3
Lamatuak Yesus tao nahai hatahori ndaa no fai hahae tao ue-osa
(Mateos 12:9-14; Lukas 6:6-11)
Basa boe ma Yesus fali seluk neni uma huhule-haradoik neu. Numa naa, Ana mete-nita hatahori esa fo liman seri mates. Numa naa oo, hambu hatahori ruma ara sangga-sangga dalak fo fee salak neu Yesus boe. De ara mete mamakun fo sangga bubuluk Ana tao nahai hatahori naa ndaa no fai hahae tao ue-osa, do taa.
Boe ma Yesus nanggou hatahori fo lima mate seserik naa nae, “Mai fo mambariik muu mata ia.”
Boe ma Ana natane basa hatahorir raa nae, “Mete ma tungga ita anggaman hohoro-lalanen, ita bole tao kada hata ndaa no fai hahae tao ue-osa? Ita tao malole, do taa? Ita tao tahai hatahori, do tao tisan?” Tehuu basa sara bengge nee.
De Yesus dalen susa nalan seli, nahuu ara hii kada tao matak neu anggama hohoro-lalanen, tehuu ta mbali neu hatahori fo lima mate seserik naa. Boe ma Ana namanasa de nakabubulak matan mbali sara. Basa de Ana nafada hatahori naa nae, “Loo o limam mai leo!” Hatahori naa loo liman neu, boe ma medak neu te liman hai tutik ka.
Basa boe ma hatahori Farisir raa laꞌo ela uma huhule-haradoik naa. De ara reu rala harak esa ro Herodes partei politin hatahorin nara fo ara sangga dalak rae tao risa Yesus.
Lamatuak Yesus tao nahai hatahori noꞌuk ka numa dano tatain
7-8 Laꞌe esa, Yesus no ana nunin nara rakadedeak reni dano Galilea tatain reu. Tehuu hatahori noꞌuk ka ramanene basa hata fo Ana taon ena, huu naa de ara ruma basa nggorok kara mai fo tunggan. Ara ruma profensi Galilea, profensi Yudea ma profensi Idumea mai. Hambu ketuk ruma kota Yerusalem, kota Sidon ma kota Tirus mai. Ketuk bali ruma lee Yarden boboan dulu mai. Basa sara sangga Yesus fo rae ratonggo roon. Huu hatahori noꞌun seli de Yesus nadenu ana nunin nara sadia feen ofak esa. Yesus hii kokolak numa ofak lain mai, mita fo basa sara ramanene ma mete-ritan no malole.
10 Fai bakahulun Ana tao nahai nita hatahori hedis noꞌuk ka. Huu naa de hatematak ia basa hatahori kamahedik kara rakaseseti fo nau rafaroe Yesus. 11 Neu hatahori fo nitu saꞌek kara mete-rita Yesus, boe ma lenggu heni sara ma rakaluku neu Yesus losa matan nara laꞌe daer. De ara bolu rahere rae, “O ia, memak Manetualain Anan!”
12 Tehuu Ana kaꞌi nahere sara nae, “Boso mafada hatahori esa boe na mae, Au ia see!”
Lamatuak Yesus here hatahori salahunu dua dadi neu Ndia ana nunin nara
(Mateos 10:1-4; Lukas 6:12-16)
13 Basa boe ma Yesus hene neni letek esa lain neu. Ana nanggou nala hatahori ruma fo ndaa no Ndia dalen. De ara reu ratonggo roon. 14 Boe ma Ana here nala hatahori salahunu dua. De Ana nafada sara nae, “Au here ei fo tungga Au seku neu, fo dadi miu Au nedenung. Au fee ei miu tui-bengga Manetualain hara hehelun neu basa hatahori lalaꞌen. 15 Ma Au ae baꞌe fee ei koasa, fo ei bisa husi heni nitur ruma hatahorir mai.”
16-19 Hatahori kasalahunu duak kara raa naden, sira:
Simon (Yesus foin nade Petrus boe),
Yakobis,
Yohanis (Yakobis no fadin Yohanis ia, dua sara, Sabadius anan. Yesus foi dua sara nade ‘Boanerges’, sosoa-ndandaan nae ‘sama leo lalai nakaruu’.)*
Anderias,
Felipus,
Bartolomeos,
Mateos,
Tomas,
Yakobis (Alpius anan),
Tadius,
Simon (mana tungga partei politik Selot),
ma Yudas Iskariot (ana ia ndia neu ko seꞌo heni Yesus).
