3
Nai dae-bafok fai mateꞌen hatahorir dadi sama leo hata?
Timotius! Deka-deka no dae-bafok fai mateꞌen, neu ko susa-sonan noꞌun seli. Au afada memak o talo naa. Neu faik naa, hatahorir sue-lai neu kada sira ao heli-helin ma dale hedi kada doik. Ara koa ao, ma mete rakadadaek hatahori laen, soa rakamuu, ta nau nenene ina-ama, ta hii roke makasi, sesesu taak, ta hii matak bee fo laꞌe-neu Manetualain, ta nau sue-lai hatahori, ta nau mole-dame ro hatahori, hii rakabobook hatahori nade malolen, ta rakatataka rala aon, manggarau ndoos, ta hii hata fo malole, hii kada raseꞌo heni toranoon nara, ta raena duduꞌa naruk, tao aon leo hatahori malelak tehuu taa, soa tungga ao-mbaak hihiin lena heni numa tungga Manetualain hihiin mai. Ara oo tao aon nara leo hatahori mana tungga Manetualain boe, tehuu rouk. Manetualain koasan ta nai sira dalen dale. Boso deka-deka mua hatahori matak leo naak kara.
Hatahori matak leo naak kara, ara maso reni hatahorir uman nara reu ro idu-mata malenggak, fo reu fufudi inak bee fo dalen nara ta matea, ma ara bisa laꞌe soba-douk no muda hiek. Inak matak leo naak kara leo-laꞌo lemba kilu-salak noꞌun seli, ma tungga ao-mbaak hihiin mata-matak. Ara ramanene meser beuk mai fee nenorik laꞌe-neu nenori beuk, na, ara tungga-tungga a mesan. Tehuu ara ta ralela rita bee ndia ndaa ma bee ndia sala. O masaneda tutuik Yanes no Yamres, hetu?* Lelek naa, dua sara rareresi ro baꞌi Musa. Meser beuk mana maik hatematak ia oo hihiru-heheon nara sama leo naak boe. Ara laban nenori ndoos. Sira duduꞌan nara ta neulauk, ma nemeheheren nara ta tungga ndoon ena. Meser mana pepekok matak leo naak kara, ta bisa rakataka rala dook ka. Doo-doo te basa hatahorir bubuluk sira nggoa beben nara! Sama leo fai bakahulun fo hatahorir bubuluk Yanes no Yamres pepeko-lelekon.
Toꞌu maherek nenorik fo o simbo malak ena
10 Timotius, ee! O bubuluk basa au masodang ena. O bubuluk basa hata fo au fee nenorik. O bubuluk au leleo-lalaꞌong. O bubuluk au duduꞌang. O bubuluk hata fo au amaherek. O mete-mita no o mata heli-helim ena, au dale narung neu hatahorir, ma au susueng neu sara. Ma o bubuluk au akatataka talo bee no dale naruk nai au doidosong dale. 11 O bubuluk mae, ara oo poko-femba rakamiminak au boe, losa au lemba-asaa ala doidosok mata-matak. Au hambu doidosok talo naa nai kota Antiokia, Ikonium, ma Listra. Tehuu Manetualain nakamboꞌik au numa basa naar mai. 12 Memak, basa hatahorir fo mana ramahere neu Yesus Karistus, ma nau leo-laꞌo no lolo-laok tungga Manetualain hihii-nanaun, neu ko hatahorir tao doidoso sara. 13 Lenak bali, hatahori manggarauk ma hatahori mana pepekok kara boe tamba manggarau rakandoo. Ara kedi-ira ratuda hatahori laen, naa te ara oo hambu kedi-irak boe.
14 Dadi o muste toꞌu maherek nenorik fo o simbo malak naa. Ma hata fo o mamaherek naa, tungga makandoon talo naa. Naa, ndia ndaa! O bubuluk tetebes, see ndia fee nenorik basa naar neu o, hetu? O bisa mamahere neu sara. 15 Mulai numa o bei kadiꞌin mai, o manori Manetualain Susura Malalaon isin ena. Susurak kara raa ratudu dala masoi-masodak, fo o bisa leo-laꞌo makaesa mua Manetualain nai nusa tetuk do inggu temak, nahuu o mamahere neu Yesus Karistus. 16 Basa hata fo neni surak nai Susura Malalaok naa, memak Manetualain ndia fee hatahori fo surak kasa. Susurak naa sosoan, sira: nanori hatahorir hata fo ndoos, natudu hatahori sala-singgon, leꞌa falik hatahori neni dala ndoos neu, ma didi-bui hatahori fo tungga faik leo-laꞌo tungga Lamatuak hihii-nanaun. 17 No dalak naa, Susura Malalaok naa bisa tao natetu do nakadaik Manetualain hatahorin nara mita fo ara rabeꞌi tao basa ue-osa neulauk.
* 3:8 Nadek ‘Yanes no Yamres’ ta hambu sara rai susura Hehelu-bartaa Raak kara. Tehuu hambu hatahori malela ketuk rae, fama te dua sara raa, hatahori malelak numa Masir mai, fo mana laban Musa neu faik fo ana nuni hatahori Israꞌel kalua numa Masir mai. Lees tutuik naa, nai buku Kalua numa Masir mai 7:11. 3:11 Nedenuk kara Tutuin 13:14-52; 14:1-7, 8-20 3:14 2 Timotius 1:5; 2:2