11
Pedru kute Djeruxarẽkam me jamã amikôt amijarẽnh.
Kar 10.9
Nhym kam me bajtemdjwỳ arỳm tu amim Metĩndjwỳnh kabẽn markumrẽx nhym me kwỳ arỳm amũ memã arẽnho ipôk ne. Nhym pykabê Djudêjakam Jeju kute ar anorja arỳm me arẽnh ma. Nhym Jeju kukwakam me kute abeno kamydjwỳ me arẽnh ma. Nhym kam Pedru arỳm akubyn krĩraxbê Djeruxarẽmã tẽn bôx. Nhym me kute amim Jeju mar kwỳ mebê idjaer kukràdjà tũm'ã no tỳxi. 'Ã ne me memã me my kà rênhne jarẽ. Pedru bôx nhym me my kà rênhne arỳm Pedrumẽ aktã kabẽno aben japanho dja. Ne kum,
—Ga ne ga me bajtem nhũrkwãmã wangij ne me ro'ã adjàkuro akrĩ, ane.
Nhym Pedru akubyn amijo tẽn krax kurũm prĩne 'ã memã ajarẽn memã kum,
—Be, krĩraxbê Djopekam ne ba Metĩndjwỳnhmã ikabẽno nhỹ. Nhym mỳjja ijaêrbê inokrekam amirĩt ba omũnho nhỹ. Mỳjja kute kubẽkàti pyràk. Nhym mỳjja idja kunĩ 'ãnh 'amỳn iwỳr o rwỳko mõ. Ne arỳm iwỳr o bôx. Ba kam arỳm omũnho dja nhym apỹnh pykakam mry kunĩ, ropmẽ mry ngãngão mrãnhmẽ àkmẽ kadjwỳnhbê nõ ba omũ. Nhym kam kàjkwa kurũm me'õ kabẽn ba kuma. Nhym imã, “Ẽ Pedru kàjmã djan 'õnh bĩn krẽ”, ane.
Ba kuman arỳm kum, “Bẽnjadjwỳr djwỳnh, kati. Môjdjê kute mỳjja kakrit, mỳjja punu wã nêje me imã kabẽn kôt ije kur kêtkumrẽx”, ane.
Nhym kàjkwa kurũm me'õ ajte imã, “Be, Metĩndjwỳnh kute mỳjjao mex kwãrĩk wãnh ga kum kakrit jarẽnh kêt”, ane. 10 Be, me'õ imã kabẽn ne ajte imã kabẽn ne ajte imã kabẽn nhym arỳm mỳjja kunĩ akubyn kàjkwamã wabi.
11 Nhym ijaêrbê ar amãnhkrut ne ikjêkêt kikrekam inhỹrja'ỳr bôx. Krĩraxbê Xedjare kurũm me'õ imã ar ano nhym ar tẽn bôx. 12 Nhym Metĩndjwỳnh Karõ imã, “Dja ga arkôt tẽ. Kwãrĩk wãnh ga Ar kubê me bajtemkam axwe adjumar kêt”, ane. Ba kam arkôt tẽ. Nhym Jeju kukwakam gwaj bakamy Ar kubê 6ja arỳm ikôt tẽ. Bar 'ỳr tẽ:n kam Koneru nhũrkwãkam bôx ne arỳm 'ỳr wadjà.
13-14 Nhym kam ar imã 'ã ajarẽ. Nãm ar imã, “Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh'õ inhũrkwãkam dja ba omũ. Nhym imã, ‘Dja ga anhõ me ja kwỳ krĩraxbê Djopemã ano. Me'õbê Ximão Pedru ne kam ar ba. Gê ar kum arẽn amrẽ awỳr o bôx. Ta dja amã kabẽn jarẽ. Gamẽ anhõbikwa kunĩmẽ dja gar kabẽn ma nhym Metĩndjwỳnh arỳm ar ajaxwebê ar apytà.’ Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh imã ane.” Nãm Koneru ã ar imã ane. Nãm ã Pedru me kukràdjà tũm'ã me no tỳxjamã ane.
Ne kam ajte memã kum,
15 —Ba kam memã ikabẽn kraxbit jarẽnho dja. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ arỳm mekam ruw ne meo ba. Amrẽbê kute me bajo ba kôt ne ã wãkamdjwỳ arỳm meo bao ane. 16 Ba kam akubyn amijo tẽn arỳm amijã Bẽnjadjwỳr djwỳnh kabẽn ma. Nãm me bamã, “Be, Djuão Metĩndjwỳnhmã ngômãbit me angij. Nhym be, dja ba ar amã Metĩndjwỳnh Karõ jano nhym arỳm ar ajo ba”, ane. Nã bãm Bẽnjadjwỳr djwỳnh kabẽn ja man kôt ar amã arẽ. 17 Be, gu me baje tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu markumrẽxkam ne amrẽbê me bamã Karõ jano. Jakam ne me bajtemdjwỳ me bakôt tu amim markumrẽx nhym arỳm ã memãdjwỳ Karõ janoro ane. Kam ba ar amã arẽ gar ama. Djã ne ba iraxo Metĩndjwỳnh jakre got ba kubê aptà? Kati. Nãm ã Pedru memã ane.