Meser anggamar fee salak neu Lamatuak Yesus rae, nitur malanggan ndia feen koasa
(Mateos 12:22-32; Lukas 11:14-23; 12:10)
20 Basa boe ma Yesus no ana nunin nara konda fali numa letek lain mai. De ara maso reni uma dale reu. Tehuu hatahori noꞌuk ka mai rakarumbu rala Yesus bali, losa ara ta hambu lelak fo raꞌa-rinu. 21 Hatahori mete-rita talo naa, boe ma rae, “Hena mete neu Yesus dei. Ana lilii faduli ao-inan ena.” Nufanelun nara ramanene hatahori kokolak talo naa, boe ma ara mai rae nuni roon laꞌo.
22 Faik naa, meser anggamar ruma Yerusalem mai fo rafada hatahori marai naa rae, “Weeh! Ei boso tungga doꞌo-doꞌo mia Yesus naa. Te Ana bisa husi nitu talo naa, nahuu Ana hambu koasa numa nitur malanggan mai, fo hatahori rasiꞌe roken rae, Balsebul.”
23 Yesus namanene nala naa, boe ma ana noke nala basa sara, de nafada nae, “Ta dadi leo naak! Nitur malanggan ta bisa husi nasafali aon. 24 Mete ma nai nusak esa dale rau-inggun nara rahuur-ratofa, na, neu ko nusak naa ta bisa nakataka nala dook. 25 Mete ma uma-loo esa isin nara kada raraꞌu ao, na, neu ko uma-loo naa tetu-teman taa. 26 Leo naak oo mete ma nitur esa musu no esa boe, na, ndara baꞌe sara. No dalak naa, ara sida rakalulutu.
27 Mete ma naꞌo manu-meo nae mai foꞌai bua-baꞌu nai hatahori barakaik esa uman, na, ana muste humu nala hatahori naa, boe ma futu-paꞌan dei. Basa dei fo ana bisa foꞌai uma naa bua-baꞌun.
28 Dadi Au afada memak ei: Manetualain sadia koka heni hatahori sala-singgon. Mete ma hatahori kokolak nakadadaek hatahori laen, na, Manetualain bei sadia fee ambon neun. 29 Tehuu mete ma hatahori nambarani kokolak nakadadaek Manetualain Dula-dale Malalaon, na, Manetualain ta fee ambon neun, losa dae-bafok fai mateꞌen boe!”
30 Yesus kokolak talo naa, nahuu ara henggeneen rae, “Hatahori naa, nitu saꞌen ena!”
Hatahori mana tungga Manetualain hihii-nanaun, sira ndia Lamatuak Yesus nufanelun tebe-teben
(Mateos 12:46-50; Lukas 8:19-21)
31 Basa boe ma Yesus inan ma fadin nara reni uma naa reu, fo sangga ratonggo roon. Ara losa boe ma rambariik kada dea, de ara fee hatahori neu noken. 32 Faik naa, Yesus nanggatuuk kola-kola no hatahori noꞌuk ka. Boe ma hatahori mai nafadan nae, “Papa, ee! Papa mamam ma fadim mara rai dea. Ara sangga ratonggo ro Papa.”
33 Tehuu Yesus naselu nae, “Au mamang ma toranoong tebe-teben, sira seer?”
34 Boe ma Ana mete basa hatahori mana manggatuu eko-feon. De Ana nae, “Basa ei lalaꞌen ia ndia Au mamang ma toranoong tebe-teben. 35 See ndia tungga Manetualain hihii-nanaun, na, ana ndia Au nufanelu tebe-tebeng.”
3:10 Markus 4:1; Lukas 5:1-3 * 3:16-19 a: Susura dedeꞌa Yunani nae, ‘mana masaparak anan’, sosoa-ndandaan nae, ‘nok bali lalai nasaparak ia’ Hatahori malelak ketuk duꞌa rae, Yakobis no Yohanis haran nara rakaruu te ara hii rasaparak sama leo lalai nakaruu ia. 3:16-19 b: Partei Selot ia, ara sangga dalak fo rakamboꞌik numa Roma parenda-koasan mai. Ara oo foi partei ia nade, ‘Patriot’ boe. 3:22 Mateos 9:34; 10:25 3:27 No dalak naa, Yesus nafada nae, Ndia koasan lena heni nitur malanggan, fo rasiꞌe roken rae, ‘Balsebul’. 3:29 Lukas 12:10