talin fo leꞌa menin ia mai. Tehuu mete ma hambu hatahori natane ei nae, ‘Tao hata de ei sefi meni keledei naa?’ Na, ei maselun mae, ‘Ai Lamatuan nae paken. Mete ma Ana pake basa, neu ko Ana haitua fali memak kana.’ ”
Boe ma hatahori kaduak kara raa reu, de mete-rita keledei naa anan neni paꞌak nai uma esa bebelan, nai dalak tatain. Boe ma ara sefi heni talin, de leꞌa renin. Tehuu hatahorir fo mana rambariik ruma naa ratane rae, “Weeh! Tao hata de ei sefi meni hatahori keledein?”
Boe ma ara raselu rae, “Ai Lamatuan nae paken. Mete ma Ana pake basa, neu ko ai meni fali memak kana!” Boe ma hatahorir raa ela sara leꞌa reni keledei naa. Ara leꞌa renin neni Yesus neu. Boe ma ara bela lafan nara neu keledei naa lain, de Yesus saꞌen.
Neu ara sangga maso kota dale reu, boe ma hambu hatahori noꞌuk ka haꞌi rala lafan nara ma ndae arun nara, de ara tao sara reu dalak lain. Hambu ketuk reu tati rala mbua sina doon nara numa dalak tatain fo ara nggenggela sara reu dalak taladan. No dalak naa, ara tao tanda rae, sira soru Lamatuak Yesus no hada-horomatak. Sama leo ara rasiꞌe soru hatahori moꞌo-inahuuk kara. Boe ma hambu hatahori ketuk laꞌok rakahuluk resik Yesus matan, ma ketuk laꞌok tungga dean. Ara mulai eki rae,
“Hosana! Ita koa-kio Manetualain!
Manetualain fee babaꞌe-babatik neu hatahori fo ana mai pake Manetualain naden,
huu Manetualain nadenun mai ena!
10  Hosana! Ita koa-kio Manetualain!
Huu Manetualain nae nambadedeik falik mane Dauk parendan!
Hosana! Ita koa-kio Manetualain!
Huu Manetualain nanggatuuk toꞌu parenda ena nai lalai fo demak mateꞌen!”
11 Yesus asa losa kota dale, boe ma ara maso reni Manetualain Uma Huhule-haradoi Ina-huun bebelan reu. Boe ma Yesus mete natalolole ndule basa uma naa nanalan. Tehuu sangga makiuk ena, de ara fali reni nggoro Betania reu.
Lamatuak Yesus parenda ai huuk esa fo ana ta bisa naboa ena
(Mateos 21:18-19)
12 Neu beꞌe-mai huhua anan, boe ma ara kalua numa Betania mai, de ara maso fali reni kota Yerusalem reu. Tehuu neu ara bei laꞌok numa dalak, boe ma Yesus nameda ndoe. 13 Ana mete-nita ai huuk esa numa dalak tatain. Hatahorir rasiꞌe raꞌa boan.§ De Yesus laꞌok deka-deka neni ai huuk naa neu fo nae mete sudik kaboak, do taa. Neu Ana losa ai huuk naa, Ana ta mete-nita boak esa boe na, Ana mete-nita kada ai huuk naa doon. Huu memak fai neboan bei ta losa. 14 Boe ma Yesus parenda ai huuk naa nae, “Huu o ta bisa fee o boan mai Au, de mulai numa hatematak ia neu o ta bisa fee o boan neu hatahori laen ena!”
Ana nunin nara ramanene, Ana nahara berak talo naa.
Lamatuak Yesus maso neni Manetualain Uma Huhule-haradoi Ina-huun neu, de ofe heni pasar numa naa
(Mateos 21:12-17; Lukas 19:45-48; Yohanis 2:13-22)
15 Basa boe ma ara laꞌok rakandoo losa Yerusalem, de Yesus maso seluk neni Manetualain Uma Huhule-haradoi Ina-huun neu. Numa Uma Huhule-haradoi Ina-huuk naa bebelan, hatahori taon dadi neu pasar, fo ara raseseꞌo mbui lunda sinar, ndia hatahori paken dadi neu tunu-hotuk soa-neu hule-haradoik. Yesus mete-nita talo naa, boe ma Ana neu husi-mbuu kalua heni sara. Ana fae nggari heni basa meir fo ara pake tuka doik, ma fae nalengga heni basa banggur fo ara pake raseseꞌo mbuik kara. 16 Boe ma Ana kaꞌi-ore basa hatohori fo ta bole reni bua-baꞌun nara fo laꞌok tepa tungga Uma naa bebelan bali. 17 Boe ma Ana nanori sara nae, “Ei bubuluk memak ena hata fo Manetualain mana toꞌu dedeꞌan nara surak ena rae, ‘Au ambadedeik Au Umang ia fo basa hatahori nusa-nusak kara mai hule-haradoi nai ia.’ Tehuu ei tao Uma ia dadi neu naꞌo manu-meor mamana nekebuan!”
18 Neu malangga anggama Yahudir malanggan nara ma meser anggamar ramanene Yesus tao talo naa ena, boe ma ara rasakele neun. De ara mulai sangga dalak fo rae tao risan. Tehuu ara oo ramahia boe, nahuu hatahori noꞌuk ka hii ralan seli neu Ndia nenorin.