18 Nhym me arỳm amijã kabẽn man Pedrumã kabẽn krãta. Ne arỳm abenmã Metĩndjwỳnh rax jarẽn abenmã kum,
—Be, me bajtemdjwỳ ne Metĩndjwỳnh arỳm kum me kĩnh ne arỳm memã amak bô. Memã amak bô nhym me arỳm amikam kaprĩre wãnh axwemã iren Jeju'ỳr amijo akẽx. Jakam dja me kôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne, ane.
Ãxikikam me kute Jeju mar'ã ujarẽnh.
19 Be, amrẽbê me kute Exewão bĩnkam ne me me kute amim Jeju marjao bikẽnho mõ. Nhym kam me arỳm ajmà. Ajmà:n kam me kwỳ amũ pykabê Penixijmã bôx. Nhym me kwỳ amũ apêxtibê Xipremã bôx. Nhym me kwỳ krĩraxbê Ãxikimã bôx. Me ja ne me kàj bê mebê idjaermãbit 'ã ujarẽnh tẽ. 20 Nhym be, me kwỳ ja ne me apêxtibê Xiprekam abatành djà nhym me kwỳ pykabê Xirenikam abatành djà. Me kwỳ ja ne me Ãxiki'ỳr bôx ne arỳm me bajtembê kregumã arẽ. Memã Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju'ã ujarẽnh ny jarẽ. 21 Nãm me me bajtemmã arẽ nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnh mekmẽ amijo kajkep. Me kute memã Jeju jarẽnh jamẽ amijo kajkep nhym me arỳm kabẽn mexkumrẽx ne. Nhym me bajtem krãptĩ: tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh markumrẽx ne arỳm 'ỳr amijo akẽx.
22 Nhym me arỳm amũ me arẽ. Nhym onĩj krĩraxbê Djeruxarẽkam me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio baja arỳm me arẽnh ma. Ne kam Ãxikimã Banabe jano. Nhym 'ỳr tẽ:n kam 23 'ỳr bôx ne arỳm me omũn amim,
—Be, mrãmri ne Metĩndjwỳnh tu kum me kaprĩ:kumrẽx* ane. Ne kam arỳm mekam kĩnhkumrẽx ne memã 'ã karõn memã kum,
—Dja gar amã Bẽnjadjwỳr djwỳnh jabê:n kabẽn man arek kôt amijo abakumrẽx. Kwãrĩk wãnh 'ã adjukanga kêt. Nãm ã memã anhỹro bao ane. 24 Be, Banabe ne mexkumrẽx nhym Metĩndjwỳnh Karõ arỳm raxo kadjwỳnhbê nhỹn ar o ba nhym mrãmri tu amim Metĩndjwỳnh mar tỳ:xkumrẽx. Nhym ô'ã arỳm me krãptĩ Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ỳr amijo akẽx ne tu amim markumrẽx.
25 Nhym kam Banabe amũ krĩraxbê Taxumã tẽ. Kute kam Xaur jabej kadjy ne tẽ. Nãm 'ỳr tẽ:n arỳm 'ỳr bôx. 26 'Ỳr bôx ne kam abej ne arỳm kum kato. Ne kam akubyn Ãxiki'ỳr o bôx. Nhym kam ar arỳm me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio bajamẽ ro'ã akuprõ. Aben tã me ro'ã akuprõ. Me krãptĩ:mã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho ku'ê: nhym ar'ã amexmẽ na apêx. Be, krĩraxbê Ãxikikam ne me Jejukôt me ba djwỳnhja kumrẽxmã me kute amim Kritu mar jarẽ.
27 Nhym kam Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kwỳ bôx. Krĩraxbê Djeruxarẽ kurũm Ãxiki'ỳr bôx. 28 Nhym kam ar 'õ kàjmã me ipôkri dja. Idjibê ne Agabu. Agabu kàjmã djan Metĩndjwỳnh Karõ kukwakam memã kum,
—Dja apỹnh me ba djàri pyka kunĩkôt mebê djwỳ kêt. Nhym me kunĩ kum prã:m, ane. Nhym tũmràm arỳm kato. Bẽnjadjwỳr raxbê Kraôdjô memã ỹrri ne arỳm kato nhym me arỳm kum prã:m. 29 Nhym memã prãm kêtri Ãxikikam Jejukôt me ba djwỳnh kunĩ arỳm abenmã kabẽn djin abenmã kum,
—Gwaj amikutã memã banhõ mỳjja kwỳ jano. Jeju kukwakam me bakamy pykabê Djudêjakam ar bajamã ano, ane.
Nhym me abenmã kum,
—Dja gwaj ã memã o ane. Dja gwaj ã memã o ane, ane. 30 Nhym kam Banabemẽ Xaur ar kute memã o tẽmmã nhym me arỳm arkum aminhõ mỳjja ngã. Ne arkum,
—Dja gar me kute Jeju nhõ me jao ba djwỳnhmã angã nhym me arỳm memã kungrà, ane.
* 11:23 Djãm me ta ne me axwe kêt nhym pãnh kum me kaprĩ Kati. Me ta te axwe kêtmã nhym ta arỳm tu kum me kaprĩ.