19 Neu ledo mulai tesa ena, boe ma Yesus asa kalua numa kota Yerusalem mai, fo fali reu sunggu nai nggorok Betania.
Mete ma ita tamahere tebe-tebe neu Manetualain, na, neu ko Ana fee hata fo ita tokek
(Mateos 21:20-22)
20-21 Neu beꞌe-mai huhua anan, boe ma ara fali reni Yerusalem reu bali. Neu ara bei laꞌok numa dalak, ara resik ai huuk naa, fo afik ka Yesus kokolak neun. Ana nunin nara heran bali-bali, nahuu ai huuk naa mate namatuu losa okan nara ena. Boe ma Petrus nasaneda Yesus kokolan afik ka naa. Basa boe ma ana nafada nae, “Papa! Mete sudik! Ai huuk naa fo afik ka Papa nakatoon naa, maten ena!”
22 Boe ma Yesus naselu nae, “Memak tetebes! Sadi ei oo mamahere tebe-tebe neu Manetualain leo naak boe. 23 Mete ma ei mamahere tebe-tebe, na, ei bisa madenu letek esa fo lali neni tasi neu. Dei fo Manetualain lali heni letek naa, sadi ei nemeheherem boso bibiak! Ei muste mamahere tebe-tebe neu Manetualain. 24 Boso lilii-ndondou, ee! Sadi ei mamahere tebe-tebe mae, Manetualain bisa nabeꞌi fee hata fo ei mokek, neu ko Ana taon fee ei! 25 Tehuu mete ma hambu hatahori esa hule-haradoi, naa te dalen ta neulauk no hatahori laen, na, ana muste malole fali no hatahori naa dei. Talo naa dei fo ei Amam manai nusa tetuk do inggu temak, koka heni ei sala-singgom. 26 [Mete ma hambu numa ei mai bei nambeda dalek, ma ta nau fee ambon neu hatahori, neu ko ei Amam manai nusa tetuk do inggu temak oo ta nau lilii heni ei sala-singgom mara boe.”]*
Ara rakaseseluk dedeꞌak ro Lamatuak Yesus laꞌe-neu Ndia haak
(Mateos 21:23-27; Lukas 20:1-8)
27 Basa boe ma ara laꞌo rakandoo. Losa Yerusalem, boe ma ara maso reni Manetualain Uma Huhule-haradoi Ina-huun reu bali. Neu ara maso losa Uma bebelan, boe ma malangga anggama Yahudi malanggan nara, meser anggamar, ma lasi-lasi hadak Yahudir mai, 28 fo ratane Yesus rae, “See ndia nadenu O mai tao nemuek numa ia ndia afik ka? See ndia fee O haak?”
29 Tehuu Yesus bubuluk ara sangga dalak fo rae rakatutudak Ndia. Boe ma Ana bala nae, “Au oo ae atane ei boe. Ei maselu Au dei, dei fo Au aselu ei. 30 Au ae atane talo ia: ei basa ngga malela Yohanis, Mana Saranik naa, hetu? See ndia feen haak fo ana sarani hatahorir? Manetualain, do hatahori dae-bafok?”
31 Boe ma ara duduꞌa reu-mai, ma rakokola aok rae, “Awii! Ikek nala ita ia ena, ma! Huu mete ma ita taselu tae, ‘Manetualain ndia feen haak’, neu ko Ana bala nae, ‘Mete ma talo naa, tao hata de ei ta mamahere Yohanis?’ 32 Ma ita oo ta bisa tae, ‘Hatahori dae-bafok ndia nadenun.’ Neu ko basa hatahori ramue, nahuu ara ramahere rae, Yohanis naa, Manetualain mana toꞌu dedeꞌan.”
33 De ara raselu rae, “Ai ta bubuluk!”
Boe ma Yesus naselu seluk bali nae, “Mete ma talo naa, na, Au oo ta nau afada boe ae, see ndia nadenu Au.”
* 11:1 Letek naa ara foin nade ‘Setun’, nahuu nai naa hambu osi ai huuk setun noꞌuk ka, fo ara rumu rala minan numa boan mai. Letek Setun naa nai rarain doon kilo esa numa Yerusalem mai. 11:8 Markus susuran huun surak nae ‘ndanan nara’. Tehuu ita bubuluk nai Yohanis 12:13 nae, naar sira mbua sina doon nara. 11:9 Sira dedeꞌa Aram nae, ‘Hosana’. Lele uluk sosoa-ndandaan nae, ‘ana tao nasoi-nasoda’. Tehuu nai Lamatuak Yesus tembo-lelen, ara rasiꞌe pake dedeꞌa deꞌek naa, fo koa-kio Manetualain. 11:9 Sosoda Kokoa-kikiok kara 118:26 § 11:13 Dedeꞌa Indonesia pake dedeꞌa deꞌek nae ‘Ai huu kaak’, numa dedeꞌa Yunani sukēmai. Tehuu Susura Malalaok natudu ai huu kaak fo hatahorir rasiꞌe selen ma raꞌa boan nai Israꞌel. Nai Indonesia dulu, hatahorir ta selen ma ta raꞌa ai naa boan. De ‘ai huu kaak’ nai Susura Malalaok dale ta sama no ita ai huu kaak manai ia. 11:17 Yesaya 56:7; Yermia 7:11 11:23 Mateos 17:20; 1 Korentus 13:2 * 11:26 Susura dedeꞌa Yunani huuk fo lasin lenak ta surak lalanek ka-26 ia. 11:26 Mateos 6:14-15